Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Beredskap inför brexit: Erasmus+, samordning av de sociala trygghetssystemen och EU-budgeten – EU-kommissionens sista åtgärder för ett avtalslöst brexit

Bryssel den 30 januari 2019

Risken för att Storbritannien lämnar EU den 30 mars i år utan något avtal blir allt större. Därför har EU-kommissionen idag antagit en sista uppsättning förslag som rör Erasmus+, samordning av de sociala trygghetssystemen och EU-budgeten.

Förslagen läggs fram som ett svar på uppmaningar från Europeiska rådet (artikel 50) i november och december 2018 att intensifiera förberedelserna på alla nivåer och efter antagandet den 19 december 2018 av kommissionens beredskapsplan, däribland flera lagstiftningsåtgärder och förra veckans förslag för fisket i EU. De har antagits utöver det omfattande förberedelsearbete som kommissionen har utfört sedan december 2017 och som finns att läsa om i tidigare meddelanden om brexitförberedelser.

Vid ett avtalslöst brexit innebär dagens åtgärder följande:

– Unga människor från EU respektive Storbritannien som deltar i Erasmus+ den 30 mars 2019 kan slutföra sin vistelse utan avbrott.

– EU:s medlemsländer kommer även fortsättningsvis att beakta försäkrings-, bosättnings- och anställningsperioder och perioder som egenföretagare i Storbritannien före utträdet när de beräknar socialförsäkringsförmåner som exempelvis pensioner.

– Mottagare av EU-stöd kan fortsätta att få stöd under sina nuvarande kontrakt, förutsatt att Storbritannien fortsätter att fullgöra sina finansiella förpliktelser gentemot EU-budgeten. Detta är f.ö. inte samma fråga som den ekonomiska uppgörelsen mellan Förenade kungariket och EU.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa åtgärder inte kan mildra alla följder av ett avtalslöst utträde. Inte heller kan de på något sätt kompensera för bristande förberedelser eller ersätta alla fördelar med ett EU-medlemskap eller de fördelaktiga villkoren för en övergångsperiod i enlighet med utträdesavtalet.

Dagens förslag kommer att vara tillfälliga, av begränsad omfattning och antas ensidigt av EU. De tar hänsyn till de diskussioner som förts med medlemsländerna. Kommissionen kommer att fortsätta stödja medlemsländerna i deras förberedelser och har ökat sina ansträngningar, exempelvis genom att organisera besök i alla huvudstäder i de 27 EU-länderna.

Deltagare i Erasmus+

Erasmus+ är ett av EU:s flaggskeppsprogram. Den 30 mars kommer 14 000 unga mäniskor från de 27 EU-länderna (däribland studenter, praktikanter inom högre utbildning och yrkesutbildning, unga elever och lärare) att delta i programmet i Storbritannien och 7 000 brittiska medborgare att delta i programmet i EU27. I händelse av ett avtalslöst utträde skulle de inte kunna avsluta sitt Erasmusår och kanske inte längre kunna få bidrag. Dagens förslag är ett försök att åtgärda detta genom att låta de studenter och praktikanter som befinner sig utomlands som deltagare i Erasmus+ vid tiden för Storbritanniens utträde kan avsluta sina studier och under tiden få motsvarande stöd eller bidrag. 

Medborgarnas socialförsäkringsförmåner 

Kommissionen har varit tydlig med att prioritera EU-medborgarnas rättigheter i Storbritannien och vice versa. Det är inte de som ska betala priset för brexit. Syftet med dagens förslag är att de som utnyttjade sin rätt till fri rörlighet före det brittiska utträdet ska få behålla sina intjänade socialförsäkringsrättigheter. Häri ingår försäkrings-, bosättnings- och anställningsperioder och perioder som egenföretagare i Storbritannien före utträdet. Det innebär exempelvis att om en medborgare från ett av de 27 EU-länderna arbetade i Storbritannien under 10 år före brexit så ska de behöriga myndigheterna i det EU-land där personen går i pension beakta denna period när de beräknar pensionsrättigheterna.

Den föreslagna förordningen gör att medlemsländerna även fortsättningsvis kommer att tillämpa grundprinciperna för EU:s samordning av de sociala trygghetssystemen, dvs. likabehandling, likställande och sammanläggning. Dagens förslag innebär dock inte alls samma fördelar som fanns i utträdesavtalet som förhandlarna kom överens om den 14 november. Det omfattar inte rättigheter som förvärvas efter den 29 mars 2019 och ger inte möjlighet att medföra kontantförmåner utomlands eller att få fortsatta vårdförmåner. Reglerna om tillämplig lagstiftning omfattas inte heller.

Mottagare av EU-stöd

Som det har framhållits vid flera tillfällen måste alla åtaganden som de 28 medlemsländerna gjort gemensamt också uppfyllas av alla 28. Detta gäller också vid ett avtalslöst utträde där Storbritannien förväntas uppfylla alla åtaganden som har gjorts under tiden som EU-medlem. 

Dagens förslag gör att EU även i ett avtalslöst scenario kan fortsätta att uppfylla sina åtaganden och under 2019 fortsätta att betala till stödmottagare i Storbritannien när kontrakt har undertecknats eller beslut tagits före den 30 mars 2019, under förutsättning att Storbritannien fullgör sina skyldigheter enligt 2019 års budget och accepterar de revisioner och kontroller som måste göras. Det skulle hjälpa till att mildra konsekvenserna av ett avtalslöst brexit på en lång rad områden som nu får medel via EU-budgeten, som forskning, innovation och jordbruk. 

Detta är inte samma fråga som, och påverkar inte tillämpningen av, den ekonomiska uppgörelsen mellan Storbritannien och EU vid ett avtalslöst utträde.

Vad händer nu?

EU-kommissionen kommer i nära samarbete med Europaparlamentet och rådet att arbeta för att de föreslagna rättsakterna antas så att de kan träda i kraft den 30 mars 2019.Kommissionen understryker också för Europaparlamentet och rådet att det är viktigt att de delegerade akterna träder i kraft så snart som möjligt. 

Bakgrund

Den 14 november 2018 kom EU-kommissionens och Storbritanniens förhandlare överens om villkoren i utträdesavtalet. Den 22 november 2018 godkände kommissionen det slutliga utträdesavtalet. Den 25 november 2018 ställde sig Europeiska rådet (artikel 50) bakom utträdesavtalet och uppmanade kommissionen, Europaparlamentet och rådet att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att avtalet kan träda i kraft den 30 mars 2019 så att utträdet kan ske på ett ordnat sätt. De är för närvarande osäkert om utträdesavtalet kommer att ratificeras i Storbritannien.

Den 5 december 2018 antog kommissionen två förslag till rådets beslut om undertecknande och ingående av utträdesavtalet. För att utträdesavtalet ska träda i kraft måste rådet nu anta ett beslut om bemyndigande att underteckna avtalet på unionens vägnar. Därefter måste Europaparlamentet ge sitt samtycke innan rådet kan sluta avtalet. Utträdesavtalet måste ratificeras av Storbritannien i enlighet med landets egna konstitutionella krav.

Kommissionens mål och högsta prioritet är att utträdesavtalet ska ratificeras. Som sägs i kommissionens första meddelande om brexitförberedelser av den 19 juli 2018 kommer Storbritanniens val att lämna EU att orsaka betydande störningar, oavsett vilket scenario man tänker sig.

De berörda parterna, de nationella myndigheterna och EU:s myndigheter måste därför förbereda sig på två scenarier:

  • Om utträdesavtalet ratificeras före den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla för och i Storbritannien den 1 januari 2021, dvs. efter en övergångsperiod på 21 månader. Utträdesavtalet ger en möjlighet att förlänga övergångsperioden med ett eller två år. 
  • Om utträdesavtalet inte ratificeras före den 30 mars 2019 blir det ingen övergångsperiod, och EU-rätten upphör att gälla för och i Storbritannien den 30 mars 2019. Detta kan kallas det avtalslösa scenariot eller ”stupscenariot”.

Det senaste året har kommissionen publicerat 88 tillkännagivanden på olika områden för att informera allmänheten om vad det brittiska utträdet får för följder om inget utträdesavtal träder ikraft. Tillkännagivandena finns på alla officiella EU-språk. Med dagens förslag har kommissionen lagt fram 18 lagförslag i samband med förberedelserna för ett utträde och en beredskapsplan. Kommissionen har också fört tekniska diskussioner med övriga EU-länder om både allmänna aspekter av brexitförberedelserna och sektorspecifika, juridiska och administrativa förberedelser. De presentationer som visats under dessa tekniska diskussioner kan ses på nätet. Dessutom har kommissionen börjat besöka de 27 EU-länderna för att verifiera att de nationella beredskapsplanerna fortskrider planenligt och för att eventuellt ge förtydliganden om själva processen.

 

Läs mer

Översikt över de texter som antas i dag

Frågor och svar (på engelska) om kommissionens beredskapsplan av den 19 december 2018.

EU-kommissionens webbplats för brexitförberedelser (med tillkännagivanden om brexit)

Förberedelserna i powerpointbilder

IP/19/743

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar