Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pripravljenost na brexit: Evropska komisija sprejela zadnji sveženj ukrepov za primer izstopa brez dogovora za študente Erasmus+, pravila koordinacije sistemov socialne varnosti in proračun EU

Bruselj, 30. januarja 2019

Evropska komisija je danes zaradi vse večjega tveganja, da bo Združeno kraljestvo 30. marca izstopilo iz EU brez dogovora (scenarij „brez dogovora“), sprejela zadnji sveženj predlogov za primer izstopa brez dogovora na področju programa Erasmus+, koordinacije sistemov socialne varnosti in proračuna EU.

To sledi pozivom Evropskega sveta (člen 50) iz novembra in decembra 2018, naj okrepi prizadevanja za pripravljenost na vseh ravneh, ter sprejetju akcijskega načrta Komisije za nepredvidljive razmere 19. decembra 2018, vključno z več zakonodajnimi ukrepi, in predlogoma za primer izstopa brez dogovora za ribištvo EU, ki sta bila sprejeta prejšnji teden. Ti ukrepi dopolnjujejo obsežno delo na področju pripravljenosti, ki ga je Komisija izvedla od decembra 2017, kot je bilo določeno v prejšnjih sporočilih o pripravljenosti.

Današnji ukrepi naj bi v primeru scenarija „brez dogovora“ zagotovili:

– da lahko mladi iz EU in Združenega kraljestva, ki so 30. marca 2019 udeleženci programa Erasmus+, dokončajo svoje bivanje brez prekinitve;

– da bodo organi držav članic EU pri izračunu prejemkov socialne varnosti, kot so pokojnine, še naprej upoštevali zavarovalne dobe, obdobja (samo)zaposlitve ali prebivanja v Združenem kraljestvu pred izstopom;

– da bodo upravičenci do sredstev EU iz Združenega kraljestva še naprej prejemali plačila v okviru svojih obstoječih pogodb, pod pogojem, da Združeno kraljestvo še naprej spoštuje svoje finančne obveznosti v okviru proračuna EU. To vprašanje je ločeno od finančne poravnave med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom.

Pomembno je opozoriti, da ti ukrepi ne bodo ublažili in tudi ne morejo ublažiti celotnega učinka scenarija brez dogovora ter na noben način ne nadomeščajo pomanjkanja pripravljenosti niti ne zagotavljajo vseh prednosti članstva v EU ali ugodnih pogojev prehodnega obdobja, kot so določeni v Sporazumu o izstopu.

Današnji predlogi so začasni z omejenim področjem uporabe in jih bo EU sprejela enostransko ter upoštevajo razprave z državami članicami. Komisija bo še naprej podpirala države članice pri njihovih pripravah za pripravljenost in je okrepila svoja prizadevanja, na primer z organizacijo obiskov v vseh prestolnicah EU-27.

Varstvo pravic udeležencev programa Erasmus+

Program Erasmus+ je med najpomembnejšimi programi EU. 30. marca bo zahvaljujoč programu Erasmus+ v Združenem kraljestvu 14 000 mladih iz EU-27 (vključno s študenti, pripravniki v okviru visokošolskega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mladimi udeleženci izobraževanja in izobraževalnimi delavci), v EU-27 pa 7 000 takih udeležencev iz Združenega kraljestva. V primeru scenarija „brez dogovora“ ne bi mogli dokončati svoje izmenjave Erasmus+ in morda ne bi bili več upravičeni do nepovratnih sredstev. Namen današnjega predloga je zagotoviti, da lahko študenti in pripravniki v tujini, ki ob izstopu Združenega kraljestva sodelujejo v programu Erasmus+, v primeru takega scenarija zaključijo svoj študij in še naprej prejemajo ustrezno financiranje ali nepovratna sredstva. 

Varstvo pravic državljanov na področju socialne varnosti 

Komisija je dosledno poudarjala, da so pravice državljanov EU v Združenem kraljestvu in državljanov Združenega kraljestva v EU naša prednostna naloga, saj državljani ne bi smeli biti kaznovani za izstop Združenega kraljestva iz EU. Namen današnjega predloga je zagotoviti, da se v primeru scenarija „brez dogovora“ zaščitijo pravice oseb, ki so uveljavljale svojo pravico do prostega gibanja pred izstopom Združenega kraljestva. Te pravice vključujejo zavarovalne dobe in obdobja (samo)zaposlitve ali prebivanja v Združenem kraljestvu pred izstopom. To na primer pomeni, da bi morali v primeru, če je državljan EU-27 10 let delal v Združenem kraljestvu pred njegovim izstopom iz EU, pristojni organi države članice EU, v kateri se upokoji, to obdobje upoštevati pri izračunu njegovih pokojninskih pravic.

Predlagana uredba zagotavlja, da države članice še naprej uporabljajo temeljna načela koordinacije sistemov socialne varnosti EU, in sicer načela enakega obravnavanja, izenačitve in seštevanja. Današnji predlog nikakor ne podvaja pomembnih prednosti Sporazuma o izstopu, kot je bil dogovorjen 14. novembra. Ne zajema pravic, ki so se nabrale po 29. marcu 2019, niti ne pokriva načela izplačevanja socialnih dajatev v tujino, nadaljnjega zagotavljanja storitev v primeru bolezni in pravil o zakonodaji, ki se uporablja.

Zaščita upravičencev do sredstev iz proračuna EU

Kot je bilo že večkrat poudarjeno, bi moralo 28 držav članic spoštovati vse obveznosti, ki jih je sprejelo 28 držav članic. To velja tudi v primeru scenarija „brez dogovora“, pri katerem se pričakuje, da bo Združeno kraljestvo še naprej izpolnjevalo vse obveznosti, prevzete v času članstva v EU. 

Današnji predlog EU omogoča, da lahko v letu 2019 tudi v primeru scenarija „brez dogovora“ spoštuje svoje obveznosti in nadaljuje izvrševanje plačil upravičencem iz Združenega kraljestva za pogodbe, ki so bile podpisane, in sklepe, ki so bili sprejeti pred 30. marcem 2019, pod pogojem, da Združeno kraljestvo spoštuje svoje obveznosti v okviru proračuna za leto 2019 ter da sprejme potrebne revizijske preglede in kontrole. To bi pripomoglo k zmanjšanju znatnega vpliva scenarija „brez dogovora“ na številnih področjih, ki prejemajo sredstva EU, kot so raziskave, inovacije ali kmetijstvo. 

To vprašanje je ločeno in ne posega v finančno poravnavo med EU in Združenim kraljestvom v primeru scenarija brez dogovora.

Naslednji koraki

Evropska komisija bo tesno sodelovala z Evropskim parlamentom in Svetom, da zagotovi sprejetje predlaganih zakonodajnih aktov, tako da bodo začeli veljati do 30. marca 2019. Komisija Evropski parlament in Svet tudi opozarja, da je pomembno, da začnejo delegirani akti veljati čim prej. 

Ozadje

Pogajalci Komisije in Združenega kraljestva so se 14. novembra 2018 dogovorili o pogojih Sporazuma o izstopu. Komisija je 22. novembra 2018 odobrila celotno besedilo Sporazuma o izstopu. Evropski svet (člen 50) je 25. novembra 2018 potrdil Sporazum o izstopu ter pozval Komisijo, Evropski parlament in Svet, naj z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da bo Sporazum lahko začel veljati 30. marca 2019, in tako omogočijo urejen izstop. Ratifikacija Sporazuma o izstopu v Združenem kraljestvu je trenutno negotova.

Komisija je 5. decembra 2018 sprejela predloga sklepov Sveta o podpisu in sklenitvi Sporazuma o izstopu. Da bi Sporazum o izstopu začel veljati, mora Svet odobriti podpis besedila v imenu Unije, Evropski parlament pa mora nato pred sklenitvijo s strani Sveta dati svoje soglasje. Združeno kraljestvo bo moralo Sporazum o izstopu ratificirati v skladu s svojimi ustavnimi zahtevami.

Ratifikacija Sporazuma o izstopu je še naprej cilj in prednostna naloga Komisije. Kot je poudarjeno v prvem sporočilu Komisije o pripravljenosti na brexit z dne 19. julija 2018, bo odločitev Združenega kraljestva o izstopu iz Evropske unije ne glede na predvideni scenarij povzročila znatne motnje.

Zato se morajo deležniki ter nacionalni organi in organi EU pripraviti na dva možna glavna scenarija:

  • če bo Sporazum o izstopu ratificiran pred 30. marcem 2019, se bo pravo EU za Združeno kraljestvo in v njem prenehalo uporabljati 1. januarja 2021, tj. po prehodnem obdobju 21 mesecev, Sporazum o izstopu vključuje možnost enkratnega podaljšanja prehodnega obdobja za eno ali dve leti. 
  • če Sporazum o izstopu ne bo ratificiran pred 30. marcem 2019, ne bo prehodnega obdobja, pravo EU pa se bo s tem datumom za Združeno kraljestvo in v njem prenehalo uporabljati. Ta scenarij se imenuje „scenarij brez dogovora“ ali „scenarij neurejenega izstopa“.

Komisija je lani objavila 88 obvestil o pripravljenosti za posamezne sektorje, da bi javnost obvestila o posledicah izstopa Združenega kraljestva, če ne bo sklenjen Sporazum o izstopu. Obvestila so na voljo v vseh uradnih jezikih EU. Skupaj z današnjimi predlogi je Komisija doslej pripravila 18 zakonodajnih predlogov v okviru priprav na izstop Združenega kraljestva brez dogovora. Komisija je organizirala tudi tehnične razprave z državami članicami EU-27 o splošnih vprašanjih pripravljenosti ter posebnih sektorskih, pravnih in upravnih ukrepih za pripravljenost. Diapozitivi s teh tehničnih seminarjev so na voljo na spletu. Komisija je prav tako začela obiskovati 27 držav članic EU, da bi preverila, ali nacionalno načrtovanje ukrepov ob nepredvidljivih razmerah dobro napreduje, in zagotovila potrebna pojasnila o procesu pripravljenosti.

 

Več informacij:

Stran z danes sprejetimi besedili

Vprašanja in odgovori o „Akcijskem načrtu za nepredvidljive razmere“, ki ga je pripravila Komisija, z dne 19. decembra 2018

Spletišče Evropske komisije o pripravljenosti na brexit (vključno z „obvestili o pripravljenosti na brexit“)

Diapozitivi o pripravljenosti

IP/19/743

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar