Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Pasirengimas „Brexit'ui“: Europos Komisija tvirtina išstojimo be susitarimo scenarijui skirtas paskutines nenumatytų atvejų priemones, susijusias su „Erasmus+“ studentais, socialinės apsaugos koordinavimo taisyklėmis ir ES biudžetu

Briuselis, 2019 m. sausio 30 d.

Atsižvelgdama į didėjančią riziką, kad šių metų kovo 30 d. Jungtinė Karalystė gali išstoti iš ES be susitarimo (išstojimo be susitarimo scenarijus), šiandien Europos Komisija priėmė paskutinius nenumatytų atvejų priemonių, susijusių su programa „Erasmus+“, socialinės apsaugos koordinavimu ir ES biudžetu, pasiūlymus.

Jie parengti atsižvelgiant į 2018 m. lapkričio mėn. ir gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos (50 str.) raginimus intensyvinti pasirengimo darbą visais lygmenimis, taip pat į 2018 m. gruodžio 19 d. priimtą Komisijos „Veiksmų planą nenumatytiems atvejams“, į kurį įtrauktos kelios teisėkūros priemonės, ir į praėjusią savaitę pateiktus ES žuvininkystės srities nenumatytų atvejų priemonių pasiūlymus. Šie pasiūlymai papildo Komisijos nuo 2017 m. gruodžio mėn. vykdomą plataus masto pasirengimo darbą, aptartą ankstesniuose komunikatuose dėl pasirengimo.

Šiandienos priemonės užtikrintų, kad JK išstojus iš ES be susitarimo:

- 2019 m. kovo 30 d. programoje „Erasmus+“ dalyvaujantys jaunuoliai iš ES ir JK galėtų be pertraukos pabaigti studijas;

- ES valstybių narių institucijos, apskaičiuodamos tokias socialines išmokas kaip pensijos, ir toliau atsižvelgtų į draudimo, (savarankiško) darbo ar gyvenimo Jungtinėje Karalystėje laikotarpius iki išstojimo;

- ES finansavimo gavėjai Jungtinėje Karalystėje ir toliau gautų išmokas pagal dabartines sutartis, jeigu Jungtinė Karalystė toliau vykdys su ES biudžetu susijusius finansinius įsipareigojimus. Šis klausimas su Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės finansiniu susitarimu nesusijęs.

Svarbu pažymėti, kad šios priemonės nesušvelnins bendro išstojimo be susitarimo poveikio – jos to padaryti negali. Be to, jomis niekaip negalima kompensuoti nepakankamo pasirengimo arba suteikti visapusiškos naudos, kuri prilygtų narystės ES teikiamai naudai, arba numatyti palankių pereinamojo laikotarpio sąlygų, panašių į nustatytąsias Susitarime dėl išstojimo.

Šiandienos pasiūlymai yra laikini, taikomi ribotai ir juos vienašališkai priims ES. Jie parengti atsižvelgiant į diskusijas su valstybėmis narėmis. Komisija ir toliau rems valstybių narių pasirengimo veiklą ir tam skiria daugiau pastangų, pavyzdžiui, rengia vizitus į visų 27 ES valstybių narių sostines.

„Erasmus+“ dalyvių teisių apsauga

Programa „Erasmus+“ yra viena iš pavyzdinių ES programų. Kovo 30 d. Jungtinėje Karalystėje bus 14 000 programoje „Erasmus+“ dalyvaujančių jaunuolių iš 27 ES valstybių narių (įskaitant studentus, stažuotojus aukštojo mokslo bei profesinio švietimo ir mokymo įstaigose, jaunus besimokančiuosius asmenis ir pedagogus) ir 7 000 tokių JK dalyvių 27 ES valstybėse narėse. Jei JK išstotų be susitarimo, jie negalėtų baigti „Erasmus+“ studijų semestro ir galbūt nebeatitiktų dotacijų reikalavimų. Šiandienos pasiūlymu siekiama ištaisyti šią padėtį užtikrinant, kad tokiu atveju JK išstojimo metu pagal programą „Erasmus+“ užsienyje besimokantys studentai ir stažuotojai galėtų baigti studijas ir toliau gautų atitinkamą finansavimą ar dotacijas. 

Piliečių socialinės apsaugos teisės 

Komisija nuolat tvirtino, kad ES piliečių teisės Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinės Karalystės piliečių teisės Europos Sąjungoje yra vienas iš prioritetų. Piliečiai „Brexit'o“ kainos mokėti neturėtų. Šiandienos pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad išstojimo be susitarimo atveju būtų apsaugotos žmonių, kurie naudojosi laisvo judėjimo teise iki JK išstojimo dienos, teisės. Čia įtraukiamos teisės, įgytos draudimo, (savarankiško) darbo ar gyvenimo Jungtinėje Karalystėje iki išstojimo dienos laikotarpiu. Pavyzdžiui, jeigu vienos iš 27 ES valstybių narių pilietis iki „Brexit'o“ 10 metų dirbo Jungtinėje Karalystėje, į šį laikotarpį turėtų atsižvelgti ES valstybės narės, kurioje jis išeina į pensiją, kompetentingos institucijos, apskaičiuodamos jo teises į pensiją.

Siūlomu reglamentu užtikrinama, kad valstybės narės ir toliau taikytų pagrindinius ES socialinės apsaugos koordinavimo principus – vienodo požiūrio, sulyginimo ir laikotarpių sumavimo. Šiandienos pasiūlymas jokiu būdu nepakeičia didelių Susitarimo dėl išstojimo, dėl kurio susitarta lapkričio 14 d., pranašumų. Jis neapima po 2019 m. kovo 29 d. įgysimų teisių, išmokų pinigais perkeliamumo, tolesnio ligos išmokų natūra teikimo ir taisyklių dėl taikytinų teisės aktų.

ES biudžeto naudos gavėjų apsauga

Daug kartų pabrėžta, kad visų įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė 28 valstybės narės, turėtų laikytis 28 valstybės narės. Tai galioja ir JK išstojimo be susitarimo atveju: tikimasi, kad JK vykdys visus įsipareigojimus, kuriuos ji prisiėmė būdama ES valstybė narė. 

Šiandienos pasiūlymas suteikia ES galimybę vykdyti įsipareigojimus, jei JK išstotų be susitarimo, ir 2019 m. toliau mokėti išmokas JK gavėjams vykdant iki 2019 m. kovo 30 d. pasirašytas sutartis ir priimtus sprendimus, jeigu JK vykdys įsipareigojimus, susijusius su 2019 m. biudžetu, ir leis atlikti būtinas audito patikras ir taikyti kontrolės priemones. Tai padėtų sušvelninti didelį išstojimo be susitarimo poveikį daugeliui ES finansuojamų sričių, kaip antai moksliniams tyrimams, inovacijoms ar žemės ūkiui. 

Šis klausimas nesusijęs su ES ir Jungtinės Karalystės finansiniu susitarimu ir nedarys jam poveikio, jei JK išstos iš ES be susitarimo.

Tolesni veiksmai

Glaudžiai bendradarbiaudama su Europos Parlamentu ir Taryba, Europos Komisija sieks, kad teikiami teisės aktų pasiūlymai būtų priimti ir įsigaliotų iki 2019 m. kovo 30 d. Komisija taip pat primena Europos Parlamentui ir Tarybai, jog svarbu, kad deleguotieji aktai įsigaliotų kuo greičiau. 

Pagrindiniai faktai

2018 m. lapkričio 14 d. Komisijos ir Jungtinės Karalystės derybininkai susitarė dėl Susitarimo dėl išstojimo sąlygų. 2018 m. lapkričio 22 d. Komisija patvirtino galutinį Susitarimo dėl išstojimo tekstą. 2018 m. lapkričio 25 d. Europos Vadovų Taryba (50 str.) patvirtino Susitarimą dėl išstojimo ir paprašė Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos imtis reikalingų veiksmų, kad būtų užtikrinta, jog susitarimas galėtų įsigalioti 2019 m. kovo 30 d. ir išstojimas būtų tvarkingas. Ar Jungtinė Karalystė ratifikuos Susitarimą dėl išstojimo, šiuo metu vis dar neaišku.

2018 m. gruodžio 5 d. Komisija priėmė du pasiūlymus dėl Tarybos sprendimų dėl Susitarimo dėl išstojimo pasirašymo ir sudarymo. Kad Susitarimas dėl išstojimo įsigaliotų, Taryba turi suteikti įgaliojimus Sąjungos vardu pasirašyti jo tekstą, o Europos Parlamentas turi jam pritarti iki Tarybai sudarant susitarimą. Susitarimą dėl išstojimo turės ratifikuoti Jungtinė Karalystė laikydamasi savo konstitucinių reikalavimų.

Susitarimo dėl išstojimo ratifikavimas išlieka Komisijos tikslas ir prioritetas. Kaip pabrėžiama 2018 m. liepos 19 d. Komisijos paskelbtame pirmajame komunikate dėl pasirengimo „Brexit'ui“, nepriklausomai nuo numatyto scenarijaus, Jungtinės Karalystės pasirinkimas išstoti iš Europos Sąjungos sukels didelių trikdžių.

Todėl suinteresuotieji subjektai ir nacionalinės bei ES institucijos turi pasirengti dviem galimiems pagrindiniams scenarijams:

  • jei susitarimas dėl išstojimo bus ratifikuotas iki 2019 m. kovo 30 d., Jungtinei Karalystei ES teisė nebebus taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d., t. y. pasibaigus 21 mėnesio pereinamajam laikotarpiui; Susitarime dėl išstojimo numatyta galimybė vieną kartą pratęsti pereinamąjį laikotarpį ne daugiau kaip dvejiems metams. 
  • jei susitarimas dėl išstojimo iki 2019 m. kovo 30 d. nebus ratifikuotas, pereinamojo laikotarpio nebus ir Jungtinei Karalystei ES teisė nebebus taikoma nuo 2019 m. kovo 30 d. Šis scenarijus vadinamas išstojimo be susitarimo arba „staigaus lūžio“ scenarijumi.

Per pastaruosius metus Komisija taip pat paskelbė 88 konkretiems sektoriams skirtus pranešimus dėl pasirengimo ir taip informavo visuomenę apie Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES pasekmes, jei Susitarimas dėl išstojimo nebus sudarytas. Šie dokumentai išversti į visas oficialiąsias ES kalbas. Šiuo metu Komisija, vykdanti pasirengimo „Brexit'ui“ ir nenumatytiems atvejams darbą, yra pateikusi 18 teisės aktų pasiūlymų. Ji taip pat surengė technines diskusijas su 27 ES valstybėmis narėmis, per kurias aptarė ne tik bendruosius pasirengimo klausimus, bet ir konkretiems sektoriams aktualius, taip pat teisinius ir administracinius pasirengimo aspektus. Šiuose techniniuose seminaruose pateiktas skaidres galima rasti internete. Komisija taip pat pradėjo rengti vizitus į 27 ES valstybes nares siekdama užtikrinti, kad nacionalinės nenumatytų atvejų priemonės būtų sėkmingai planuojamos, ir prireikus pateikti paaiškinimų dėl pasirengimo proceso.

 

Daugiau informacijos

Šiandien priimtų dokumentų rinkinys

2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos „Veiksmų planas nenumatytiems atvejams“. Klausimai ir atsakymai

Europos Komisijos pasirengimo „Brexit'ui“ interneto svetainė (joje pateikiami ir pranešimai apie pasirengimą „Brexit'ui“)

Pasirengimo skaidrės

IP/19/743

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar