Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Felkészülés a brexitre: az Európai Bizottság a megállapodás nélküli brexit esetén alkalmazandó utolsó intézkedéscsomagot fogadott el az Erasmus+ hallgatók, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló szabályok és az uniós költsé

Brüsszel, 2019. január 30.

Mivel egyre nagyobb a kockázata annak, hogy az Egyesült Királyság idén március 30-án megállapodás nélkül lép ki az EU-ból (megállapodás nélküli brexit), az Európai Bizottság a mai napon elfogadta a rendkívüli helyzetre vonatkozó utolsó javaslatcsomagot az Erasmus+ program, a szociális biztonság rendszerek koordinálása és az uniós költségvetés terén.

Minderre azt követően kerül sor, hogy az Európai Tanács (50. cikk) 2018. novemberben és decemberben azt sürgette, hogy minden szinten fokozzák a felkészülési tevékenység intenzitását, és a Bizottság 2018. december 19-én több jogalkotási intézkedést is tartalmazó, rendkívüli helyzetre szóló cselekvési tervet, múlt héten pedig az uniós halászatra vonatkozó rendkívüli javaslatokat fogadott el. E javaslatok kiegészítik a Bizottság 2017 decembere óta végzett széles körű felkészülési tevékenységét, amely a korábbi felkészülési közleményekben került ismertetésre.

A mai intézkedések biztosítanák, hogy megállapodás nélküli brexit esetén:

– azok az uniós és brit fiatalok, akik 2019. március 30-án Erasmus+ programban vesznek részt, megszakítás nélkül befejezhessék külföldi tartózkodásukat;

– az uniós tagállamok hatóságai a társadalombiztosítási ellátások, így a nyugdíjak kiszámításakor továbbra is figyelembe vegyék az Egyesült Királyság kilépése előtti biztosítási, (ön)foglalkoztatási vagy tartózkodási időszakokat;

– az uniós finanszírozás brit kedvezményezettjei a jelenlegi szerződések alapján továbbra is részesüljenek kifizetésekben, feltéve hogy az Egyesült Királyság változatlanul teljesíti az uniós költségvetés keretében vállalt pénzügyi kötelezettségeit. Ez a kérdés elkülönül az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti pénzügyi elszámolástól.

Fontos megjegyezni, hogy ezek az intézkedések nem csökkentik a megállapodás nélküli brexit általános hatását – erre nem is alkalmasak –, továbbá semmiképpen sem pótolják a felkészülési hiányosságokat, és nem egyenértékűek az uniós tagsággal járó előnyökkel vagy a kilépésről rendelkező megállapodásban előírt átmeneti időszak kedvező feltételeivel.

A mai javaslatok ideiglenes jellegűek és korlátozott hatályúak, és az EU egyoldalúan fogadja el azokat a tagállamokkal folytatott megbeszéléseken alapján. A Bizottság továbbra is támogatja a tagállamokat felkészülési munkájuk során, és fokozza erőfeszítéseit, például úgy, hogy látogatásokat szervez mind az EU-ban maradó 27 tagállam fővárosába.

Az Erasmus+ programban résztvevők jogainak védelme

Az Erasmus+ az EU egyik kiemelt programja. Az Erasmus+ programnak köszönhetően március 30-án a 27 uniós tagállamból származó 14 000 fiatal (köztük hallgatók, felsőoktatásban, szakoktatásban és -képzésben részt vevő tanulók, fiatal tanulószerződéses tanulók, és oktatási személyzet) tartózkodik majd az Egyesült Királyságban, és 7 000 brit vesz részt a programban az EU-ban maradó 27 tagállam valamelyikében. Megállapodás nélküli brexit esetén ők nem fejezhetnék be az Erasmus+ félévüket, és elveszíthetnék a támogatásokra való jogosultságukat. A mai javaslat ezt hivatott orvosolni annak biztosítása révén, hogy ebben az esetben az Egyesült Királyság kilépésének idején külföldi Erasmus+ programban részt vevő hallgatók és tanulószerződéses tanulók befejezhessék tanulmányaikat, és továbbra is hozzájuthassanak a megfelelő finanszírozáshoz vagy támogatáshoz. 

A polgárok társadalombiztosítási jogainak védelme 

A Bizottság következetesen hangoztatta, hogy kiemelten kezeli az uniós polgárokat az Egyesült Királyságban, és a brit állampolgárokat az EU-ban megillető jogokat. A Brexit árát nem szabad a polgárokkal megfizettetni. A mai javaslat célja annak biztosítása, hogy megállapodás nélküli brexit esetén megóvják azoknak a személyeknek a jogosultságait, akik az Egyesült Királyság kilépése előtt éltek a szabad mozgás jogával. E jogosultságok köre kiterjed az Egyesült Királyság kilépése előtti biztosítási, (ön)foglalkoztatási vagy tartózkodási időszakokra. Ez például azt jelenti, hogy ha az EU-ban maradó 27 tagállam egyikének polgára a Brexit előtt 10 évet dolgozott az Egyesült Királyságban, ezt az időszakot figyelembe kell venni, amikor az uniós tagállam illetékes hatóságai az érintett személy nyugdíjba vonulásakor kiszámítják a nyugdíjjogosultságát.

A javasolt rendelet biztosítja, hogy a tagállamok továbbra is alkalmazzák az uniós szociális biztonsági rendszerek koordinálásának alapelveit, nevezetesen az egyenlő bánásmód, az azonos kezelés és az összesítés elvét. A mai javaslat semmi esetre sem tükrözi a november 14-én elfogadott, a kilépésről rendelkező megállapodásba foglalt rendkívüli előnyöket. Nem terjed ki a 2019. március 29. után felhalmozott jogosultságokra, sem pedig a pénzbeli ellátások hordozhatóságára, a természetbeni betegségi ellátás folyamatos biztosítására és az alkalmazandó jogra vonatkozó szabályokra.

Az uniós költségvetés kedvezményezettjeinek védelme

Amint azt számos alkalommal hangsúlyoztuk, a 28 tagállamnak tiszteletben kell tartania a 28 tagállam által tett kötelezettségvállalásokat. Ez igaz megállapodás nélküli brexit esetén is. Elvárjuk, hogy az Egyesült Királyság továbbra is tartsa tiszteletben az uniós tagság folyamán vállalt valamennyi kötelezettséget. 

A mai javaslat alapján az EU képes lesz arra, hogy megállapodás nélküli brexit esetén eleget tegyen kötelezettségvállalásainak, és a 2019. március 30. előtt aláírt szerződések és meghozott határozatok tekintetében 2019-ben továbbra is folyósítson kifizetéseket a brit kedvezményezetteknek, feltéve, hogy az Egyesült Királyság eleget tesz a 2019. évi költségvetés keretében vállalt kötelezettségeinek, és elfogadja a szükséges pénzügyi ellenőrzéseket és kontrollokat. Ez enyhítené a megállapodás nélküli brexit jelentős hatását az uniós finanszírozásban részesülő területek széles körében, például a kutatás, az innováció vagy a mezőgazdaság terén. 

Ez a kérdés elkülönül az Európai Unió és az Egyesült Királyság között megállapodás nélküli brexit esetén létrejövő pénzügyi elszámolástól, és nem érinti azt.

Következő lépések

Az Európai Bizottság szorosan együtt fog működni az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal a javasolt jogalkotási aktusok elfogadásának biztosítása érdekében, hogy azok 2019. március 30-ig hatályba léphessenek.A Bizottság továbbá felhívja az Európai Parlament és a Tanács figyelmét annak fontosságára, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a lehető leggyorsabban hatályba lépjenek. 

Háttér-információk

A Bizottság és az Egyesült Királyság tárgyalói 2018. november 14-én megállapodtak a kilépésről rendelkező megállapodás feltételeiről. A Bizottság 2018. november 22-én jóváhagyta a kilépésről rendelkező megállapodást. Az Európai Tanács (50. cikk) 2018. november 25-én szintén jóváhagyta a kilépésről rendelkező megállapodást, és felkérte a Bizottságot, az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy – annak érdekében, hogy a kilépés rendezett körülmények között történjen – tegyék meg az ahhoz szükséges lépéseket, hogy a megállapodás 2019. március 30-án hatályba léphessen. Jelenleg bizonytalan, hogy az Egyesült Királyság megerősíti-e a kilépésről rendelkező megállapodást.

A Bizottság 2018. december 5-én elfogadta a kilépésről rendelkező megállapodás aláírására, illetve megkötésére vonatkozó felhatalmazásról szóló tanácsi határozatokra irányuló javaslatokat. Ahhoz, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás hatályba léphessen, a Tanácsnak felhatalmazást kell adnia a szövegnek az Unió nevében történő aláírására, majd az Európai Parlamentnek is jóváhagyását kell adnia, mielőtt a Tanács megköthetné a megállapodást. A kilépésről rendelkező megállapodást az Egyesült Királyságnak saját alkotmányos követelményeivel összhangban meg kell erősítenie.

A Bizottság számára továbbra is a kilépésről rendelkező megállapodás megerősítése az elsődleges cél és prioritás. Amint azt a Bizottság a brexitre való felkészülésre vonatkozó, 2018. július 19-i első közleményében hangsúlyozta, az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó döntése a tervezett forgatókönyvtől függetlenül jelentős fennakadásokat okoz majd.

Az érdekelt feleknek, valamint a nemzeti és uniós hatóságoknak ezért két lehetséges fő forgatókönyvre kell felkészülniük:

  • Amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodást 2019. március 30-a előtt megerősítik, úgy az uniós jog alkalmazása 2021. január 1-jén, azaz a 21 hónapos átmeneti időszak után szűnik meg. A kilépésről rendelkező megállapodás lehetővé teszi az átmeneti időszak legfeljebb egy vagy két évvel történő egyszeri meghosszabbítását. 
  • Amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodást 2019. március 30-a előtt nem erősítik meg, úgy nem lesz átmeneti időszak, és az uniós jog 2019. március 30-tól nem alkalmazandó az Egyesült Királyságra vonatkozóan és az Egyesült Királyságban. Ez a „megállapodás nélküli brexit” forgatókönyve.

Az elmúlt év folyamán a Bizottság 88 ágazatspecifikus felkészülési közleményt is közzétett, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot arról, milyen következményekkel jár, ha az Egyesült Királyság a kilépésről rendelkező megállapodás hiányában lép ki az Unióból. Ezek az EU valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre állnak. A mai javaslatokkal együtt a Bizottság mostanáig 18 jogalkotási javaslatot tett a brexitre és a rendkívüli helyzetre való felkészülés jegyében. A Bizottság technikai megbeszéléseket is tartott az EU-ban maradó 27 tagállammal mind a felkészülés általános kérdéseit, mind a felkészülés konkrét ágazati, jogi és igazgatási lépéseit illetően. Az e technikai megbeszéléseken elhangzott előadás diái online is elérhetők. A Bizottság emellett megkezdte a 27 uniós tagállam felkeresését annak biztosítása érdekében, hogy rendkívüli helyzetre vonatkozó nemzeti tervezés jó úton haladjon, továbbá hogy megadja a felkészülési folyamattal kapcsolatos, szükséges pontosításokat.

 

További információk:

A ma elfogadott szövegek gyűjtőoldala

Kérdések és válaszok a Bizottság 2018. december 19-i „rendkívüli helyzetre szóló cselekvési tervéről”

Az Európai Bizottság brexitfelkészülési honlapja (ahol megtalálhatóak a „felkészülési közlemények”)

A felkészülési megbeszélések diaképei

IP/19/743

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar