Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Brexitiin valmistautuminen: Euroopan komissio antaa Erasmus+ -opiskelijoita, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista ja EU:n talousarviota koskevat ehdotukset siltä varalta, että Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta

Bryssel 30. tammikuuta 2019

Koska riski Britannian eroamiseen EU:sta 30. maaliskuuta ilman sopimusta on kasvanut, Euroopan komissio on tehnyt tänään viimeiset ehdotukset tähän varautumiseksi. Ne koskevat Erasmus-opiskelijoita, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista ja EU:n talousarviota.

Nämä toimet perustuvat Eurooppa-neuvoston (50 artikla) marras- ja joulukuussa 2018 esittämiin kehotuksiin tehostaa valmistautumista kaikilla tasoilla sekä 19. joulukuuta 2018 hyväksyttyyn komission varautumissuunnitelmaan, johon sisältyy useita lainsäädäntötoimia. Nyt annetut ehdotukset ovat jatkoa viime viikolla esitetyille EU:n kalastusta koskeville ehdotuksille. Ne täydentävät komission joulukuussa 2017 aloittamia mittavia valmistautumistoimia, jotka on esitetty aiemmissa valmistautumistiedonannoissa.

Jos ero tapahtuu ilman sopimusta, tämänpäiväisillä toimenpiteillä varmistettaisiin, että

– EU:n ja Britannian nuoret, jotka osallistuvat Erasmus+ ‑ohjelmaan 30. maaliskuuta 2019, voivat jatkaa osallistumistaan keskeytyksettä;

– EU:n jäsenvaltioiden viranomaiset ottavat eläkkeitä ja muita sosiaaliturvaetuuksia laskiessaan edelleen huomioon Britanniassa ennen eroa kertyneet vakuutuskaudet, työskentelyjaksot (myös itsenäisen ammatinharjoittamisen ajan) tai oleskelujaksot;

– brittiläisille EU-rahoituksen saajille suoritetaan jatkossakin voimassa olevien sopimusten mukaiset maksut edellyttäen, että Britannia täyttää edelleen EU:n talousarvioon liittyvät rahoitusvelvoitteensa. Tämä asia ei liity Euroopan unionin ja Britannian taloudelliseen selvitysratkaisuun.

On syytä huomata, että näillä toimenpiteillä ei voida lieventää sopimuksettoman tilan kokonaisvaikutusta, eikä niillä voida mitenkään kompensoida sidosryhmien puutteellista valmistautumista tai jäljitellä täysimääräisiä EU-jäsenyyden etuja tai mahdollisen siirtymäkauden suotuisia ehtoja.

Nämä toimenpiteet ovat luonteeltaan väliaikaisia ja soveltamisalaltaan rajoitettuja, ja EU hyväksyy ne yksipuolisesti. Niissä on otettu huomioon jäsenvaltioiden kanssa käydyt keskustelut. Komissio tukee edelleen jäsenvaltioita niiden valmistautumistyössä, ja se on tehostanut toimiaan esimerkiksi vierailemalla kaikissa EU27-jäsenvaltioiden pääkaupungeissa.

Erasmus+ -ohjelmaan osallistujien oikeuksien turvaaminen

Erasmus+ on yksi EU:n lippulaivaohjelmista. Britanniassa on 30. maaliskuuta Erasmus+ -ohjelman ansiosta 14 000 EU27-jäsenvaltioiden kansalaista korkeakouluopiskelijoina tai -harjoittelijoina, ammattikoulutuksessa tai -harjoittelussa, muussa nuorisovaihdossa tai opetushenkilöstön jäsenenä. EU27-maissa on vastaavasti 7 000 brittiä Erasmus-vaihdossa. Jos brexit tapahtuisi ilman sopimusta, nämä henkilöt eivät voisi saattaa Erasmus-vaihtoaan päätökseen eivätkä mahdollisesti saisi enää avustuksia. Tämänpäiväisellä ehdotuksella pyritään ratkaisemaan tämä ongelma ja varmistamaan, että Erasmus-vaihdossa ulkomailla olevat voivat tässäkin tilanteessa saattaa vaihtonsa päätökseen ja saavat edelleen siihen liittyvän rahoituksen. 

Kansalaisten sosiaaliturvaoikeuksien turvaaminen 

Komissio on johdonmukaisesti tehnyt selväksi, että EU:n kansalaisten oikeudet Britanniassa ja brittikansalaisten oikeudet EU:ssa ovat ensisijaisen tärkeitä. He eivät saa joutua brexitin maksumiehiksi. Tämänpäiväisellä ehdotuksella pyritään varmistamaan sopimuksettoman brexitin varalta, että vapaan liikkuvuuden oikeuttaan ennen eroa käyttäneet henkilöt voivat säilyttää oikeutensa. Näihin oikeuksiin kuuluvat vakuutuskaudet, joita on kertynyt työskentely- tai asumiskausista Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen brexitiä. Jos esimerkiksi EU27-jäsenvaltion kansalainen on työskennellyt Britanniassa ennen brexitiä kymmenen vuotta, tämä ajanjakso otetaan huomioon, kun hänen eläkeoikeuksiaan lasketaan siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa hän asuu eläkkeelle jäädessään.

Ehdotetulla asetuksella varmistetaan, että jäsenvaltiot soveltavat edelleen sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia EU:n keskeisiä periaatteita, jotka koskevat yhdenvertaista kohtelua, rinnastamista ja kausien yhteenlaskemista. Ehdotus ei missään tapauksessa vastaa 14. marraskuuta sovitun erosopimuksen merkittäviä etuja. Se ei kata 29. päivän maaliskuuta 2019 jälkeen kertyviä oikeuksia, rahaetuuksien maastavietävyyttä, luontoisetuutena myönnettyjen sairausetuuksien jatkumista tai lainvalintaa koskevia sääntöjä.

EU:n talousarvion edunsaajien suojelu

Kuten moneen otteeseen on tuotu esiin, kaikkien 28 jäsenvaltion olisi täytettävä kaikki 28 jäsenvaltion EU:ssa tekemänsä sitoumukset. Tämä pätee myös sopimuksettomaan eroon, jonka jälkeen Britannian odotetaan edelleen täyttävän kaikki sitoumukset, joita se on tehnyt EU-jäsenyytensä aikana. 

Jos ero tapahtuu ilman sopimusta, EU voi tämänpäiväisen ehdotuksen ansiosta täyttää sitoumuksensa ja jatkaa vuonna 2019 maksujen suorittamista brittiläisille edunsaajille ennen 30. päivää maaliskuuta 2019 allekirjoitettujen sopimusten ja tehtyjen päätösten nojalla edellyttäen, että Britannia noudattaa vuoden 2019 talousarvioon liittyviä velvoitteitaan ja hyväksyy tarvittavat tarkastukset ja valvonnan. Näin voitaisiin lieventää sopimuksettoman eron merkittäviä vaikutuksia monilla EU:n rahoittamilla aloilla, kuten tutkimus, innovointi tai maatalous. 

Tämä asia ei liity eikä vaikuta Euroopan unionin ja Britannian taloudelliseen selvitysratkaisuun sopimuksettoman eron tapauksessa.

Seuraavat vaiheet

Komission tarkoituksena on toimia tiiviisti Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta varmistetaan ehdotettujen säädösten hyväksyminen niin, että ne ovat voimassa 30. maaliskuuta 2019 mennessä.Komissio korostaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle myös sitä, että delegoitujen säädösten pitäisi tulla voimaan mahdollisimman nopeasti. 

Tausta

Komission ja Yhdistyneen kuningaskunnan neuvottelijat sopivat erosopimuksen ehdoista 14. marraskuuta 2018. Komissio hyväksyi erosopimuksen tekstin 22. marraskuuta 2018. Eurooppa-neuvosto (50 artikla) hyväksyi erosopimuksen 25. marraskuuta 2018 ja kehotti komissiota, Euroopan parlamenttia ja neuvostoa toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sopimus voi tulla voimaan 30. maaliskuuta 2019 hallitun eron mahdollistamiseksi. Erosopimuksen ratifiointi Yhdistyneessä kuningaskunnassa on tällä hetkellä epävarmaa.

Komissio antoi 5. joulukuuta 2018 ehdotukset neuvoston päätöksiksi erosopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä. Jotta erosopimus voi tulla voimaan, neuvoston on nyt annettava lupa tekstin allekirjoittamiseen unionin puolesta, minkä jälkeen Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä ennen kuin neuvosto tekee sopimuksen. Yhdistyneen kuningaskunnan on ratifioitava erosopimus valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

Komission tavoitteena ja prioriteettina on edelleen erosopimuksen ratifiointi. Kuten komission 19. heinäkuuta 2018 antamassa ensimmäisessä brexit-valmistelutoimia koskevassa tiedonannossa todetaan, Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksestä lähteä Euroopan unionista aiheutuu merkittäviä häiriöitä riippumatta siitä, minkä vaihtoehdon mukaisesti ero toteutuu.

Siksi sidosryhmien sekä kansallisten ja EU:n viranomaisten on varauduttava kahteen todennäköisimpään lopputulokseen:

  • Jos erosopimus on ratifioitu ennen eroamispäivää (30.3.2019), EU:n oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa lakkaa 21 kuukautta kestävän siirtymäkauden jälkeen 1. tammikuuta 2021. Erosopimus sisältää mahdollisuuden jatkaa siirtymäkautta yhden kerran enintään kahdella vuodella. 
  • Jos erosopimusta ei ole ratifioitu ennen eroamispäivää (30.3.2019), siirtymäkautta ei tule. EU:n oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa lakkaa heti 30. maaliskuuta 2019. Tätä tarkoitetaan silloin kun puhutaan sopimuksettomasta tilasta tai putoamisesta tyhjän päälle.

Komissio on kuluneen vuoden aikana julkaissut brexitiin valmistautumista varten 88 alakohtaista ilmoitusta, joissa kerrotaan Yhdistyneen kuningaskunnan eron aiheuttamista seurauksista siinä tapauksessa, että erosopimusta ei ole. Ilmoitukset ovat saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tämänpäiväiset ehdotukset mukaan laskien komissio on nyt tehnyt 18 säädösehdotusta brexitiin valmistautumiseksi ja varautumiseksi. Komissio on myös järjestänyt ns. teknisiä seminaareja EU27-jäsenvaltioiden kanssa sekä yleisistä valmistelutoimista että alakohtaisista, lainsäädäntöön liittyvistä ja hallinnollisista valmiustoimista. Seminaareissa pidetyt esitykset ovat saatavilla verkossa. Lisäksi komissio on aloittanut vierailukierroksen EU27-jäsenvaltioissa varmistaakseen, että kansalliset varautumissuunnitelmat etenevät suunnitellusti, ja antaakseen tarvittavia selvennyksiä valmistautumista varten.

 

Lisätietoja:

Tänään hyväksytyt tekstit

Kysymyksiä ja vastauksia 19. joulukuuta 2018 hyväksytystä komission varautumissuunnitelmasta

Brexit-valmisteluja koskevat Euroopan komission verkkosivut (ml. brexitiin valmistautumista koskevat ilmoitukset)

Valmistautumista koskevat esitykset

IP/19/743

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar