Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Brexitiks valmistumine: Euroopa Komisjon võtab vastu kokkuleppeta stsenaariumi korral rakendatavad lõplikud erandolukorra meetmed, milles käsitletakse Erasmuse üliõpilasi, sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirju ja ELi eelarvet

Brüssel, 30. jaanuar 2019

Võttes arvesse suurenevat ohtu, et Ühendkuningriik lahkub käesoleva aasta 30. märtsil EList ilma kokkuleppeta (nn kokkuleppeta stsenaarium), võttis Euroopa Komisjon täna vastu Erasmuse programmi, sotsiaalkindlustuse koordineerimist ja ELi eelarvet käsitlevad lõplikud erandolukorra ettepanekud.

See on jätkuks Euroopa Ülemkogu 2018. aasta novembri ja detsembri üleskutsetele intensiivistada ettevalmistusi kõikidel tasanditel, 19. detsembril 2018 vastu võetud komisjoni erandolukorra tegevuskavale, mis hõlmas mitut seadusandlikku meedet, ja eelmisel nädalal ELi kalanduse valdkonnas esitatud erandolukorra ettepanekutele. Need lisanduvad laiaulatuslikele ettevalmistustele, millega komisjon on tegelenud alates 2017. aasta detsembrist ja mis on esitatud varasemates Brexitiks valmistumise teatistes.

Tänased meetmed tagavad, et kokkuleppeta stsenaariumi korral:

- ELi ja Ühendkuningriigi noored, kes osalevad 29. märtsil 2019 Erasmuse programmis, saavad jätkata oma semestrit katkestusteta;

- ELi ametiasutused võtavad sotsiaalkindlustushüvitiste (nt pensionide) arvutamisel jätkuvalt arvesse väljaastumisele eelnevaid perioode, mille vältel kodanik on olnud kindlustatud, töötanud, tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana või elanud Ühendkuningriigis;

- Ühendkuningriigis asuvad ELi vahendite saajad saavad ka edaspidi oma praeguste lepingute alusel makseid, tingimusel et Ühendkuningriik jätkab ELi eelarvest tulenevate rahaliste kohustuste täitmist. See küsimus ei ole osa Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi finantskokkuleppest.

On oluline märkida, et need meetmed ei vähenda ega saagi vähendada kokkuleppeta stsenaariumi rakendumise üldist mõju, ei kompenseeri mingil moel valmisoleku puudumist, ei dubleeri ELi liikmesusest tulenevaid eeliseid ega väljaastumislepinguga ettenähtud üleminekuperioodi soodsaid tingimusi.

Tänased ettepanekud on oma olemuselt ajutised, piiratud ulatusega ning EL võtab need vastu ühepoolselt. Nende puhul arvestatakse liikmesriikidega peetud arutelusid. Komisjon jätkab liikmesriikide ettevalmistuste toetamist ja on suurendanud oma jõupingutusi, näiteks külastades kõiki EL 27 pealinnu.

Programmis „Erasmus+“ osalejate õiguste kaitsmine

Erasmus+ on üks ELi juhtprogramme. 30. märtsil viibib programmi „Erasmus+“ raames Ühendkuningriigis 14 000 ELi noort (sh üliõpilased, kõrgharidusega praktikandid ja kutseharidustöötajad, noored õppurid ja haridustöötajad) ja 27 ELi liikmesriigis 7000 Ühendkuningriigi noort. Kokkuleppeta stsenaariumi korral ei saa need inimesed oma Erasmus+ semestrit läbida ning nad ei pruugi enam toetust saada. Tänase ettepaneku eesmärk on olukord lahendada, tagades praegu Erasmus+ programmis osalevatele üliõpilastele ja praktikantidele sellise stsenaariumi korral võimaluse oma õpingud lõpule viia ja saada jätkuvalt ettenähtud rahalisi vahendeid või toetusi. 

Kodanike sotsiaalkindlustusõiguste kaitsmine 

Komisjon on järjekindlalt teinud selgeks, et ELi kodanike õigused Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi kodanike õigused ELis on prioriteetne küsimus. Nad ei peaks Brexiti tõttu kannatama. Tänase ettepaneku eesmärk on tagada, et inimesed, kes kasutasid vaba liikumise õigust enne Ühendkuningriigi väljaastumist, oleksid kaitstud. Need õigused hõlmavad kindlustus-, töötamis- või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise ja elamisperioode Ühendkuningriigis enne väljaastumist. Näiteks tähendab see seda, et kui EL 27 kodanik töötas enne Brexitit Ühendkuningriigis 10 aastat, peaksid ELi liikmesriigi (kus isik pensionile läheb) pädevad asutused arvestama seda ajavahemikku isiku pensioniõiguste arvutamisel.

Kavandatud määrusega tagatakse, et liikmesriigid kohaldavad jätkuvalt ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise peamisi põhimõtteid: pensioniõiguste liitmine, võrdsustamine ja võrdne kohtlemine. Tänane ettepanek ei dubleeri mingil juhul 14. novembril kokkulepitud väljaastumislepingu olulisi eeliseid. See ei hõlma pärast 29. märtsi 2019 kogutavaid õigusi ega rahaliste hüvitiste ülekandmist, mitterahaliste haigushüvitiste andmist ega kohaldatavad õigust käsitlevaid eeskirju.

ELi eelarvest toetuse saajate kaitsmine

Nagu on mitmel korral rõhutatud, peaksid 28 liikmesriigi võetud kohustusi täitma kõik 28 liikmesriiki. See kehtib ka kokkuleppeta stsenaariumi korral, mille puhul eeldatakse, et Ühendkuningriik jätkab kõigi ELi liikmesuse ajal võetud kohustuste täitmist. 

Tänane ettepanek võimaldab ELil kokkuleppeta stsenaariumi puhul täita oma kohustusi ja jätkata 2019. aastal maksete tegemist Ühendkuningriigi toetusesaajatele enne 30. märtsi 2019 allkirjastatud lepingute ja tehtud otsuste alusel, tingimusel et Ühendkuningriik järgib 2019. aasta eelarvest tulenevaid kohustusi ja nõustub vajalike auditite ja kontrollidega. See aitaks leevendada kokkuleppeta stsenaariumi märkimisväärset mõju paljudele ELi rahastatud valdkondadele, nagu teadusuuringud, innovatsioon ja põllumajandus. 

See küsimus ei ole osa Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi finantskokkuleppest ega piira seda kokkuleppeta stsenaariumi korral.

Edasised sammud

Euroopa Komisjon teeb Euroopa Parlamendi ja nõukoguga tihedat koostööd, nii et kavandatud õigusaktid võetaks vastu ja jõustuksid enne 29. märtsi 2019. Samuti rõhutab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule, et on oluline, et delegeeritud õigusaktid jõustuksid võimalikult kiirelt. 

Taustteave

14. novembril 2018 leppisid komisjoni ja Ühendkuningriigi läbirääkijad kokku väljaastumislepingu tingimustes. 22. novembril 2018 kiitis komisjon väljaastumislepingu heaks. 25. novembril 2018 kiitis väljaastumislepingu heaks Euroopa Ülemkogu (artikkel 50), kes kutsus komisjoni, Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles astuma vajalikke samme selleks, et leping saaks jõustuda 30. märtsil 2019, et näha ette Ühendkuningriigi korrakohane väljaastumine. Väljaastumislepingu ratifitseerimine Ühendkuningriigis on praegu küsimärgi all.

5. detsembril 2018 võttis komisjon vastu kaks ettepanekut nõukogu otsuste kohta, millega antakse luba nimetatud lepingu allkirjastamiseks ja sõlmimiseks. Selleks et väljaastumisleping saaks jõustuda, peab nõukogu nüüd andma loa teksti allkirjastamiseks liidu nimel ning Euroopa Parlament peab andma sellele oma nõusoleku enne, kui nõukogu lepingu sõlmib. Ühendkuningriik peab väljaastumislepingu ratifitseerima kooskõlas oma konstitutsiooniliste nõuetega.

Väljaastumislepingu ratifitseerimine on jätkuvalt komisjoni eesmärk ja prioriteet. Nagu on rõhutatud komisjoni esimeses Brexitiks valmistumise teatises, mis võeti vastu 19. juulil 2018, põhjustab Ühendkuningriigi otsus Euroopa Liidust lahkuda kavandatud stsenaariumist olenemata märkimisväärseid häireid.

Seepärast peavad huvirühmad ning liikmesriikide ja ELi ametiasutused olema valmis kaheks võimalikuks põhistsenaariumiks.

  • Kui väljaastumisleping ratifitseeritakse enne 30. märtsi 2019, lõpetatakse ELi õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis 1. jaanuaril 2021 ehk pärast 21-kuulist üleminekuaega. Väljaastumisleping sisaldab võimalust pikendada üleminekuperioodi üks kord kuni ühe või kahe aasta võrra. 
  • Kui väljaastumislepingut enne 30. märtsi 2019 ei ratifitseerita, siis üleminekuaega ei ole ning ELi õiguse kohaldamine lõpetatakse Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis 30. märtsil 2019. Seda olukorda nimetatakse kokkuleppeta stsenaariumiks.

Komisjon on viimase aasta jooksul avaldanud Brexitiks valmistumise eesmärgil 88 valdkondlikku teadet, millega teavitatakse üldsust Ühendkuningriigi väljaastumise tagajärgedest juhul, kui väljaastumislepingut ei sõlmita. Need teated on kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes. Kui tänased ettepanekud kaasa arvata, on komisjon nüüdseks esitanud 18 seadusandlikku ettepanekut seoses valmistumisega Brexitiks ja erandolukorra meetmetega. Komisjon on pidanud tehnilisi arutelusid EL 27 liikmesriikidega nii üldistes kui ka konkreetsetes valdkondlike, õiguslike ja halduslike ettevalmistuste küsimustes. Nendel tehnilistel seminaridel kasutatud slaidid on kättesaadavad internetis. Komisjon on alustanud ka 27 ELi liikmesriigi külastamist, et veenduda erandolukorraks tehtavate riiklike ettevalmistuste plaanipärases kulgemises ja anda vajalikke selgitusi valmisoleku protsessi kohta.

 

Lisateave:

Täna vastuvõetud tekstid

Küsimused ja vastused komisjoni 19. detsembri 2018. aasta erandolukorra tegevuskava kohta

Euroopa Komisjoni Brexitiks valmistumise veebisait (sh Brexitiks valmistumist käsitlevad teated)

Slaidid ettevalmistuste kohta

IP/19/743

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar