Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Připravenost na brexit: Evropská komise přijímá konečný soubor nouzových opatření pro případ, kdy nebude dosaženo dohody – týkají se studentů v programu Erasmus+, pravidel koordinace sociálního zabezpečení a rozpočtu EU

Brusel 30. ledna 2019

Vzhledem ke zvyšujícímu se riziku, že Spojené království může letošního 30. března opustit EU, aniž by bylo dosaženo dohody (scénář „bez dohody“), dnes Evropská komise přijala konečný soubor nouzových návrhů pro oblast programu Erasmus+, koordinace sociálního zabezpečení a rozpočtu EU.

Návrhy navazují na výzvy Evropské rady (článek 50) v listopaduprosinci 2018 s cílem zvýšit připravenost na výše zmíněný scénář na všech úrovních, na přijetí alternativního akčního plánu Komise 19. prosince 2018, který obsahuje několik legislativních opatření, a na nouzové návrhy pro oblast rybolovu v EU předložené minulý týden. Opatření doplňují rozsáhlou aktivitu, jíž Komise zajišťuje připravenost na brexit, probíhající již od prosince 2017 (viz předchozí sdělení o připravenosti).

Dnešní opatření by zajistila, že v případě scénáře „bez dohody“:

– budou mladí lidé z EU a Spojeného království, kteří se ke dni 30. března 2019 účastní programu Erasmus+, moci svůj pobyt dokončit bez přerušení

– orgány členských států EU budou nadále při výpočtu dávek sociálního zabezpečení, jako jsou důchody, i nadále brát v úvahu doby pojištění, zaměstnání (včetně samostatně výdělečné činnosti) nebo pobytu ve Spojeném království před jeho vystoupením

– příjemci finančních prostředků EU ze Spojeného království by i nadále dostávali platby podle svých stávajících smluv za předpokladu, že Spojené království bude nadále plnit své finanční závazky z rozpočtu EU; tato otázka je oddělena od finančního narovnání mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím

V této souvislosti je nutné podotknout, že tato opatření nezmírní – a ani nemohou zmírnit – celkový dopad scénáře „bez dohody“ a zároveň nebudou žádným způsobem kompenzovat nedostatečnou připravenost zainteresovaných subjektů či reprodukovat plné výhody vyplývající z členství v EU nebo podmínky případného přechodného období stanovené v dohodě o vystoupení.

Dnešní návrhy jsou svou povahou dočasné, mají omezenou působnost a EU je přijímá jednostranně. Uvedenými návrhy jsou zohledněny diskuse, které na daná témata proběhly s členskými státy. Komise bude nadále podporovat členské státy v jejich aktivitách v zájmu zajištění připravenosti na brexit, své úsilí v tomto směru zintenzivní a provede za tímto účelem návštěvy ve všech hlavních městech EU-27.

Ochrana práv účastníků programu Erasmus+

Erasmus+ je jedním ze stěžejních programů EU. V rámci programu Erasmus+ bude 30. března 14 000 mladých lidí z EU-27 (studentů, stážistů v oblasti vysokoškolského a odborného vzdělávání a odborné přípravy, mladších studentů a pedagogických pracovníků) působit ve Spojeném království a 7 000 britských účastníků v EU-27. V případě scénáře „bez dohody“ by nemohli dokončit svůj program Erasmus+ a nesplňovali by již podmínky pro vyplacení grantů. Dnešní návrh si klade za cíl tuto situaci napravit. Zajišťuje, aby v takovém případě studenti a stážisté v zahraničí, kteří se účastní programu Erasmus+ v době vystoupení Spojeného království, mohli svá studia dokončit a nadále dostávat příslušné finanční prostředky nebo granty. 

Ochrana práv občanů v oblasti sociálního zabezpečení 

Komise vždy zdůrazňovala, že práva občanů EU ve Spojeném království a britských státních příslušnících v EU jsou naší prioritou. Občané by na brexit doplatit neměli. Cílem dnešního návrhu je zajistit, aby se v případě scénáře „bez dohody“ zachovaly nároky těch osob, které před vystoupením Spojeného království využily svého práva na volný pohyb. Tyto nároky vznikají na základě doby pojištění, zaměstnání (včetně samostatně výdělečně činnosti) nebo pobytu ve Spojeném království před jeho vystoupením. To například znamená, že pokud občan EU-27 pracoval 10 let ve Spojeném království před brexitem, měla by tato doba být zohledněna při výpočtu nároků na důchod příslušnými orgány v členském státě EU, kde odchází do důchodu.

Navrhované nařízení zajišťuje, aby členské státy i nadále uplatňovaly hlavní zásady koordinace sociálního zabezpečení EU, zejména zásady rovnosti zacházení, shodného nakládání s dávkami a sčítání dob pojištění. Dnešní návrh v žádném případě nereprodukuje výrazné přínosy, které obsahuje dohoda o vystoupení, jak byla dohodnuta dne 14. listopadu. Nevztahuje se na práva nahromaděná po 29. březnu 2019, ani na přenositelnost peněžitých dávek, nepřetržité poskytování věcných dávek v nemoci či pravidla týkající se použitelných právních předpisů.

Ochrana příjemců finančních prostředků z rozpočtu EU

Jak bylo zdůrazněno při mnoha příležitostech, všechny závazky přijaté 28 členskými státy by měly být dodrženy 28 členskými státy. To platí i v případě scénáře „bez dohody“, kdy se od Spojeného království očekává, že bude i nadále dodržovat veškeré závazky přijaté během členství v EU. 

Dnešní návrh umožňuje EU, aby byla v případě scénáře „bez dohody“ schopna dostát svým závazkům a pokračovat v poskytování plateb příjemcům ze Spojeného království v roce 2019 v případě podepsaných smluv a rozhodnutí uskutečněných před 30. březnem 2019 pod podmínkou, že Spojené království dodrží své závazky v rámci rozpočtu na rok 2019 a že akceptuje nezbytné audity a kontroly. To by pomohlo zmírnit značný dopad scénáře „bez dohody“ na široké spektrum oblastí, které jsou financovány z prostředků EU, jako je výzkum, inovace nebo zemědělství. 

Tato otázka je oddělena od finančního narovnání mezi EU a Spojeným královstvím v případě scénáře „bez dohody“ a není tímto narovnáním dotčena.

Další kroky

Evropská komise bude úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou v zájmu přijetí navrhovaných právních předpisů tak, aby vstoupily v platnost do 30. března 2019. Komise rovněž Evropskému parlamentu a Radě zdůrazňuje, že je důležité, aby akty v přenesené pravomoci vstoupily v platnost co nejrychleji. 

Souvislosti

Dne 14. listopadu 2018 se vyjednavači Komise a Spojeného království dohodli na podmínkách dohody o vystoupení. Dne 22. listopadu 2018 Komise kompletní dohodu o vystoupení schválila. Dne 25. listopadu 2018 Evropská rada (článek 50) dohodu o vystoupení potvrdila a vyzvala Komisi, Evropský parlament a Radu, aby učinily nezbytná opatření k zajištění toho, aby tato dohoda mohla vstoupit v platnost dne 30. března 2019, a umožnily tak spořádané vystoupení. Ratifikace dohody o vystoupení ve Spojeném království je v současné době nejistá.

Dne 5. prosince 2018 přijala Komise dva návrhy rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření dohody o vystoupení. Aby mohla dohoda o vystoupení vstoupit v platnost, musí nyní Rada schválit podpis jejího znění jménem Unie a Evropský parlament musí poté vyslovit svůj souhlas před tím, než ji Rada uzavře. Spojené království bude muset dohodu o vystoupení ratifikovat v souladu se svými vlastními ústavními požadavky.

Ratifikace dohody o vystoupení je i nadále cílem a prioritou Komise. Jak Komise zdůraznila ve svém prvním sdělení týkajícím se připravenosti na brexit ze dne 19. července 2018, přinese rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie bez ohledu na předpokládaný scénář značné komplikace.

Zainteresované subjekty, stejně jako vnitrostátní a unijní orgány se proto musí připravit na dva možné hlavní scénáře:

  • Pokud bude dohoda o vystoupení ratifikována před 30. březnem 2019, přestane právo Unie ve Spojeném království platit dne 1. ledna 2021, tj. po uplynutí přechodného období v délce 21 měsíců. Dohoda o vystoupení zahrnuje možnost jednorázového prodloužení přechodného období na jeden nebo dva roky. 
  • Pokud dohoda o vystoupení do 30. března 2019 ratifikována nebude, žádné přechodné období nenastane a právo Unie přestane ve Spojeném království platit od 30. března 2019. Jednalo by se o takzvaný scénář „bez dohody“, kdy se Spojené království od EU naráz „odstřihne“.

Komise v uplynulém roce vydala více než 88 oznámení týkajících se připravenosti pro jednotlivá odvětví, v nichž informuje veřejnost o důsledcích vystoupení Spojeného království v případě, že dohody dosaženo nebude. Tato oznámení jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU. I s dnešními návrhy již Komise předložila 18 legislativních návrhů souvisejících s připraveností na brexit a navazujícími nouzovými opatřeními. Komise také vedla s 27 členskými státy Unie technické diskuse nejen o obecných otázkách připravenosti na brexit, ale také o konkrétních odvětvových, právních a správních opatřeních. Prezentace použité na těchto technických seminářích jsou k dispozici online. Komise rovněž začala s návštěvami 27 členských států EU, jejichž cílem je se přesvědčit, zda řádně probíhá vnitrostátní plánování nouzových opatření a poskytnout k problematice připravenosti veškeré nezbytné doplňující informace.

 

Další informace

Soubor dnes přijatých textů

Otázky a odpovědi týkající  se alternativního akčního plánu Komise ze dne 19. prosince 2018

Internetové stránky Evropské komise věnované připravenosti na brexit (včetně „oznámení týkajících se připravenosti na brexit“)

Prezentace k problematice připravenosti na brexit

IP/19/743

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar