Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s viseringspolitik: Kommissionen välkomnar överenskommelsen om att förbättra EU:s viseringsregler

Bryssel den 20 februari 2019

*

I dag godkände medlemsstaterna Europaparlamentets och rådets överenskommelse om kommissionens förslag att modernisera EU:s gemensamma viseringspolitik, anpassa reglerna till nya säkerhetsproblem, utmaningar kopplade till migration och nya möjligheter som en följd av den tekniska utvecklingen. Genom de överenskomna reglerna blir det lättare för legitima resenärer att få visum till Europa, vilket främjar turism, handel och affärsförbindelser, samtidigt som det ökar säkerheten och minskar riskerna för irreguljär migration.

Kommissionsledamoten med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, Dimitris Avramopoulos välkomnar överenskommelsen och säger: - Jag välkomnar överenskommelsen i detta viktiga ärende. De nya viseringsreglerna kommer att underlätta resorna för de miljontals legitima resenärer som besöker EU varje år till fördel för vår rese- och turistnäring. Reglerna förbättrar samtidigt våra säkerhetsstandarder så att de som utgör ett hot eller inte har rätt att resa in i EU upptäcks. De nya reglerna kommer att göra det möjligt för oss att utnyttja effekterna av vår viseringspolitik för att förbättra samarbetet med tredjeländer när det gäller irreguljära migranters återvändande och återtagande.

De nya reglerna omfattar särskilt följande:

  • Smidigare förfaranden: Resenärer kommer att kunna lämna in ansökningar så långt som sex månader före den planerade resan (nio månader för sjöfolk) – i stället för de nuvarande tre månaderna. Dessutom kommer ansökningarna att kunna lämnas in direkt i hemvistländerna. När så är möjligt kan de också fylla i och underteckna sina ansökningar elektroniskt. Barn mellan 6 och 18 år kan komma att undantas från viseringsavgiften.
  • Viseringar för flera inresor med längre giltighet: Tack vare införandet av gemensamma obligatoriska regler kommer personer som reser ofta och som har en positiv viseringshistorik att få viseringar för flera inresor för en giltighetsperiod som ökar gradvis från ett år till högst fem år, vilket leder till tids- och kostnadsbesparingar för dem som ansöker om visum och för medlemsstaterna. Det kommer att genomföras ingående och regelbundna kontroller av att resenärerna uppfyller inresevillkoren i alla ärenden.
  • Ytterligare resurser för att öka säkerheten: På senare år har handläggningskostnaderna stigit kraftigt, och därför kommer en måttlig höjning av viseringsavgiften att införas (från 60 euro till 80 euro). Denna måttliga ökning kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att behålla tillräckligt med konsulär personal världen över. Detta krävs både för att säkerställa striktare säkerhetskontroller och för att uppgradera it-utrustning och programvara, utan att hindra den som ansöker om visering.
  • Förbättra samarbetet om återtagande: Villkoren för viseringsansökningar kan anpassas beroende på om ett land utanför EU samarbetar på ett tillfredsställande sätt i fråga om återvändande och återtagande av irreguljära migranter, bland annat vad gäller en maximal handläggningstid för ansökningar, giltighetstiden för utfärdade viseringar, viseringsavgifternas storlek och befrielse från sådana avgifter för vissa resenärer.

Vad händer nu?

Europaparlamentet och rådet nådde den 29 januari en preliminär överenskommelse om kommissionens förslag om att modernisera EU:s viseringspolitik. I dag bekräftade medlemsstaterna överenskommelsen och den ska nu godkännas också av Europaparlamentet. Europaparlamentet och rådet ska därefter formellt anta förordningen. Den antagna texten offentliggörs därefter i Europeiska unionens officiella tidning och de nya reglerna träder i kraft sex månader senare.

Parallellt pågår förhandlingar om kommissionens förslag om att uppgradera Informationssystemet för viseringar (databas med uppgifter om personer som ansöker om Schengenviseringar). Denna uppgradering är också en del av reformen av EU:s gemensamma viseringspolitik och syftar till att bättre skydda EU:s yttre gränser.

Bakgrund

Rese- och turistbranschen står för omkring 10 % av EU:s BNP och spelar därmed en viktig roll i den europeiska ekonomin. Bland några av världens ledande turistmål finns också EU-länder, men utdragna och besvärliga förfaranden kan avskräcka turister ifrån att resa till Europa, vilket kan styra investeringar och köpkraft till andra länder på ett sätt som påverkar EU:s ekonomi negativt. Samtidigt måste fördelarna med resor som kräver visering balanseras med åtgärder för att nuvarande och framtida säkerhets- och migrationsfrågor ska kunna hanteras på ett lämpligt sätt.

EU:s gemensamma viseringspolitik underlättar resor till EU för turist- och affärsändamål, bidrar till EU:s ekonomi och tillväxt, direkta personkontakter samt till kulturutbyten. Enbart under 2017 utfärdades nästan 14 miljoner Schengenviseringar för kortare vistelser (se den senaste statistiken om Schengenviseringar).

De nuvarande reglerna om visering fastställs i viseringskodexen och sträcker sig tillbaka till 2010. Sedan dess har förutsättningarna för viseringspolitik förändrats drastiskt. Under de senaste åren har EU ställts inför ökade säkerhetsproblem och utmaningar kopplade till migration, samtidigt som nya möjligheter till följd av den tekniska utvecklingen gör att en uppdatering av viseringspolitiken behövs för att säkerställa att den är ändamålsenlig. Det är därför som kommissionen i mars 2018 föreslog en modernisering av EU:s gemensamma viseringspolitik och en översyn av viseringskodexen.

Det finns för närvarande 105 länder och enheter utanför EU, från vilka resenärer behöver visering för inresa i Schengenområdet (den fullständiga förteckningen finns här). En korttidsvisering som utfärdats av någon av Schengenstaterna berättigar innehavaren till resa mellan de 26 Schengenländerna i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Läs mer

Faktablad: En starkare, effektivare och säkrare viseringspolitik i EU

IP/19/721

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar