Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n viisumipolitiikka: EU:n viisumisääntöjen tehostamisesta päästiin yhteisymmärrykseen

Bryssel 20. helmikuuta 2019

*

Jäsenvaltiot hyväksyivät tänään Euroopan parlamentin ja neuvoston saavuttaman yhteisymmärryksen komission ehdotuksesta, joka koskee EU:n yhteisen viisumipolitiikan uudistamista. Ehdotuksen tavoitteena on mukauttaa viisumisääntöjä, jotta voitaisiin ottaa huomioon muuttuvat turvallisuusnäkökohdat, muuttoliikkeeseen liittyvät haasteet ja teknologian kehityksen tarjoamat uudet mahdollisuudet. Sovittujen muutosten myötä laillisten matkustajien on helpompi saada viisumi Eurooppaan, mikä edistää matkailua, kauppaa ja liiketoimintaa. Samalla vahvistetaan turvallisuutta ja vähennetään laittomaan muuttoliikkeeseen liittyviä riskejä.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komission jäsen Dimitris Avramopoulos on tyytyväinen siihen, että viisumipolitiikan uudistamisesta on nyt sovittu, ja toteaa, että uusilla viisumisäännöillä helpotetaan miljoonien EU:hun vuosittain saapuvien laillisten matkustajien matkustamista. ”Tämä hyödyttää matkailualaamme, mutta samalla säännöt parantavat ja tehostavat turvastandardeja ja lisäävät sen vuoksi mahdollisuuksiamme havaita ne matkustajat, jotka ovat uhka turvallisuudelle tai joilla ei ole oikeutta tulla EU:hun. Uusien sääntöjen ansiosta voimme hyödyntää EU:n viisumipolitiikkaa, kun pyrimme tehostamaan EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävää yhteistyötä laittomien maahanmuuttajien palauttamisessa ja takaisinotossa”, hän sanoi.

Uudet säännöt koskevat erityisesti seuraavia osa-alueita:

  • Joustavammat menettelyt: Matkailijat voivat nykyisen kolmen kuukauden sijaan tehdä viisumihakemuksensa enintään kuusi kuukautta ennen suunniteltua matkaa (merenkulkijoiden tapauksessa yhdeksän kuukautta ennen), ja hakemuksen voi useimmissa tapauksissa tehdä suoraan hakijan asuinmaassa. Hakemuksen voi täyttää ja allekirjoittaa sähköisesti silloin kuin tämä vaihtoehto on käytettävissä. 6–18-vuotiaat alaikäiset voidaan vapauttaa viisumimaksusta.
  • Toistuvaisviisumien pidempi voimassaoloaika: Yhteisten velvoittavien sääntöjen myötä usein matkustaville henkilöille, joilla on moitteeton viisumihistoria, voidaan myöntää toistuvaisviisumi määräajaksi, joka pitenee asteittain vuodesta jopa viiteen vuoteen. Tämä säästää aikaa ja rahaa niin hakijoille kuin jäsenvaltioillekin. Maahantulon edellytysten täyttyminen tarkistetaan kaikissa tapauksissa perusteellisesti ja toistuvasti.
  • Lisäresursseja turvallisuuden parantamiseen: Käsittelykustannukset ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina, mistä syystä viisumimaksua nostetaan jonkin verran, 60 eurosta 80 euroon. Tämä viisuminhakijoiden kannalta maltillinen hinnankorotus antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden pitää konsuliedustustojen henkilöstömäärä kaikkialla maailmassa tasolla, jota turvallisuustutkinnan tehostaminen edellyttää, sekä mahdollistaa tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen päivittämisen.
  • Takaisinottoa koskevan yhteistyön parantaminen: Viisumihakemusten käsittelyssä sovellettavia ehtoja voidaan mukauttaa sen perusteella, tekeekö kolmas maa riittävästi yhteistyötä laittomien muuttajien palauttamisessa ja takaisinotossa. Mukauttaminen voi koskea esimerkiksi hakemusten käsittelyn enimmäisaikaa, myönnettyjen viisumien voimassaoloaikaa, viisumimaksujen suuruutta ja tiettyjen matkustajien vapauttamista näistä maksuista.

Seuraavat vaiheet

Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät 29. tammikuuta alustavaan yhteisymmärrykseen komission ehdotuksesta, joka koski EU:n viisumipolitiikan uudistamista. Jäsenvaltiot ovat tänään hyväksyneet tämän yhteisymmärryksen, jolle tarvitaan nyt vielä Euroopan parlamentin vahvistus. Euroopan parlamentin ja neuvoston on tämän jälkeen hyväksyttävä asetus virallisesti. Hyväksytty teksti julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja uusia sääntöjä aletaan soveltaa kuusi kuukautta myöhemmin.

Samaan aikaan käydään neuvotteluja komission ehdotuksesta, jonka tarkoituksena on päivittää viisumitietojärjestelmää (tämä tietokanta sisältää tiedot henkilöistä, jotka hakevat Schengen-viisumia). Myös tämä päivitys on osa EU:n yhteisen viisumipolitiikan uudistusta, ja sen tavoitteena on parantaa EU:n ulkorajojen turvallisuutta.

Tausta

Matkailualalla on keskeinen rooli Euroopan taloudessa. Se muodostaa noin 10 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Vaikka EU:n jäsenvaltiot ovat maailman johtavia matkailukohteita, viisumimenettelyjen hitaus ja hankaluus saattaa vähentää intoa matkustaa Eurooppaan. Tällöin investoinnit ja kulutus siirtyvät muihin maihin ja EU:n talous kärsii. Toisaalta viisumillisten matkailijoiden tuoma hyöty on suhteutettava tarpeeseen soveltaa toimenpiteitä, joilla voidaan vastata asianmukaisesti nykyisiin ja tuleviin turvallisuus- ja muuttoliikehaasteisiin.

EU:n yhteinen viisumipolitiikka helpottaa matkustamista EU:hun matkailu- ja liiketarkoituksessa. Näin se edistää EU:n taloutta ja kasvua, ihmisten välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa. Pelkästään vuonna 2017 myönnettiin yli 14 miljoonaa Schengen-viisumia lyhytaikaista oleskelua varten (ks. viimeisimmät tilastot Schengen-viisumeista).

Voimassa olevat viisumisäännöt on vahvistettu viisumisäännöstössä vuonna 2010. Viisumipolitiikan toimintaympäristö on sen jälkeen muuttunut ratkaisevasti. Turvallisuusongelmat ja muuttoliikkeeseen liittyvät haasteet EU:ssa ovat lisääntyneet. Samaan aikaan teknologian kehityksen tarjoamat uudet mahdollisuudet edellyttävät, että viisumipolitiikkaa päivitetään, jotta se täyttäisi edelleen tarkoituksensa. Tämän vuoksi komissio ehdotti maaliskuussa 2018 EU:n yhteisen viisumipolitiikan uudistamista ja viisumisäännöstön tarkistamista.

Tällä hetkellä 105:n EU:n ulkopuolisen maan ja alueen kansalaiset tarvitsevat viisumin Schengen-alueelle matkustamista varten (ks. kattava luettelo). Yhdessä Schengen-maassa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetty viisumi oikeuttaa yleensä haltijansa matkustamaan kaikissa 26 Schengen-maassa enintään 90 päivän ajan minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

Lisätietoja

Tietokooste: EU:n viisumipolitiikasta vahvempaa, tehokkaampaa ja turvallisempaa

IP/19/721

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar