Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Hållbarhet: EU-kommissionen lägger fram diskussionsunderlag om ett hållbarare EU 2030

Bryssel den 30 januari 2019

Den 1 mars 2017 lade EU-kommissionen fram en vitbok som inledde en debatt om Europas framtid. I dag offentliggörs ett diskussionsunderlag om ett hållbart EU 2030.

Dagens diskussionsunderlag presenteras som en uppföljning till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen 2017 och ingår i EU:s fasta åtagande att följa upp FN:s mål för hållbar utveckling, inbegripet Parisavtalet om klimatförändringar. Diskussionsunderlaget innehåller både en översyn över omfattningen av de utmaningar som EU står inför och belysande framtidsscenarier. Syftet är att vägleda diskussionen om hur dessa mål bäst kan uppnås och hur EU på bästa sätt kan bidra fram till år 2030. Scenarierna bygger på det som har uppnåtts de senaste åren och visar att det krävs ytterligare åtgärder om EU och resten av världen ska kunna säkerställa en hållbar framtid som gagnar människors välbefinnande.

– Hållbar utveckling börjar och slutar med människor. Det handlar om att göra vår ekonomi och vårt samhälle hållbara och välmående på samma gång, säger Frans Timmermans, EU-kommissionens förste vice ordförande. – Vi gör detta så att vi kan bevara vårt levnadssätt och öka våra barns och barnbarns välbefinnande på områden som jämlikhet, en sund naturlig miljö och en blomstrande, grön och inkluderande ekonomi. Vår uppgift är ingen mindre än att säkra planetens framtid för oss alla. EU kan och bör visa vägen.

– Hållbarhet är en del av Europas DNA. Det handlar om att säkerställa att framtida generationer får samma eller bättre möjligheter än vi, samtidigt som vi respekterar vår planets begränsade resurser, säger Jyrki Katainen, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för sysselsättning och tillväxt. – Investeringsplanen för Europa bidrar till detta genom att den privata sektorn involveras, och handlingsplanen för hållbar finansiering gör det lättare att skapa en ny marknad för hållbara investeringar. Genom att modernisera våra samhällen på ett inkluderande sätt, anamma den cirkulära ekonomin helt och hållet och utnyttja fördelarna med ny teknik som artificiell intelligens kan vi sträva efter klimatneutralitet och se till att lämna planeten i ett bättre tillstånd åt våra barn.

EU har under årens lopp blivit en föregångare i fråga om hållbarhet. Man har mycket höga sociala och miljömässiga normer och är en förespråkare för Parisavtalet och för innovativa koncept som den cirkulära ekonomin. Junckerkommissionen har ända sedan den tillträdde integrerat prioriteringarna för hållbar utveckling i alla sina politiska initiativ.

Liksom resten av världen står EU inför komplexa, föränderliga och akuta utmaningar, särskilt när det gäller miljöskuld och klimatförändringar, demografiska förändringar, migration, ojämlikhet, ekonomisk och social konvergens och trycket på de offentliga finanserna. Dessutom lockar isolering och nationalism alltmer som ett tecken på att alltför många européer inte känner sig tillräckligt trygga i dagens föränderliga värld. Dessa obestridliga omständigheter bör dock inte ge upphov till rädsla utan i stället få oss att agera.

I dagens diskussionsunderlag ligger fokus på den centrala politiska grunden för övergången till hållbarhet, som inbegriper en övergång från linjär till cirkulär ekonomi, korrigering av obalanserna i vårt livsmedelssystem, framtidssäkring av energi, byggnader och rörlighet samt säkerställande av en rättvis övergång som varken lämnar personer eller platser på efterkälken. Dessutom fokuserar diskussionsunderlaget på de horisontella möjliggörande faktorer som övergången till hållbarhet måste bygga på. Dessa omfattar utbildning, vetenskap, teknik, forskning, innovation och digitalisering, finans, prissättning, beskattning och konkurrens, ansvarsfullt företagande, företagens sociala ansvar och nya affärsmodeller, öppen och regelbaserad handel samt samstämmig förvaltning och politik på alla nivåer. Diskussionsunderlaget avslutas med en betoning av hur viktigt det är att gå i täten för den globala övergången till hållbarhet, eftersom vår politik endast får begränsad inverkan på planeten om andra fortsätter att föra en motstridig politik.

I diskussionsunderlaget föreslås tre scenarier för att främja en diskussion om hur vi inom EU ska följa upp målen för hållbar utveckling. Scenarierna är illustrativa och syftar till att presentera olika idéer och stimulera till debatt och tänkande. Slutresultatet skulle troligen bli en kombination av olika delar från varje scenario. De tre scenarierna är följande:

  1. En övergripande EU-strategi för målen för hållbar utveckling som vägledning för EU och medlemsländerna.
  2. Kommissionen fortsätter att integrera målen för hållbar utveckling i all relevant EU-politik, men påtvingar inte medlemsländerna några åtgärder.
  3. Ökat fokus på yttre åtgärder samtidigt som nuvarande ambitioner för hållbarhet på EU-nivå befästs.

Bakgrund

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 mål för hållbar utveckling i syfte att utrota fattigdom, skydda vår planet och garantera välstånd för alla, som ett led i en ny agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. För vart och ett av de 17 målen finns särskilda delmål (totalt 169 stycken) som ska uppnås senast 2030. EU var en drivande kraft bakom antagandet av Agenda 2030 och dess mål för hållbar utveckling.

Som svar på Agenda 2030 antog EU-kommissionen den 22 november 2016 meddelandet Nästa steg för en hållbar europeisk framtid. I meddelandet ges en bild av vad EU gör för att bidra till Agenda 2030 genom att viktiga EU-politikområden framhålls för vart och ett av de 17 målen för hållbar utveckling. Dessutom förklaras hur kommissionens tio prioriteringar för åren 2014–2019 bidrar till den globala agendan för 2030. I meddelandet aviserades också lanseringen av en flerpartsplattform på hög nivå under ledning av förste vice ordförande Frans Timmermans. Plattformen ska arbeta med uppföljning och utbyte av bästa metoder för genomförandet av målen för hållbar utveckling.

Den 13 september 2017 aviserade kommissionsordförande Jean-Claude Juncker i den avsiktsförklaring som medföljde hans tal om tillståndet i unionen ett diskussionsunderlag om ett hållbart Europa 2030 med uppföljning av målen för hållbar utveckling, inbegripet Parisavtalet om klimatförändringar.

Dagens diskussionsunderlag åtföljs av en detaljerad uppsättning bilagor med en översyn av resultaten och åtgärder som EU vidtagit på senare tid i samband med målen för hållbar utveckling. Bidraget från EU:s flerpartsplattform som bifogas också.

Läs mer

Faktablad: Mot ett hållbart EU 2030

Diskussionsunderlag: Mot ett hållbart EU 2030

Bilagor till dagens diskussionsunderlag:

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: 2019 års EU-rapport om en konsekvent politik för utveckling

Vitbok om EU:s framtid (1 mars 2017) och tidigare diskussionsunderlag

Eurostats övervakningsrapport om målen för hållbar utveckling

En ren jord åt alla: en strategi för ett klimatneutralt Europa 2050

IP/19/701

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar