Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Majetkové režimy medzinárodných párov v Európe: od dnes platia nové pravidlá v 18 členských štátoch

Brusel 29. Január 2019

Dnešným dňom začínajú platiť nariadenia EÚ, ktoré objasňujú pravidlá pre majetkové režimy medzinárodných manželských párov alebo registrovaných partnerstiev.

Nové nariadenia stanovujú jasné pravidlá v prípadoch rozvodu alebo rozchodu a znamenajú koniec paralelných a niekedy aj protichodných konaní v rôznych členských štátoch, napríklad vo veci majetku alebo bankových účtov. Stručne povedané, prinesú väčšiu právnu jasnosť pre medzinárodné páry.

Prvý podpredseda Komisie Timmermans uviedol: „To, že tieto nariadenia začínajú platiť, je dobrou správou pre stále väčší počet medzinárodných párov v Európe. Tisícom európskych párov tak poskytneme istotu, pokiaľ ide o ich majetok v prípade rozvodu alebo úmrtia jedného z nich. Som presvedčený, že tieto nariadenia pomôžu mnohým európskym párom v takýchto ťažkých obdobiach.“

Věra Jourová , komisárka EÚ pre spravodlivosť, v tejto súvislosti dodala: „Vďaka týmto novým pravidlám bude rozdelenie spoločného majetku jednoduchšie a lacnejšie, čo prinesie istú úľavu ľuďom v zložitých situáciách. Viac ako 16 miliónov medzinárodných párov sa bude môcť opierať o jasné postupy v prípade rozvodu alebo úmrtia partnera. Tieto páry tak ušetria približne 350 miliónov eur ročne na právne služby a súdne poplatky. Vyzývam aj zvyšné členské štáty, aby sa k tejto posilnenej spolupráci pripojili pre dobro všetkých medzinárodných párov v EÚ.“

Keďže nedošlo k jednomyseľnej dohode všetkých členských štátov, nové pravidlá budú platiť v týchto 18 členských štátoch: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Vďaka novým nariadeniam sa:

  • objasní, ktorý vnútroštátny súd má právomoc pomôcť párom spravovať ich majetok alebo ho medzi nich rozdeliť v prípade rozvodu, rozchodu alebo smrti,
  • objasní, ktoré vnútroštátne právo platí v prípade, keď by sa mohli potenciálne uplatniť predpisy viacerých krajín,
  • uľahčí uznanie a výkon rozsudku vydaného v jednom členskom štáte o majetkových veciach v inom členskom štáte.

18 členských štátov, ktoré sa na posilnenej spolupráci zúčastňujú, predstavuje 70 % obyvateľstva EÚ a reprezentuje väčšinu medzinárodných párov žijúcich v Európskej únii. Tieto členské štáty prijali nariadenia v júni 2016 na základe posilnenej spolupráce. Zvyšné členské štáty sa k obom nariadeniam môžu kedykoľvek pripojiť.

Nezúčastnené členské štáty budú naďalej uplatňovať svoje vnútroštátne právo (a aj svoje normy medzinárodného práva súkromného), pokiaľ ide o cezhraničné situácie týkajúce sa majetkových režimov manželov a majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev.

Súvislosti

Posilnená spolupráca umožňuje skupine aspoň deviatich členských štátov prijať opatrenia, na ktorých sa všetkých 28 členských štátov nedokázalo dohodnúť. Ostatné krajiny EÚ majú právo sa k posilnenej spolupráci pripojiť, keď si to budú želať (článok 331 ZFEÚ).

Komisia prijala 16. marca 2011 dva návrhy nariadení o majetkových režimoch medzinárodných párov: jeden sa týkal zosobášených párov a druhý registrovaných partnerstiev. Ich cieľom bolo doplniť rámec nástrojov EÚ pre súdnu spoluprácu v oblasti rodinného práva. Návrhy museli byť prijaté v Rade jednomyseľne. V decembri 2015 Rada dospela k záveru, že nie je možné dosiahnuť jednomyseľný súhlas 28 členských štátov.

17 členských štátov požiadalo Komisiu o zriadenie posilnenej spolupráce medzi nimi vo veci majetkových režimov medzinárodných párov, ktorá by zahŕňala manželstvá aj registrované partnerstvá. Cyprus sa k tejto posilnenej spolupráci pripojil v neskoršej fáze. V marci 2016 Komisia opätovne predložila dva návrhy, v ktorých zohľadnila politickú dohodu dosiahnutú v Rade. 24. júna 2016 Rada obe nariadenia prijala. 

Ďalšie informácie

Informačný prehľad: Nariadenia EÚ o majetkových režimoch medzinárodných párov

Nariadenia EÚ o majetkových režimoch medzinárodných párov, vzťahujúce sa na manželstvá aj registrované partnerstvá

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/954 z 9. júna 2016, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/1103 z 24. júna 2016, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/1104 z 24. júna 2016, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Viac informácií o rodinnom práve

IP/19/681

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar