Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Formueforholdet mellem internationale par i EU: i dag træder nye regler i kraft i 18 medlemsstater

Bruxelles, den 29. januar 2019

De EU-forordninger, der træder i kraft i dag, giver klarere regler for formueforholdet mellem internationale ægtefæller eller registrerede partnerskaber.

Reglerne gælder i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald og skal forhindre risikoen for parallelle sager og sager med modstridende udfald i forskellige medlemsstater, f.eks. sager om formuegoder eller bankkonti. Der skabes kort sagt større retssikkerhed for internationale par.

Førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "Det er en god nyhed for det stigende antal internationale par i EU, at disse regler nu træder i kraft. Det drejer sig om at give tusindvis af europæiske par vished om, hvad der sker med deres formue, hvis de bliver skilt, eller en af dem dør. Jeg er overbevist om, at disse regler vil hjælpe mange europæiske par med at håndtere sådanne svære spørgsmål."

Vera Jourová, EU-kommissær for retlige anliggender udtaler: "Disse nye regler vil gøre det lettere og billigere at foretage bodeling og være en støtte for mennesker i en vanskelig situation. Mere end 16 mio. internationale par vil nyde godt af klare procedurer i tilfælde af skilsmisse eller en partners dødsfald. De vil kunne spare ca. 350 mio. EUR om året i sagsomkostninger. Jeg opfordrer de resterende medlemsstater til at tilslutte sig det forstærkede samarbejde af hensyn til alle internationale par i hele EU ."

Da det ikke var muligt at opnå enstemmighed blandt samtlige medlemsstater, gælder reglerne i følgende 18 medlemsstater: Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Portugal, Slovenien, Spanien og Sverige.

De nye regler:

  • præciserer, hvilken national domstol der har kompetence til at bistå parrene med forvaltningen af deres formue eller med at dele boet mellem dem i tilfælde af skilsmisse, separation eller dødsfald
  • præciserer, hvilken national lov der har forrang, hvis der potentielt er flere landes lovgivning, der kunne finde anvendelse
  • gør det lettere at få en retsafgørelse vedrørende formueforhold, der er truffet i en medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet i en anden medlemsstat.

De 18 medlemsstater, der har tilsluttet sig det forstærkede samarbejde, omfatter 70 % af EU's befolkning og størstedelen af de internationale par, der bor i EU. Disse medlemsstater vedtog forordningerne i juni 2016 som led i det forstærkede samarbejde. De resterende medlemsstater kan når som helst tilslutte sig begge forordninger.

De medlemsstater, som ikke deltager, vil fortsat anvende deres nationale lovgivning (herunder deres regler om international privatret) på situationer af tværnational karakter, der vedrører formueforholdet mellem ægtefæller og de formueretlige konsekvenser af registrerede partnerskaber.

Baggrund

Et forstærket samarbejde betyder, at selv om ikke alle 28 medlemsstater kan blive enige om et forslag, kan en gruppe på mindst ni medlemsstater vedtage foranstaltninger. De øvrige EU-lande bevarer retten til at deltage i det forstærkede samarbejde, hvis de skulle ønske det (artikel 331 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde).

Den 16. marts 2011 vedtog Kommissionen to forslag til forordninger om formueforholdet mellem internationale par: et forslag for gifte par og et for registrerede partnerskaber. De skulle supplere EU's regelsæt for retligt samarbejde på det familieretlige område. Forslagene skulle vedtages med enstemmighed i Rådet. I december 2015 konkluderede Rådet, at det ikke var muligt at opnå enstemmighed blandt de 28 medlemsstater.

17 medlemsstater anmodede Kommissionen om et forstærket samarbejde mellem dem om formueforholdet mellem internationale par, som skulle omfatte både ægteskaber og registrerede partnerskaber. Cypern kom efterfølgende med i det forstærkede samarbejde. I marts 2016 fremlagde Kommissionen på ny de to forslag, hvori der tages hensyn til den politiske enighed, der var opnået i Rådet. Den 24. juni 2016 vedtog Rådet begge forordninger. 

Læs mere

Faktablad: EU-forordninger om formueforholdet mellem internationale par

EU-forordninger om formueforholdet mellem internationale par, som omfatter både ægteskaber og registrerede partnerskaber

Rådets afgørelse (EU) 2016/954 af 9. juni 2016 om bemyndigelse til at indføre et forstærket samarbejde for så vidt angår kompetence, lovvalg og anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem internationale par, som omfatter både formueforholdet mellem ægtefæller og de formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber

Rådets forordning (EU) 2016/1103 af 24. juni 2016 om indførelse af et forstærket samarbejde på området for kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller

Rådets forordning (EU) 2016/1104 af 24. juni 2016 om indførelse af et forstærket samarbejde på området for kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber

Her findes yderligere oplysninger om familieret

IP/19/681

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar