Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia zrušila „žltú kartu“ udelenú Thajsku, čím ocenila jeho opatrenia proti nezákonnému rybolovu

Brusel 8. Január 2019

Európska komisia odstránila Thajsko zo zoznamu „varovaných krajín“, aby tak vyjadrila uznanie jeho pokroku v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.

Komisia dnes uznáva, že Thajsko úspešne vyriešilo nedostatky vo svojich právnych a administratívnych systémoch v oblasti rybolovu. Preto zrušila takzvanú „žltú kartu“, ktorá mu bola udelená v apríli 2015. EÚ ňou upozornila na to, že krajina v tom čase dostatočne neriešila nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov. Dnešným rozhodnutím sa zvrátil prvý krok procesu, ktorý mohol viesť k úplnému zákazu dovozu produktov morského rybárstva do EÚ.

Európsky komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella v tejto súvislosti uviedol: „Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov poškodzuje globálne populácie rýb a zároveň ľudí žijúcich z morských zdrojov, najmä tých, ktorí sú už aj tak ohrození chudobou. Boj proti nezákonnému rybolovu je preto pre EÚ prioritou. Som veľmi rád, že dnes máme v tomto boji nového odhodlaného partnera.“

Od vydania žltej karty sa Komisia a Thajsko zapojili do konštruktívneho procesu spolupráce a dialógu. To viedlo k významnej modernizácii thajského riadenia rybárstva v súlade s medzinárodnými záväzkami krajiny.

Thajsko zmenilo svoj právny rámec v oblasti rybolovu v súlade s medzinárodným právom, ktoré vyplýva z nástrojov upravujúcich morské otázky. Posilnilo plnenie svojich povinností ako vlajkový, prístavný, pobrežný a trhový štát, zakotvilo vo svojich právnych predpisoch jasné vymedzenia a vytvorilo odrádzajúci režim sankcií. Okrem toho posilnilo mechanizmy kontroly svojej národnej rybárskej flotily a rozvinulo svoje monitorovacie, kontrolné a dozorné systémy. To zahŕňa diaľkové monitorovanie rybolovných činností a rozsiahlu schému inšpekcií v prístavoch.

Vďaka týmto opatreniam majú teraz thajské orgány všetky potrebné politiky na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie.

Thajsko zohráva ústrednú úlohu v medzinárodnom dodávateľskom reťazci produktov rybárstva. Vysokorozvinutý thajský spracovateľský priemysel sa opiera o suroviny z Indického a Tichého oceánu. Thajsko ako zmluvná strana Dohody Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo o opatreniach prístavných štátov posilnilo kontroly vyloďovania zahraničných rybárskych plavidiel v thajských prístavoch a zintenzívnilo spoluprácu s vlajkovými štátmi v Indickom a Tichom oceáne. Upevnenie právnych a administratívnych systémov v oblasti rybárstva v Thajsku by preto mohlo mať multiplikačný efekt, pokiaľ ide o globálnu udržateľnosť zdrojov rybárstva.

Komisia takisto uznáva úsilie Thajska zamerané na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a zlepšenie pracovných podmienok v odvetví rybárstva. Hoci Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť nie sú súčasťou dvojstranného dialógu o nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove, diskutovali s thajskými orgánmi o závažných prípadoch porušovania ľudských práv a nútenej práce v odvetví rybárstva. Thajsko nedávno ako prvá krajina v Ázii oznámilo ratifikáciu dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 188 o práci v odvetví rybolovu (C188).

Komisia blahoželá thajskej vláde k tomuto záväzku a je pripravená ďalej podporovať Thajsko v jeho deklarovanej ambícii byť príkladom pre tento región, a to v neposlednom rade aj prostredníctvom dialógu o práci medzi EÚ a Thajskom.

Komisia bude naďalej úzko spolupracovať s Thajskom v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a podporovať dôstojné pracovné podmienky v odvetví rybárstva.

Súvislosti

Celková hodnota nezákonného, nenahláseného a neregulovaného (NNN) rybolovu sa odhaduje na 10 až 20 miliárd EUR ročne. Ročne sa nezákonne uloví 11 až 26 miliónov ton rýb, čo zodpovedá aspoň 15 % svetového výlovu. EÚ je najväčším svetovým dovozcom produktov rybárstva.

Boj proti nezákonnému rybolovu je súčasťou záväzku EÚ, ktorým je zabezpečiť udržateľné využívanie mora a jeho zdrojov v rámci spoločnej rybárskej politiky. Je tiež dôležitým pilierom stratégie EÚ v oblasti správy oceánov, ktorej cieľom je zlepšiť medzinárodné riadenie oceánov.

Rozhodnutie Komisie vychádza z nariadenia o nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove, ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2010[1]. Týmto nástrojom sa zabezpečuje, aby sa ma trh EÚ dostávali len produkty rybolovu, ktoré boli certifikované ako zákonné. Hlavným cieľom procesu EÚ v oblasti boja proti NNN rybolovu je nadviazať dialóg s tretími krajinami a poskytovať im podporu. Tieto dialógy často vedú k novým, angažovaným partnerom v boji proti NNN rybolovu.

Od novembra 2012 Komisia začala formálne dialógy s 25 tretími krajinami (predbežná identifikácia alebo „žltá karta“), ktoré boli varované o potrebe prijať účinné opatrenia na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu. Keď sa zistí významný pokrok, Komisia môže dialóg ukončiť (zrušiť status predbežnej identifikácie, resp. udeliť „zelenú kartu“). Len málo krajín doteraz nepreukázalo potrebný záväzok uskutočniť reformy. V dôsledku toho sa produkty rybárstva ulovené plavidlami z týchto krajín nemôžu dovážať do EÚ (identifikácia a zaradenie do zoznamu alebo „červená karta“).

Ďalšie informácie

OZNAM o nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove vo všeobecnosti a v Thajsku

Prehľad o postupoch s tretími krajinami zameraných na nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov

 

[1] Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie.

IP/19/61

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar