Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия отменя „жълтия картон“ на Тайланд след предприетите от държавата действия срещу незаконния риболов

Брюксел, 8 януари 2019 r.

Комисията извади Тайланд от групата на държавите с предупреждение, с което призна напредъка на страната в борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

Днешното решение на Комисията представлява признание за успешните действия на Тайланд, насочени към разрешаване на правните и административните проблеми в сектора на рибарството. С него се отменя официалното предупреждение на ЕС срещу тази държава от април 2015 г., в което се изтъква липсата на достатъчно ефективни действия за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. С решението се прекратява процедурата, която би довела до пълна забрана на вноса в ЕС на продукти от риболов от Тайланд.

Европейският комисар по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела заяви: „Незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов причинява вреди не само на рибните запаси в световен мащаб, но и на хората, чийто поминък зависи от морето — особено тези, които вече живеят на прага на бедността. Поради това борбата срещу незаконния риболов е приоритет за ЕС и се радвам, че към нас се присъедини нов и лоялен съюзник“.

След отправянето на официалното предупреждение през 2015 г. Комисията и Тайланд предприеха конструктивен процес на сътрудничество и диалог, който доведе до значително модернизиране на управлението на рибарството в тази държава в съответствие с нейните международни ангажименти.

Тайландската нормативна уредба в областта на рибарството беше изменена и адаптирана към международните инструменти на морското право. Днес Тайланд спазва по-стриктно своите задължения като държава на знамето, пристанищна държава, крайбрежна държава и държава на пазара, като в нейното законодателство са предвидени ясни определения и режим на санкции с възпиращ ефект. Наред с това са засилени механизмите за контрол на националния риболовен флот, както и системите за наблюдение, контрол и надзор. Това включва наблюдение от разстояние на риболовните дейности и ефективна схема за провеждане на инспекции в пристанищата.

След въвеждането на тези мерки тайландските органи вече разполагат с всички необходими политики за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

Тайланд е един от ключовите участници в международната верига за доставка на продукти от риболов, като силно развитата преработвателна промишленост в държавата използва суровини от Индийския и Тихия океан. Като страна по Споразумението на ФАО за мерките на пристанищната държава Тайланд прилага засилени проверки върху разтоварванията от чужди риболовни кораби в своите пристанища и по-тясно сътрудничество с държавите на знамето в Индийския и Тихия океан. Укрепването на правната и административната система в областта на рибарството в Тайланд може да донесе значителни ползи за устойчивостта на рибните ресурси в световен мащаб.

Комисията признава също така усилията на тайландската страна в борбата срещу трафика на хора и за подобряване на условията на труд в сектора на рибарството. Макар Тайланд да не участва в диалога относно незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, Комисията и Европейската служба за външна дейност призоваха компетентните органи на държавата да предприемат мерки за прекратяване на сериозните нарушения на правата на човека и практиките на принудителен труд в риболовната промишленост. С неотдавнашното ратифициране на Конвенция № 188 на МОТ относно условията на труд в сектора на риболова Тайланд се превърна в първата азиатска държава, приела този акт.

Комисията приветства решението на тайландското правителство във връзка с този ангажимент и е готова да окаже допълнителна подкрепа — включително чрез механизма за сътрудничество по трудовите въпроси между ЕС и Тайланд —за постигане на целта на държавата да бъде пример за целия регион.

Комисията ще продължи тясното сътрудничество с Тайланд, насочено към борбата срещу незаконния риболов и към насърчаване на достойни условия на труд в сектора на рибарството.

Контекст

Стойността на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов в световен мащаб е между 10 и 20 млрд. евро годишно. Незаконният улов на риба възлиза на 11—26 млн. тона годишно, което представлява минимум 15 % от световния улов. Най-големият вносител на продукти от риболов в света е ЕС.

Борбата срещу незаконния риболов е част от ангажимента на ЕС за осигуряване на устойчиво стопанисване на моретата и техните ресурси в съответствие с общата политика в областта на рибарството. Тя също така е важен елемент в европейската стратегия за подобряване на международното управление на океаните.

Решението на Комисията се основава на Регламента на ЕС за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов[1], който влезе в сила през 2010 г. С този регламент се гарантира, че достъп до европейския пазар получават само продуктите от риболов, които са сертифицирани като законни. Основната цел на усилията на ЕС в борбата срещу незаконния риболов е да се започнат диалози с трети държави, на които да се осигури необходимата подкрепа. В резултат на тези диалози ЕС често печели нови и лоялни съюзници в борбата срещу незаконния риболов.

От ноември 2012 г. насам Комисията води официални диалози с 25 държави извън ЕС (предварително определени като несътрудничещи — „жълт картон“), към които са отправени предупреждения за необходимостта от предприемане на ефективни действия срещу незаконния риболов. Комисията може да прекрати тези диалози при констатирането на значителен напредък в прилагането на нужните мерки (отмяна на предварителното определяне като несътрудничеща трета държава — „зелен картон“). До момента само няколко държави не са демонстрирали необходимата ангажираност за реформи, в резултат на което вносът в ЕС на техните продукти от риболов е забранен (определяне и включване в списъка на несътрудничещи трети държави — „червен картон“).

За повече информация

Информационна бележка относно незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов като цяло и в Тайланд

Преглед на процедурите във връзка с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов по отношение на трети държави

 

[1] Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

IP/19/61

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar