Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Pripravenosť na brexit: Európska komisia prijala dva krízové scenáre na zmiernenie dôsledkov brexitu „bez dohody“ na politiku EÚ v oblasti rybárstva

Brusel 23. Január 2019

Vzhľadom na pretrvávajúce neistoty súvisiace s ratifikáciou dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ dnes Komisia prijala dva legislatívne návrhy na zmiernenie výrazného vplyvu, ktoré by mal „scenár bez dohody“ na politiku EÚ v oblasti rybárstva.

Je to výsledok prebiehajúceho úsilia Komisie zaručiť pripravenosť a koordinovaný postup Únie v prípade takéhoto scenára.

Prvý návrh umožňuje rybárom a firmám z oblasti rybárstva v členských štátoch EÚ prijímať kompenzácie z Európskeho námorného a rybárskeho fondu na dočasné zastavenie rybolovných činností. Tým sa čiastočne zníži dosah okamžitého uzavretia výsostných vôd Spojeného kráľovstva pre rybárske plavidlá z EÚ v prípade scenára bez dohody.

Druhým návrhom sa mení nariadenie o udržateľnom riadení vonkajších flotíl. Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť, aby EÚ bola v pozícii umožniť do konca roku 2019 lodiam zo Spojeného kráľovstva prístup do vôd EÚ za predpokladu, že lode z EÚ budú môcť rovnako vstupovať do vôd Spojeného kráľovstva. Návrhom sa zároveň zjednoduší postup udeľovania oprávnení lodiam zo Spojeného kráľovstva na rybolov vo vodách EÚ a naopak, ak Spojené kráľovstvo takéto povolenie udelí. Tento návrh platí do roku 2019 a vychádza z dohody o rybolovných možnostiach na rok 2019 uzavretej na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo v dňoch 17. a 18. decembra 2018. 

Tieto krízové opatrenia nemôžu zmierniť celkový vplyv „scenáru bez dohody“, ani nijako neznásobujú všetky výhody členstva v EÚ či podmienky prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení. Obmedzujú sa na tieto konkrétne oblasti, v ktorých je absolútne nevyhnutné chrániť primárne záujmy EÚ, a kde opatrenia na zaistenie pripravenosti ako také nepostačujú. Predmetné opatrenia sú spravidla dočasného charakteru, ich rozsah je obmedzený a EÚ ich prijíma jednostranne. 

Ďalšie kroky

Tieto návrhy podliehajú postupu spolurozhodovania. Komisia bude spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou, aby zabezpečila prijatie navrhovaných legislatívnych aktov tak, aby nadobudli účinnosť do 29. marca 2019. 

Súvislosti

Komisia uverejnila 19. decembra 2018 svoje tretie oznámenie o pripravenosti na brexit, ktorým sa má implementovať jej krízový akčný plán v prípade „scenáru bez dohody“. Komisia v ňom uvádza 14 opatrení v tých oblastiach, v ktorých by „scenár bez dohody“ spôsobil občanom a podnikom v EÚ 27 vážne problémy. Tieto oblasti zahŕňajú okrem iného finančné služby, leteckú dopravu, colníctvo a politiku v oblasti klímy.

Komisia takisto uverejnila 88 oznamov o pripravenosti podľa jednotlivých sektorov, aby informovala verejnosť o dôsledkoch vystúpenia Spojeného kráľovstva, ak nedôjde k uzavretiu dohody o vystúpení. Tieto oznamy sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Komisia takisto organizuje odborné diskusie s členskými štátmi EÚ 27 o všeobecných otázkach pripravenosti, ako aj o konkrétnych odvetvových, právnych a administratívnych krokoch. Prezentácie z týchto odborných seminárov sú k dispozícii online.

Komisia bude aj v nasledujúcich týždňoch pokračovať v realizovaní svojho krízového akčného plánu a monitorovať potrebu ďalších opatrení a zároveň podporovať členské štáty pri ich príprave na brexit.

Ďalšie informácie

Znenie návrhov

Webové sídlo Komisie o pripravenosti na brexit

IP/19/584

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar