Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Przygotowania do brexitu: Komisja Europejska przyjmuje dwa wnioski ustawodawcze, które mają złagodzić skutki brexitu dla europejskiego rybołówstwa w przypadku braku porozumienia

Bruksela, 23 stycznia 2019 r.

W związku z utrzymująca się w Wielkiej Brytanii niepewnością co do ratyfikacji umowy o wystąpieniu Komisja zdecydowała dzisiaj o przyjęciu dwóch wniosków ustawodawczych mających złagodzić wpływ braku porozumienia na europejskie rybołówstwo.

Jest to element prac Komisji w ramach przygotowania do brexitu i planu awaryjnego w przypadku braku porozumienia z Wielką Brytanią – w takim przypadku konieczne będzie skoordynowane podejście w całej UE.

Pierwszy z wniosków ustawodawczych umożliwi rybakom i właścicielom statków z państw członkowskich UE otrzymywanie rekompensaty w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej. Pomoże to złagodzić skutki braku porozumienia z Wielką Brytanią, na wypadek gdyby wody terytorialne Wielkiej Brytanii zostały nagle zamknięte dla statków z UE.

Drugi wniosek ustawodawczy to zmiany w rozporządzeniu w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi. Dzięki tym zmianom UE będzie mogła dać statkom brytyjskim dostęp do swoich wód do końca 2019 r., pod warunkiem że statki UE również będą mieć dostęp do wód brytyjskich na zasadzie wzajemności. Przewidziano również uproszczoną procedurę udzielania statkom brytyjskim zezwoleń na połowy na wodach UE i statkom UE na połowy na wodach brytyjskich, oczywiście pod warunkiem, że Wielka Brytania zapewni dostęp do swoich wód. Proponowane przepisy dotyczą wyłącznie 2019 r. i opierają się na porozumieniu osiągniętym na forum Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 17–18 grudnia 2018 r. w zakresie uprawnień do połowów na 2019 r. 

Przyjęte środki nadzwyczajne nie mogą złagodzić ogólnych skutków scenariusza braku porozumienia, ani też nie będą zapewniać pełnych korzyści wynikających z członkostwa w UE bądź z warunków okresu przejściowego, jak przewidziano w umowie o wystąpieniu. Są one ograniczone do konkretnych obszarów, w których jest absolutnie niezbędne, aby chronić najważniejsze interesy UE, i w których same środki zapewniające gotowość nie są wystarczające. Co do zasady będą one miały charakter tymczasowy i ograniczony zakres oraz będą przyjmowane jednostronnie przez UE. 

Co dalej?

Przyjęte wnioski ustawodawcze są przedmiotem procedury współdecyzji. Komisja będzie współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą, aby zapewnić przyjęcie proponowanych aktów ustawodawczych i ich wejście w życie przed 29 marca 2019 r. 

Kontekst

W dniu 19 grudnia 2018 r. Komisja opublikowała trzeci komunikat w sprawie przygotowań do brexitu, w którym wdrożono plan działania awaryjnego na wypadek braku porozumienia. Komunikat ten obejmuje 14 środków w ograniczonej liczbie obszarów, w których scenariusz braku porozumienia spowodowałby poważne zakłócenia dla obywateli i przedsiębiorstw w 27 państwach UE. Do obszarów tych należą między innymi: usługi finansowe, transport lotniczy, cła oraz polityka klimatyczna.

Komisja opublikowała również 88 zawiadomień dotyczących gotowości w różnych dziedzinach. Ich celem jest poinformowanie opinii publicznej o konsekwencjach wystąpienia Wielkiej Brytanii w przypadku braku umowy o wystąpieniu. Są one dostępne we wszystkich językach urzędowych UE. Komisja prowadziła również rozmowy techniczne z państwami członkowskimi UE-27 zarówno na temat ogólnych kwestii dotyczących gotowości, jak i na temat konkretnych działań sektorowych, prawnych i administracyjnych. Slajdy wykorzystywane podczas tych seminariów technicznych są dostępne w internecie.

Komisja będzie w dalszym ciągu wdrażać swój plan działania awaryjnego w nadchodzących tygodniach i będzie monitorować potrzebę podjęcia dodatkowych działań, jak również będzie nadal wspierać państwa członkowskie w ich pracach przygotowawczych.

Więcej informacji:

Teksty wniosków ustawodawczych

Strona internetowa Komisji dotycząca gotowości na brexit

IP/19/584

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar