Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija poroča o tveganjih programov državljanstev in prebivališč za naložbe v EU in navaja ukrepe za njihovo odpravo

Bruselj, 23. januarja 2019

Komisija je prvič predstavila izčrpno poročilo o programih državljanstev in prebivališč za naložbe, ki obstajajo v več državah članicah EU.

V poročilu so navedene obstoječe prakse in opredeljena nekatera tveganja, ki jih takšni programi pomenijo za EU, zlasti v zvezi z varnostjo, pranjem denarja, davčnimi utajami in korupcijo. Poročilo ugotavlja, da pomanjkanje preglednosti glede načina delovanja programov in pomanjkanje sodelovanja med državami članicami ta tveganja dodatno povečujeta.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je povedal: „Zakonito prebivališče v EU in schengenskem območju prinaša pravice in privilegije, ki se jih ne bi smelo zlorabljati. Države članice morajo vedno v celoti spoštovati in uporabljati obstoječe obvezne sisteme nadzora in ravnotežja – nacionalni programi prebivališč za naložbe ne bi smeli biti izjema. Dela, ki smo ga skupaj opravili v zadnjih letih, da bi povečali varnost, okrepili naše meje in odpravili informacijske vrzeli, ne bi smeli postaviti na kocko. Spremljali bomo polno skladnost s pravom EU.“

Komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dejala: „Postati državljan ene od držav članic pomeni tudi postati državljan EU z vsemi pravicami, ki jih ta status prinaša, vključno s pravico prostega gibanja in dostopom do notranjega trga. Osebe, ki pridobijo državljanstvo EU, morajo biti dejansko povezane z zadevno državo članico. Želimo več preglednosti glede načina podeljevanja državljanstev in več sodelovanja med državami članicami. V EU ne bi smeli imeti šibkega člena, kjer bi ljudje lahko izbirali najbolj ohlapen program kot v trgovini.“

Programi državljanstva za naložbe (t. i. zlati potni listi)

V EU imajo trenutno tri države članice (Bolgarija, Ciper in Malta) vzpostavljene programe, ki vlagateljem zagotavljajo državljanstvo posamezne države pod pogoji, ki so milejši kot pri običajnih sistemih naturalizacije. V teh treh državah članicah posamezniku pred pridobitvijo državljanstva ni treba fizično prebivati, prav tako se ne zahtevajo druge resnične povezave z državo.

Omenjeni programi so v skupnem interesu EU, saj bo vsaka oseba, ki pridobi državljanstvo države članice, hkrati pridobila državljanstvo Unije. Odločitev ene države članice, da podeli državljanstvo v zameno za naložbe, samodejno zagotavlja pravice v zvezi z drugimi državami članicami, zlasti pravico do prostega gibanja in dostopa do notranjega trga EU za izvajanje gospodarskih dejavnosti, pa tudi pravico voliti in biti izvoljen na evropskih in lokalnih volitvah. V praksi se ti programi pogosto oglašujejo kot sredstvo za pridobitev državljanstva Unije, skupaj z vsemi povezanimi pravicami in privilegiji.

V poročilu Komisije so opredeljena naslednja področja, ki vzbujajo zaskrbljenost: 

· varnost: pregledi prosilcev niso dovolj strogi in lastni centralizirani informacijski sistemi EU, kot je schengenski informacijski sistem (SIS), se ne uporabljajo tako sistematično, kot bi se morali;

· pranje denarja: potrebni so okrepljeni pregledi („potrebna skrbnost“) za zagotovitev, da se ne zaobidejo pravila o preprečevanju pranja denarja;

· davčne utaje: potrebna sta spremljanje in poročanje, da se zagotovi, da posamezniki teh programov ne izkoriščajo zaradi privilegiranih davčnih predpisov;

· preglednost in informacije: v poročilu je ugotovljeno, da manjkajo jasne informacije o vodenju programov, vključno s številom prejetih, odobrenih ali zavrnjenih prošenj ter izvorom prosilcev. Poleg tega države članice ne izmenjujejo informacij o prosilcih v takšnih programi, niti se ne obveščajo o zavrnjenih prosilcih.

Programi prebivališča za naložbe (t. i. zlati vizumi)

Programi prebivališč za naložbe se od programov državljanstev za naložbe sicer razlikujejo v smislu pravic, ki jih zagotavljajo, pomenijo pa enako resna varnostna tveganja za države članice in EU kot celoto. Veljavno dovoljenje za prebivanje daje državljanom tretje države pravico do prebivanja v zadevni državi članici, pa tudi do prostega gibanja na schengenskem območju. Medtem ko zakonodaja EU ureja pogoje za vstop nekaterih kategorij državljanov tretjih držav, odobritev dovoljenja za prebivanje vlagateljem na ravni EU trenutno ni urejena in ostaja v nacionalni pristojnosti. Take programe ima trenutno 20 držav članic: Bolgarija, Češka, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Združeno kraljestvo. V poročilu Komisije so opredeljena naslednja področja, ki vzbujajo zaskrbljenost:

· varnostni pregledi: zakonodaja EU določa nekatere obveznosti glede varnosti, ki morajo biti opravljene pred izdajo vizuma ali dovoljenja za prebivanje tujim vlagateljem, vendar ni na voljo dovolj informacij o praktičnem izvajanju in prosti presoji glede načina, kako države članice obravnavajo varnostna vprašanja;

· zahteva glede fizičnega prebivališča: dovoljenja za prebivanje, ki se pridobijo zaradi naložb in pri katerih se fizična prisotnost vlagatelja v zadevni državi članici ne zahteva ali je takšna zahteva omejena, bi lahko vplivala na uporabo statusa rezidenta EU za daljši čas in pravice, povezane z njim. Hkrati bi lahko celo zagotovila bližnjico do nacionalnega državljanstva in s tem do državljanstva EU;

· pomanjkanje preglednosti: v poročilu sta poudarjena pomanjkanje preglednosti in nadzora nad programi, zlasti v smislu spremljanja, ter pomanjkanje statističnih podatkov o tem, koliko ljudi v okviru takega programa pridobi dovoljenje za prebivanje.

Nadaljnji koraki

Komisija bo spremljala širša vprašanja skladnosti s pravom EU, ki izhajajo iz programov državljanstev in prebivališč za naložbe, in bo sprejela potrebne ukrepe. Zato morajo države članice zlasti zagotoviti, da:

· se sistematično izvajajo vse obvezne mejne in varnostne kontrole;

·· so ustrezno izpolnjene zahteve iz direktive o dovoljenju za prebivanje za daljši čas in direktive o združitvi družine;

· se sredstva, ki jih plačajo prosilci v okviru programov državljanstev in prebivališč za naložbe, ocenijo v skladu s pravili EU o preprečevanju pranja denarja;

· se v zvezi s tveganji izogibanja davkom uporabljajo instrumenti EU za upravno sodelovanje, ki so na voljo, zlasti za izmenjavo informacij. 

Komisija bo spremljala ukrepe, ki jih bodo države članice sprejele za reševanje vprašanj glede preglednosti in upravljanja pri vodenju teh programov. Ustanovila bo skupino strokovnjakov iz držav članic, da bi se izboljšali preglednost, upravljanje in varnost programov. Ta skupina bo imela zlasti naslednje naloge: 

·· vzpostavitev sistema za izmenjavo informacij in posvetovanje o številu prejetih prošenj, državah izvora ter o številu državljanstev in dovoljenj za prebivanje, ki so jih države članice odobrile/zavrnile posameznikom na podlagi naložb;

·· oblikovanje skupnega sklopa varnostnih pregledov za programe državljanstev za naložbe, vključno s posebnimi postopki obvladovanja tveganja, do konca leta 2019. 

Kar zadeva tretje države, ki vzpostavljajo podobne programe, ki bi lahko imeli posledice za varnost EU, bo Komisija spremljala programe državljanstev za naložbe v državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah v okviru procesa pristopa k EU. V okviru mehanizma zadržanja vizumske obveznosti bo spremljala tudi vpliv takšnih programov v državah, katerih državljani so oproščeni vizumske obveznosti.

Ozadje

Programi državljanstev za naložbe posameznikom omogočajo, da pridobijo novo državljanstvo samo zaradi naložb. Programi prebivališč za naložbe državljanom tretjih držav pod določenimi pogoji omogočajo pridobitev dovoljenja za prebivanje v državi EU.

Pogoje za pridobitev in odvzem nacionalnega državljanstva ureja nacionalno pravo vsake države članice ob ustreznem upoštevanju zakonodaje EU. Načela mednarodnega prava zahtevajo obstoj „dejanske povezave“ med prosilcem in državo ali njenimi državljani. Ker je nacionalno državljanstvo predpogoj za državljanstvo EU in dostop do pravic iz Pogodbe, Komisija poroča o programih, ki vlagateljem omogočajo pridobitev nacionalnega državljanstva v državah članicah. Izdaja dovoljenja za prebivanje vlagateljem na ravni EU ni urejena in jo trenutno ureja nacionalno pravo. Vendar zakonodaja EU ureja pogoje za vstop nekaterih kategorij državljanov tretjih držav. 

Današnje poročilo sledi resoluciji Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2014, v kateri je Komisijo pozval, naj ob upoštevanju evropskih vrednot ter črke in duha zakonodaje in prakse EU preuči različne programe državljanstev.

Komisija je v poročilu o državljanstvu iz leta 2017 napovedala, da bo objavila poročilo o nacionalnih programih za podeljevanje državljanstva Unije vlagateljem.

Več informacij

Poročilo Komisije o programih državljanstev in prebivališč za naložbe v EU

Študija o programih državljanstev

Vprašanja in odgovori

IP/19/526

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar