Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det digitale indre marked: EU's forhandlere når til enighed om nye regler for deling af den offentlige sektors data.

Bruxelles, den 22. januar 2019

Forhandlere fra Europa-Parlamentet, EU-Rådet og Kommissionen er nået til enighed om et revideret direktiv, der vil lette adgangen til og videreanvendelsen af den offentlige sektors data.

Data er drivkraften bag mange digitale produkters og tjenesters vækst. En vigtig faktor i forbindelse med fremskyndelsen af europæisk innovation inden for stærkt konkurrenceprægede områder såsom kunstig intelligens, som kræver adgang til enorme mængder data af høj kvalitet, er at sikre, at data af høj kvalitet og værdi fra offentligt finansierede tjenester er bredt og frit tilgængelige.

I fuld overensstemmelse med EU's databeskyttelsesforordning opdaterer det nye direktiv om åbne data og den offentlige sektors informationer (PSI) betingelserne for, hvordan den offentlige sektors data skal gøres tilgængelige til videreanvendelse, med særligt fokus på den stigende mængde af data med stor værdi, der nu findes. Disse data kan omfatte alt fra anonymiserede personoplysninger om energianvendelsen i husholdningerne til generelle oplysninger om national uddannelse eller læsefærdigheder.

Næstformand med ansvar for det digitale indre marked, Andrus Ansip, udtaler: "Data er i stigende grad livsnerven i nutidens økonomi, og det kan give betydelige økonomiske fordele at frigøre potentialet ved åbne offentlige data. Den samlede direkte økonomiske værdi af den offentlige sektors informationer og data fra offentlige virksomheder forventes at stige fra 52 mia. EUR i 2018 til 194 mia. EUR i 2030. Med de nye regler vil vi sikre, at vi får mest muligt ud af den stigning."

Kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, Mariya Gabriel, udtaler: "Skatteyderne har allerede betalt for den offentlige sektors informationer. Det vil gavne den europæiske dataøkonomi at gøre informationerne mere åbne for videreanvendelse, fordi det muliggør nye innovative produkter og tjenester, eksempelvis baseret på teknologi vedrørende kunstig intelligens. Den offentlige sektors åbne data er ikke kun vigtige for økonomien, men også for vores demokrati og samfund, fordi de øger gennemsigtigheden og støtter en faktabaseret offentlig debat."

Der er som led i EU's åbne datapolitik regler, der skal tilskynde medlemsstaterne til at lette videreanvendelsen af data fra den offentlige sektor med få eller ingen juridiske, tekniske eller finansielle begrænsninger. Den digitale verden har dog ændret sig drastisk, siden reglerne i sin tid blev indført i 2003.

Hvad omfatter de nye regler?

  • Hele den offentlige sektors indhold, som der i henhold til nationale regler om aktindsigt er adgang til, er i princippet frit tilgængeligt til videreanvendelse. Offentlige myndigheder vil med meget få undtagelser ikke kunne opkræve mere end marginalomkostningerne for videreanvendelse af deres data. Det vil give SMV'er og startup-virksomheder adgang til nye markeder ved at levere databaserede produkter og tjenester.
  • Der vil især være fokus på datasæt af stor værdi såsom statistikker eller geospatiale data. Datasættene har et stort kommercielt potentiale og kan fremskynde tilblivelsen af mange forskellige informationsprodukter og -tjenester med merværdi.
  • Public service-selskaber i transport- og forsyningssektoren genererer værdifulde data. Beslutningen om, hvorvidt deres data skal gøres tilgængelige, er omfattet af forskellige nationale og europæiske bestemmelser, men hvis dataene er tilgængelige til videreanvendelse, vil de nu være omfattet af direktivet om åbne data og den offentlige sektors informationer. Det betyder, at selskaberne skal overholde principperne i direktivet og sikre, at der anvendes passende dataformater og metoder til formidling, samtidig med at de fortsat kan opkræve rimelige gebyrer til at dække de dermed forbundne omkostninger.
  • Nogle offentlige organer indgår komplekse aftaler om data med private virksomheder, som potentielt kan føre til, at den offentlige sektors informationer "låses inde". Der vil derfor blive indført kontrol med henblik på at styrke gennemsigtigheden og begrænse indgåelsen af aftaler, som kan føre til, at private partnere får eneret til at videreanvende den offentlige sektors data.
  • Flere data i realtid, der er tilgængelige gennem programmeringsgrænseflader for applikationer (API'er) og giver mulighed for, at virksomheder, og især startup-virksomheder, kan udvikle innovative produkter og tjenester, herunder mobilitets-apps. Offentligt finansierede forskningsdata falder også ind under direktivets anvendelsesområde: Medlemsstaterne skal udvikle politikker vedrørende fri adgang til offentligt finansierede forskningsdata, mens harmoniserede regler om videreanvendelse skal gælde for alle offentligt finansierede forskningsdata, der er gjort tilgængelige via databaser.

De næste skridt

Europa-Parlamentet og EU-Rådet skal nu formelt vedtage de reviderede regler. Medlemsstaterne har derefter to år til at indføre dem, inden de træder i kraft. Kommissionen vil indlede samarbejdet med medlemsstaterne om at finde frem til datasættene af høj værdi, som vil blive fastsat i en gennemførelsesretsakt.

Baggrund

Videreanvendelse af data genereret af offentlige organer (f.eks. inden for retsvæsen, trafik, meteorologi og finans) til kommercielle og ikkekommercielle formål er på nuværende tidspunkt omfattet af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, som blev revideret i 2013.

Den 25. april 2018 vedtog Kommissionen datapakken for 2018, som for første gang samlede forskellige datatyper (offentlige, private og videnskabelige) i én sammenhængende politisk ramme ved at gøre brug af forskellige politiske instrumenter. Som led i denne pakke blev revisionen af PSI-direktivet gjort til genstand for en omfattende offentlig høringsproces. Enhver videreanvendelse af personoplysninger i henhold til direktivet om åbne data og den offentlige sektors informationer (PSI) skal være i fuld overensstemmelse med de rettigheder og forpligtelser, som er fastsat i EU's databeskyttelsesforordning.

Yderligere oplysninger:

IP/19/525

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar