Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Indeksering af familieydelser: Kommissionen indleder en traktatbrudsprocedure mod Østrig

Bruxelles, den 24. januar 2019

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Østrig. Den vedrører ny lovgivning, ifølge hvilken EU-borgere, der arbejder i Østrig, rammes af en indeksering af deres familieydelser og familieskattefradrag, når deres børn har bopæl i udlandet.

Fra den 1. januar 2019 gør Østrig familieydelser og familieskattefradrag, der gives for børn med bopæl i et andet EU-land, afhængige af leveomkostningerne i det pågældende land. Det betyder, at mange EU-borgere, der arbejder i Østrig og bidrager til landets socialsikrings- og skattesystem på samme måde som lokale arbejdstagere, modtager færre ydelser, blot fordi deres børn lever i et andet EU-land.

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtaler: "EU's indre marked bygger på retfærdighed og ligebehandling. Der er ingen andenrangsarbejdstagere i EU. Når mobile arbejdstagere bidrager på samme måde til den sociale sikringsordning som lokale arbejdstagere, bør de modtage de samme ydelser, også når deres børn bor i udlandet. Der er ingen andenrangsbørn i EU."

EU's regler om koordinering af de sociale sikringsordninger[1] (forordning (EF) nr. 883/2004) tillader ikke, at et EU-land reducerer kontantydelser til personer, der er forsikret i henhold til landets lovgivning, blot fordi de eller deres familiemedlemmer har bopæl i et andet EU-land. Reglerne forbyder også forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. Enhver reduktion af familieydelser, blot fordi børnene har bopæl i udlandet, er et brug på EU-reglerne om social sikring og på princippet om ligebehandling af arbejdstagere, som er statsborgere i et andet EU-land, i forhold til sociale og skattemæssige fordele (forordning (EU) nr. 492/2011).

Ved at sende en åbningsskrivelse til Østrig indleder Europa-Kommissionen officielt traktatbrudsproceduren. Østrig har nu 2 måneder til at imødekomme Kommissionens betænkeligheder. Hvis det ikke sker, kan Kommissionen beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

Baggrund

Et retfærdigt indre marked er en prioritet for denne Kommission. Derfor fremlagde Kommissionen i december 2016 en revision af reglerne om koordinering af de sociale sikringsordninger for at gøre dem retfærdige, entydige og nemmere at håndhæve. Med dette forslag sikres der fri bevægelighed, samtidig med at de redskaber, der skal imødegå et eventuelt misbrug, styrkes. EU-landene nåede til enighed om forslaget i juni 2018. Europa-Parlamentet stemte om forslaget i december 2018. Det blev af nogle foreslået i Rådet og Parlamentet at tillade indeksering af familieydelser, der tildeles for børn med bopæl i udlandet, men det blev klart afvist. Der føres afsluttende forhandlinger mellem de 3 institutioner for at nå frem til et kompromis ("triloger"). 

Princippet om ligebehandling indebærer et forbud mod direkte og indirekte ligebehandling på grundlag af nationalitet. Østrigs indekseringsordning udgør forskelsbehandling, eftersom den medfører en reduktion af familieydelser og familieskattefradrag, der gives til arbejdstagere i Østrig, udelukkende fordi deres børn har bopæl i et andet EU-land. Det forhold, at der i det pågældende EU-land er lavere leveomkostninger end i Østrig, har ingen relevans for en ydelser, der udbetales som et faste beløb, og som ikke hænger sammen med de faktiske udgifter, som det indebærer at have børn.

Yderligere oplysninger

Følg Marianne Thyssen på Facebook og Twitter

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion

 

 

[1] EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

IP/19/463

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar