Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon väljendab heameelt Euroopa Parlamendis InvestEU programmi suhtes võetud seisukoha üle

Brüssel, 16. jaanuar 2019

Euroopa Komisjon väljendab heameelt selle üle, et Euroopa Parlamendis oli täna hääletusel ühtne seisukoht seoses InvestEU programmiga, mille eesmärk on anda ELi järgmise pikaajalise eelarve varal hoogu era-ja avaliku sektori investeeringutele Euroopas.

Hääletus tähendab, et InvestEU programm, mille raames koondatakse kokku Euroopa Liitu investeerimiseks mõeldud ELi rahastamisvahendid, on oma loomisele oluliselt lähemale jõudnud. See peaks kaasa tooma vähemalt 650 miljardi euro väärtuses investeeringuid. Komisjon kutsub liikmesriike üles leppima nii kiiresti kui võimalik kokku oma seisukohas, et kõnelused kolme institutsiooni vahel saaksid alata.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen sõnas: „Selleks et anda hoogu töökohtade loomisele, innovatsioonile ja oskustele Euroopas, on vaja rohkem investeeringuid. InvestEU programmiga laiendame investeerimiskava epohhiloovat mudelit veelgi, nii et see hõlmab kõiki ELi rahastamisprogramme, lihtsustades selliselt juurdepääsu rahastamisele ja pannes rohkem rõhku kliimameetmetele, sotsiaalsele kaasatusele ja sidususele. Pärast parlamendi hääletust ei tohi lasta hool raugeda. Liikmesriigid peaksid kiiresti antud eeskuju järgima.“

Komisjoni ettepanek InvestEU programmi kohta tugineb edul, mis on olnud Euroopa investeerimiskaval (Junckeri kava): alates kava käivitamisest on selle raames investeeritud üle 371 miljardi euro. InvestEU fondi varal antakse investeeringute toetuseks 38 miljardi euro suurune ELi eelarvetagatis, meelitades nii ligi avaliku ja erasektori vahendeid, et anda eelarveperioodil 2021–2027 hoogu investeeringutele kogu ELis.

InvestEU fond on poliitiline rahastamisvahend ja sellest toetatakse nelja peamist poliitikavaldkonda: jätkusuutlik taristu, teadusuuringud, innovatsioon ja digiteerimine, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning sotsiaalvaldkonna investeeringud ja oskused. .

Alates komisjoni ametisseastumisest 2014. aastal on selle presidendi Jean-Claude Junckeri põhiline eesmärk olnud töökohtade loomine, investeeringute hoogustamine ja jätkusuutliku majanduskasvu saavutamine. InvestEU programm koondab ühe nime alla kõik ELis olemas olevad investeeringute toetuseks mõeldud rahastamisvahendid. See hõlbustab investeerimisprojektide juurdepääsu ELi rahastamisele ja suurendab selle tulemuslikkust.

Lisaks InvestEU fondile kuulub programmi juurde InvestEU nõustamiskeskus ja InvestEU portaal, mille eesmärk on pakkuda projektide arendajatele ka edaspidi nende vajadustele sobilikku tuge ja potentsiaalsetele investoritele hõlpsat juurdepääsu investeerimisküpsetele projektidele.

Lisateave

Pressiteade: InvestEU programm töökohtade loomise, majanduskasvu ja innovatsiooni toetamiseks Euroopas

Teabekiri: InvestEU programm: küsimused ja vastused

InvestEU programmi meetmepakett

Teabeleht: Mis on InvestEU programm?

Teabeleht: InvestEU: mida sellega rahastatakse?

Ettepanek määruse kohta, millega luuakse InvestEU programm

ELi eelarve tuleviku jaoks

Asepresident Jyrki Katainen Twitteris: @jyrkikatainen

InvestEU programm Twitteris: #InvestEU

IP/19/444

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar