Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise přijímá rozhodnutí o odpovídající ochraně týkající se Japonska. Tím se vytváří největší prostor bezpečného pohybu údajů na světě.

Brusel 23. ledna 2019

Komise dnes ve vztahu k Japonsku přijala tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně, jež umožní volný pohyb osobních údajů mezi oběma ekonomikami založený na silných zárukách ochrany těchto údajů.

Jedná se o poslední krok postupu zahájeného v září 2018, který zahrnoval stanovisko Evropského sboru pro ochranu údajů a souhlas výboru složeného ze zástupců členských států EU. Japonsko dnes přijalo podobné opatření. Rozhodnutí tak začíná od dnešního dne platit.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová k tomu uvedla: „Rozhodnutím o odpovídající ochraně dochází k vytvoření největšího prostoru bezpečného pohybu údajů na světě. Na předávání údajů Evropanů do Japonska se budou vztahovat přísné normy ochrany soukromí. Naše podniky rovněž získají zvýhodněný přístup na trh se 127 miliony spotřebitelů. Investice do soukromí se vyplatí. Toto ujednání bude sloužit jako vzor pro budoucí partnerství v této klíčové oblasti a pomůže nastavit celosvětové normy.“ 

Hlavní prvky rozhodnutí o odpovídající ochraně

Před přijetím rozhodnutí Komise zavedlo Japonsko dodatečné záruky, jež zajišťují ochranu údajů předávaných z EU v souladu s evropskými normami. Patří k nim:

  • soubor (doplňkových) pravidel, jež pomohou překlenout několik rozdílů mezi oběma systémy ochrany údajů. Tyto dodatečné záruky posílí například ochranu citlivých údajů, výkon individuálních práv a podmínky pro další předávání údajů EU z Japonska do jiné třetí země. Tato doplňková pravidla budou pro japonské společnosti dovážející údaje z EU závazná a bude je možné vymáhat u japonského nezávislého orgánu pro ochranu údajů a u soudů,
  • japonská vláda rovněž poskytla Komisi záruky, pokud jde o přístup japonských veřejných orgánů k osobním údajům z EU pro účely národní bezpečnosti a vymáhání trestního práva. Tyto záruky zajišťují, aby každé takové použití osobních údajů bylo přiměřené, omezené na to, co je nezbytné, a podléhalo nezávislému dohledu a účinným mechanismům nápravy,
  • mechanismus pro vyřizování stížností s cílem prošetřovat a řešit stížnosti Evropanů ohledně přístupu japonských orgánů k jejich údajům. Tento nový mechanismus bude spravovat a dozorovat japonský nezávislý orgán pro ochranu údajů. 

Rozhodnutí o odpovídající ochraně doplňuje dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem, která vstoupí v platnost v únoru 2019. Evropské podniky budou profitovat z volného pohybu údajů s tímto klíčovým obchodním partnerem, jakož i ze zvýhodněného přístupu ke 127 milionům japonských spotřebitelů. EU a Japonsko tímto potvrzují, že usnadňování mezinárodního obchodu musí a může jít v digitální éře ruku v ruce s prosazováním přísných norem na ochranu soukromí a osobních údajů.

Další kroky

Rozhodnutí o odpovídající ochraně i rovnocenné rozhodnutí na japonské straně začnou platit od dnešního dne.

Po dvou letech proběhne první společný přezkum, v jehož rámci bude posouzeno, jak daný rámec funguje. Přezkum se bude týkat všech aspektů odpovídající ochrany včetně uplatňování doplňkových pravidel a záruk týkajících se přístupu státních institucí k údajům. Pokud jde o přístup k údajům pro účely národní bezpečnosti a vymáhání trestního práva, budou se na přezkumu podílet zástupci Evropského sboru pro ochranu údajů. Následné přezkumy budou prováděny alespoň jednou za čtyři roky.

Souvislosti

Vzájemná dohoda o odpovídající ochraně s Japonskem je součástí strategie EU v oblasti mezinárodních toků údajů a ochrany údajů oznámené v lednu 2017 ve sdělení Komise „Výměna a ochrana osobních údajů v globalizovaném světě“.

EU a Japonsko úspěšně završily své rozhovory o rozhodnutí o odpovídající ochraně dne 17. července 2018 (viz tisková zpráva). Dohodly se na vzájemném uznávání svých systémů ochrany údajů, což umožní bezpečné předávání osobních údajů mezi EU a Japonskem.

V červenci 2017 se předseda Juncker a premiér Abe zavázali přijmout rozhodnutí o odpovídající ochraně jako součást společného závazku EU a Japonska prosazovat přísné normy ochrany údajů na mezinárodní scéně (viz prohlášení).

Zpracování osobních údajů v EU se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které stanoví různé nástroje pro předávání těchto údajů do třetích zemí, včetně rozhodnutí o odpovídající ochraně. Pravomoc rozhodovat o tom, zda země mimo EU nabízí odpovídající úroveň ochrany údajů, má Evropská komise. Evropský parlament a Rada mohou Evropskou komisi vyzvat k zachování, změně nebo stažení těchto rozhodnutí. 

Další informace

Rozhodnutí o odpovídající ochraně a související dokumenty

Informační přehled k rozhodnutí o odpovídající ochraně mezi EU a Japonskem

Tisková zpráva o zahájení postupu pro přijetí rozhodnutí o odpovídající ochraně (5. září 2018)

Tisková zpráva o završení rozhovorů ohledně rozhodnutí o odpovídající ochraně (17. července 2018)

Otázky a odpovědi ohledně rozhodnutí o odpovídající ochraně pro Japonsko

Statement

IP/19/421

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar