Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Statligt stöd: Kommissionen inleder en fördjupad undersökning av kapitaltillskott till PostNord och Post Danmark

Bryssel den 14 juni 2019

EU-kommissionen har inlett en fördjupad undersökning för att bedöma om vissa kapitaltillskott som Danmark och Sverige beviljat PostNord och Post Danmark är förenliga med EU:s regler om statligt stöd.

Post Danmark är den nationella postoperatören i Danmark och ett helägt dotterbolag till PostNord, som i sin tur är bildat i Sverige och ägt av danska (40 %) respektive svenska (60 %) staten.

I oktober 2017 enades de svenska och danska myndigheterna om att bilateralt skjuta till kapital till PostNord och Post Danmark.

I november 2017 mottog kommissionen ett klagomål från det danska förbundet för godstransport på väg (ITD) i vilket det görs gällande att vissa danska och svenska kapitaltillskott till Post Danmark utgör olagligt statligt stöd.

Efter en preliminär bedömning har kommissionen beslutat att inleda en fördjupad undersökning av följande tre olika stödåtgärder som vidtogs 2018:

  • PostNords kapitaltillskott på 2,34 miljarder danska kronor (313 miljoner euro) till Post Danmark.
  • Danmarks kapitaltillskott på 267 miljoner svenska kronor (25 miljoner euro) till PostNord.
  • Sveriges kapitaltillskott på 400 miljoner svenska kronor (37 miljoner euro) till PostNord.

De danska och svenska myndigheterna hävdar att kapitaltillskotten inte utgör statligt stöd i den mening som avses i EU-reglerna. De anser att kapitaltillskotten har beviljats till villkor som en privat investerare som verkar på marknadsmässiga villkor skulle ha godtagit (principen om marknadsekonomiska aktörer). Kapitaltillskotten skulle därför inte innebära att PostNord eller Post Danmark får någon selektiv fördel.

Kommissionen hyser dock i detta skede farhågor om huruvida kapitaltillskotten har genomförts på marknadsmässiga villkor. I den fördjupade granskningen kommer kommissionen att granska de nyckelparametrar som ligger till grund för de danska och de svenska myndigheternas beslut både om att skjuta till kapital och storleken på beloppen. Bland dessa nyckelparametrar återfinns bl.a. tillväxttakten för brev- och logistikmarknaderna och de ekonomiska konsekvenserna på PostNord om Post Danmark skulle gå i konkurs.

Om kapitaltillskotten till Post Danmark och PostNord skulle anses utgöra statligt stöd enligt EU-reglerna, kommer kommissionen att bedöma deras förenlighet med den inre marknaden.

Kommissionen gör nu en grundligare undersökning för att avgöra om de ursprungliga betänkligheterna kan bekräftas. I samband med den fördjupade undersökningen kan Danmark, Sverige, klaganden och övriga berörda parter lämna synpunkter. Undersökningen sker på ett förutsättningslöst sätt.

Bakgrund

Post Danmark är den största leverantören av posttjänster i Danmark och har sedan bildandet 1995 fullgjort sitt uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

Den danska marknaden för posttjänster avreglerades genom postdirektivet, och även om Post Danmark tidigare var ett statligt verk, konkurrerar företaget nu på lika villkor med andra leverantörer av posttjänster.

Enligt EU:s regler om statligt stöd kan statliga ingripanden till förmån för företag anses vara fria från statligt stöd när de görs på villkor som en privat aktör skulle ha godtagit under normala marknadsförhållanden (principen om marknadsekonomiska aktörer). Om denna princip inte följs anses det finnas inslag av statligt stöd i statliga ingripanden i den mening som avses i artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eftersom de ger mottagarna en ekonomisk fördel som konkurrenterna inte får. Kommissionen bedömer därefter om ett sådant stöd kan anses vara förenligt med EU:s regler om statligt stöd.

Den 28 maj 2018 drog kommissionen slutsatsen att den ersättning som Danmark beviljat Post Danmark för att fullgöra sitt offentliga uppdrag under perioden 2017–2019 låg i linje med EU:s regler om statligt stöd.

Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att offentliggöras i registret över statligt stödkonkurrenswebbplatsen under ärendenummer SA.49668 och SA.53403 när eventuella konfidentialitetsproblem har lösts. Nya offentliggöranden av beslut om statligt stöd på internet och i EUT förtecknas i State Aid Weekly e-News.

 

IP/19/3008

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar