Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Energiunionen: EU-kommissionen efterlyser högre ambitioner från medlemsländerna för att genomföra Parisavtalet

Bryssel den 18 juni 2019

EU-kommissionen har i dag offentliggjort sin bedömning av medlemsländernas utkast till planer för att genomföra EU:s mål för energiunionen, särskilt de överenskomna energi- och klimatmålen för 2030.

EU-kommissionen bedömer att de nationella planerna redan innehåller betydande insatser, men pekar på flera områden där det finns utrymme för förbättringar, framför allt i fråga om riktade och anpassade strategier för att se till att 2030-målen uppnås och kunna nå klimatneutralitet på längre sikt. EU är den första stora ekonomin som har infört en rättsligt bindande ram för att uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet, och det här är första gången som medlemsländerna har utarbetat utkast till integrerade nationella energi- och klimatplaner. För att EU:s klimat- och energimål ska uppnås krävs dock att alla gemensamt höjer ambitionsnivån, eftersom de nuvarande planerna inte är tillräckliga i fråga om förnybara energikällor och energieffektivitetsbidrag.

– De här första nationella energi- och klimatplanerna tar energiunionen till det nationella planet – alla medlemsländerna lägger, liksom EU, fram strategier för klimatet och energiövergången på ett integrerat sätt och med ett tioårsperspektiv, säger EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič, som ansvarar för energiunionen.Medlemsländerna har alla gjort ett imponerande arbete med planerna på en relativt kort tid, men inget utkast är perfekt. De slutliga planerna ska läggas fram i slutet av året och våra rekommendationer visar var det behövs mer insatser, till exempel högre ambitioner, mer detaljer, bättre specificerade investeringsbehov eller mer arbete för social rättvisa. Tydlighet och förutsägbarhet är en verklig konkurrensfördel för EU:s energi- och klimatpolitik. Så låt oss göra det bästa av denna möjlighet och göra ett sista krafttag med de nationella planerna.

– I november föreslog vi att EU ska bli klimatneutralt senast 2050, säger EU-kommissionären Miguel Arias Cañete, som ansvarar för klimatåtgärder och energi. Vi har visat vägen, och det är glädjande att se att allt fler medlemsländer följer vårt exempel och arbetar mot det målet. Efter att ha utvärderat medlemsländernas utkast till nationella planer är jag positivt ställd till de betydande insatser som gjorts. Det behövs dock ännu högre ambitioner i de slutliga planerna för att få EU på rätt spår i kampen mot klimatförändringarna och för en modernisering av vår ekonomi. Jag uppmanar rådet att inleda en diskussion om de huvudprioriteringar som EU-kommissionen har fastställt och hjälpa till att se till att de slutliga planerna är tillräckligt ambitiösa.

EU är hängiven sina åtaganden om att minska utsläppen av växthusgaser och ge medborgarna säker, överkomlig och hållbar energi. Vi har skapat ett unikt system av energi- och klimatstyrning där unionen och medlemsländerna tillsammans kan planera och kollektivt uppnå våra 2030-mål och säkra en socialt rättvis och kostnadseffektiv övergång till en klimatneutral ekonomi senast 2050.

I sin analys av utkasten till nationella planer har EU-kommissionen tittat på deras sammanlagda bidrag till EU:s mål för energiunionen och 2030-målen. De nuvarande utkasten till nationella energi- och klimatplaner leder inte till att målen uppnås, varken i fråga om förnybara energikällor eller energieffektivitetsbidrag. När det gäller förnybara energikällor kan skillnaden vara så stor som 1,6 procentenheter. För energieffektivitet kan skillnaden vara så stor som 6,2 procentenheter (om man beaktar primärenergianvändningen) eller 6 procentenheter (om man beaktar den slutliga energianvändningen).

Det positiva är att medlemsländerna nu har sex månader på sig att höja sin nationella ambitionsnivå. Syftet med EU-kommissionens rekommendationer och detaljerade bedömningar är att hjälpa medlemsländerna att färdigställa sina planer före årets slut och genomföra dem på ett effektivt sätt under de kommande åren. De nationella planerna bör ge företagen och finanssektorn tydlighet och förutsägbarhet, för att främja de privata investeringar som krävs. Planerna kommer också att underlätta medlemsländernas programplanering av finansiering från nästa fleråriga budgetram 2021–2027.

 

Vad händer nu?

EU:s lagstiftning om energiunionen kräver att medlemsländerna följer EU-kommissionens rekommendationer eller offentliggör sina skäl för att inte göra det. Länderna måste också involvera allmänheten i utarbetandet av de slutliga planerna som ska vara klara i slutet av året.

Tidsfristen för att lämna in de slutliga planerna är den 31 december 2019. Dagens rekommendationer och meddelande är en del av en process där de nationella planerna bollas mellan medlemsländerna och EU-kommissionen för att de slutliga versionerna vid det laget ska vara tillräckligt detaljerade, konkreta och ambitiösa.

EU-kommissionen är beredd att bygga vidare på det utmärkta samarbetet hittills och stödja medlemsländerna i deras ansträngningar för att slutföra sina nationella energi- och klimatplaner senast i slutet av året.

 

Bakgrund

Enligt den nya förordningen om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder (en del av paketet om ren energi för alla i EU), som trädde i kraft den 24 december 2018, måste medlemsländerna upprätta en nationell tioårig energi- och klimatplan för perioden 2021–2030.

EU-länderna skulle lämna in sina utkast till nationella planer före utgången av 2018. Planerna har sedan granskats ingående av EU-kommissionen. Om utkasten till nationella energi- och klimatplaner inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att målen för energiunionen uppnås – individuellt och/eller gemensamt – kan EU-kommissionen enligt förordningen lägga fram rekommendationer till medlemsländerna om att ändra utkasten senast i slutet av juni 2019.

EU-länderna måste lägga fram sina slutliga nationella planer för perioden 2021–2030 före utgången av 2019.

 

Läs mer

Frågor och svar

Faktablad om hela paketet

Nationella energi- och klimatplaner

Styrningen av energiunionen

Meddelandet En ren jord åt alla – strategi för minskade koldioxidutsläpp 2050

 

IP/19/2993

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Photos