Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Energiaunioni: Komissio kehottaa jäsenvaltioita kohottamaan Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien suunnitelmien tavoitetasoa

Bryssel 18. kesäkuuta 2019

Komissio on tänään julkaissut arviointinsa jäsenvaltioiden luonnostelemista suunnitelmista energiaunionin tavoitteiden ja etenkin EU:n sopimien vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Komission arvioinnissa todetaan, että kansallisiin suunnitelmiin sisältyy jo merkittäviä toimia, mutta siinä tuodaan esiin useita alueita, joilla on vielä parantamisen varaa. Tämä koskee etenkin kohdennettuja maakohtaisia toimintamalleja, joilla voidaan varmistaa vuodelle 2030 asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja jatkaa etenemistä kohti ilmastoneutraaliutta myös pidemmällä aikavälillä. Euroopan unioni on ensimmäinen merkittävä maailmantalous, joka on vahvistanut oikeudellisesti sitovan kehyksen Pariisin sopimuksessa tehtyjen sitoumusten täyttämiseksi, ja tämä on ensimmäinen kerta, kun jäsenvaltiot ovat laatineet luonnokset yhdennetyistä kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista. Koska suunnitelmissa jäädään kuitenkin nykyisellään jälkeen tavoitteista sekä uusiutuvaa energiaa että energiatehokkuutta koskevien panosten osalta, koko EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttaminen edellyttää tehokkaampia toimia kaikilta jäsenvaltioilta.

Energiaunionista vastaavan varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin mukaan nämä ensimmäiset energia- ja ilmastosuunnitelmat tuovat energiaunionin kansalliselle tasolle. Hän jatkoi: ”EU:n tavoin kaikki jäsenvaltiot esittävät nyt yhtenäisellä tavalla ilmasto- ja energiakäänteeseen liittyviä toimintapolitiikkoja, jotka ulottuvat kymmenen vuoden päähän. Kaikki jäsenvaltiot ovat laatineet vaikuttavat suunnitelmaluonnokset suhteellisen lyhyessä ajassa, mutta mikään luonnos ei ole täydellinen. Lopulliset suunnitelmat on määrä esittää vuoden loppuun mennessä. Komission suosituksista käy ilmi, millä alueilla tarvitaan vielä parannuksia, kuten kunnianhimoisempia tavoitteita, yksityiskohtaisempia toimintamalleja, paremmin määriteltyjä investointitarpeita tai sosiaalisen oikeudenmukaisuuden parempaa huomioon ottamista. Selkeys ja ennakoitavuus ovat todellinen kilpailuetu Euroopan energia- ja ilmastopolitiikassa. Otetaan siis kaikki hyöty tästä mahdollisuudesta ja annetaan kansallisille suunnitelmille vankka viimeinen sysäys.”

Ilmastotoimista ja energia-asioista vastaava komission jäsen Miguel Arias Cañete puolestaan totesi: ”Viime marraskuussa ehdotimme, että Euroopan unionista pitäisi tulla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Olemme olleet tämän kehityksen eturintamassa. On hyvä nähdä, että yhä useammat jäsenvaltiot seuraavat esimerkkiämme ja pyrkivät samaan tavoitteeseen. Kansallisten suunnitelmaluonnosten arviointi on vakuuttanut minut siitä, että jäsenvaltiot ovat tehneet hyvää työtä. Tavoitetasoa on kuitenkin nostettava lopullisissa suunnitelmissa, jotta EU pysyy oikealla tiellä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja talouden nykyaikaistamisessa. Pyydän neuvostoa aloittamaan keskustelun komission esiin nostamista keskeisistä kysymyksistä ja auttamaan varmistamaan, että lopullisten suunnitelmien tavoitetaso on riittävän korkea.”

EU on sitoutunut täyttämään sitoumuksensa, jotka koskevat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja varman, kohtuuhintaisen ja kestävän energian tarjoamista sen kansalaisille. EU:ssa on luotu ainutlaatuinen energia- ja ilmastotoimien hallintojärjestelmä, jonka avulla unioni ja sen jäsenvaltiot voivat yhdessä suunnitella, kuinka vuodelle 2030 asetetut tavoitteet saavutetaan, ja täyttää ne yhteisesti sekä varmistaa oikeudenmukaisen ja kustannustehokkaan siirtymisen ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä.

Kansallisia suunnitelmaluonnoksia arvioidessaan komissio tarkasteli niiden yhteisvaikutusta energiaunionin tavoitteiden ja EU:n vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamiseen. Nykyisellään kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien luonnokset jäävät jälkeen tavoitteista sekä uusiutuvaa energiaa että energiatehokkuutta koskevien panosten osalta. Uusiutuvan energian osalta vaje voi olla jopa 1,6 prosenttia. Energiatehokkuuden osalta vaje voi olla jopa 6,2 prosenttia (jos tarkastellaan primäärienergian kulutusta) tai 6 prosenttia (jos tarkastellaan loppuenergian kulutusta).

Hyvä uutinen on se, että jäsenvaltioilla on nyt kuusi kuukautta aikaa nostaa kansallisia tavoitteitaan. Komission suositusten ja yksityiskohtaisten arviointien avulla pyritään auttamaan jäsenvaltiota viimeistelemään suunnitelmansa vuoden 2019 loppuun mennessä ja toteuttamaan ne tehokkaasti tulevina vuosina. Kansallisten suunnitelmien olisi tarjottava selkeyttä ja ennakoitavuutta yrityksille ja rahoitusalalle, jotta saadaan aikaan tarvittavat yksityiset investoinnit. Suunnitelmat helpottavat myös jäsenvaltioiden rahoituksen suunnittelua seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vuosina 2021–2027.

 

Seuraavat vaiheet

Energiaunionia koskevassa EU:n lainsäädännössä edellytetään, että jäsenvaltiot ottavat komission suositukset asianmukaisesti huomioon tai julkaisevat syyt siihen, miksi ne eivät ole tehneet niin. Jäsenvaltioiden on myös järjestettävä yleisön osallistuminen lopullisten suunnitelmien laadintaan vuoden loppuun mennessä.

Lopulliset suunnitelmat on toimitettava viimeistään 31. joulukuuta 2019. Nyt annetut suositukset ja komission tiedonanto ovat osa jäsenvaltioiden kanssa toteutettavaa kaksisuuntaista prosessia, jolla varmistetaan, että kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien lopulliset versiot ovat riittävän yksityiskohtaisia, vahvoja ja kunnianhimoisia.

Komissio on valmis tukemaan jäsenvaltioita niiden toimissa kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien viimeistelemiseksi vuoden 2019 loppuun mennessä nykyisen hyvin toimivan yhteistyöprosessin pohjalta.

 

Tausta

Jäsenvaltioiden on laadittava kymmenvuotiset kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat vuosiksi 2021–2030. Tästä säädetään energiaunionin ja ilmastotoimien hallintoa koskevassa uudessa asetuksessa (osa puhtaan energian säädöspakettia), joka tuli voimaan 24. joulukuuta 2018.

Jäsenvaltioiden oli toimitettava kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmiensa luonnokset vuoden 2018 loppuun mennessä, jonka jälkeen komissio arvioi ne perusteellisesti. Asetuksessa säädetään, että jos kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien luonnokset eivät riittävällä tavalla edistä energiaunionin tavoitteiden saavuttamista – yksittäin ja/tai yhdessä – komissio voi kesäkuun 2018 loppuun mennessä antaa jäsenvaltioille suosituksia niiden suunnitelmaluonnosten muuttamisesta.

Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosia 2021–2030 koskevat lopulliset kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat vuoden 2019 loppuun mennessä.

 

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia:

Koko pakettia koskeva tietosivu

Kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat

Energiaunionin hallinto

Tiedonanto "Puhdas maapallo kaikille” – Strategia hiilestä irtautumiseksi vuoteen 2050 mennessä

 

IP/19/2993

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Photos