Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Energialiit: Euroopa Komisjon kutsub liikmesriike üles seadma Pariisi kokkuleppe rakendamist käsitlevates kavades kõrgemaid eesmärke

Brüssel, 18. juuni 2019

Komisjon avaldas täna hinnangu, milles käsitletakse liikmesriikide koostatud esialgseid kavasid ELi energialiidu eesmärkide, eelkõige ELi 2030. aastaks kokku lepitud energia- ja kliimaeesmärkide elluviimiseks.

Komisjoni hinnangus leitakse, et riiklikud kavad on juba märkimisväärselt töömahukad, kuid osutatakse mitmele valdkonnale, kus on veel arenguruumi, eelkõige seoses sihipäraste ja individuaalsete poliitikameetmetega, et tagada 2030. aasta eesmärkide täitmine ja pikemas perspektiivis liikumine kliimaneutraalsuse poole. Euroopa Liit on esimene suurem majandusjõud, kes on loonud õiguslikult siduva raamistiku, et täita Pariisi kokkuleppest tulenevaid kohustusi, ning see on esimene kord, kui liikmesriigid koostasid lõimitud riiklike energia- ja kliimakavade projektid. Kuna praegu on kavades puudujääke nii taastuvenergia kui ka energiatõhususe osas, on ELi üldiste kliima- ja energiaeesmärkide saavutamiseks vaja ühiselt seada kõrgemad eesmärgid.

Energialiidu eest vastutav asepresident Maroš Šefčovič märkis: „Esimesed riiklikud energia- ja kliimakavad toovad energialiidu riikide tasandile: nagu EL, esitavad ka kõik liikmesriigid integreeritud viisil kliima- ja energiaalase ülemineku meetmed kümneaastase perspektiiviga. Kõik liikmesriigid on koostanud muljetavaldavad projektid suhteliselt lühikese aja jooksul, kuid ükski neist ei ole täiuslik. Aasta lõpuks tuleb esitada lõplikud kavad ja komisjoni soovitustest on näha, kus on vaja rohkem pingutada: näiteks kõrgemad eesmärgid, üksikasjalikumad meetmed, täpsemalt kindlaks tehtud investeerimisvajadused või rohkem tööd sotsiaalse õigluse tagamiseks. Selgus ja prognoositavus on Euroopa energia- ja kliimapoliitika tõeline konkurentsieelis. Kasutagem seda võimalust siis parimal viisil ja andkem riiklikele kavadele otsustav viimane tõuge.

Kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete sõnas: „Mullu novembris tegime ettepaneku, et Euroopa Liit peaks 2050. aastaks muutuma kliimaneutraalseks. Oleme näidanud suunda ja juhtinud edasisi samme. On hea näha, et üha suurem arv liikmesriike järgib meie eeskuju ja töötab selle eesmärgi nimel. Olles hinnanud liikmesriikide riiklike kavade projekte, olen rahul tehtud märkimisväärsete jõupingutustega. Siiski on lõplikes kavades vaja seada veelgi kõrgemad eesmärgid, et EL liiguks kliimamuutuste vastu võitlemisel ja majanduse moderniseerimisel õiges suunas. Kutsun nõukogu üles algatama arutelu komisjoni kindlaks määratud peamiste prioriteetide üle ning aitama tagada, et lõplikud kavad sisaldaksid piisavalt kõrgeid eesmärke.“

EL on otsustanud täita oma kohustusi vähendada kasvuhoonegaaside heidet ning tagada oma kodanikele kindel, taskukohane ja säästev energia. Oleme loonud ainulaadse energia- ja kliimavaldkonna juhtimise süsteemi, kus liit ja selle liikmesriigid kavandavad koos ja saavutavad ühiselt 2030. aasta eesmärgid ning sotsiaalselt õiglase ja kulutõhusa ülemineku kliimaneutraalsele majandusele 2050. aastaks.

Riiklike kavade projektide analüüsimisel võttis komisjon arvesse nende kogupanust ELi energialiidu eesmärkide ja 2030. aasta eesmärkide saavutamisse. Praegusel kujul on riiklike energia- ja kliimakavade projektide panus nii taastuvenergia kui ka energiatõhususe eesmärkide osas puudulik. Taastuvenergia puhul võib puudujääk olla kuni 1,6 protsendipunkti. Energiatõhususe puhul võib puudujääk olla lausa 6,2 protsendipunkti (kui võtta arvesse primaarenergia tarbimist) või 6 protsendipunkti (kui võtta arvesse lõppenergia tarbimist).

Hea uudis on see, et liikmesriikidel on nüüd kuus kuud aega, et seada riiklikult kõrgemad eesmärgid. Komisjoni soovituste ja üksikasjalike hindamiste eesmärk on aidata liikmesriikidel oma kavad 2019. aasta lõpuks lõplikul kujul valmis saada ning neid lähiaastatel tõhusalt ellu viia. Riiklikud kavad peaksid tagama ettevõtjatele ja finantssektorile selguse ja prognoositavuse, et soodustada vajalikke erainvesteeringuid. Kavad aitavad liikmesriikidel kavandada ka rahastamist järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) vahenditest.

 

Järgmised sammud

ELi energialiidu õigusaktide kohaselt peavad liikmesriigid võtma komisjoni soovitusi nõuetekohaselt arvesse või avaldama oma põhjendused, kui nad seda ei tee. Samuti on liikmesriikidel kohustus kaasata üldsus aasta lõpuks valmivate lõplike kavade ettevalmistamisse.

Lõplike kavade esitamise tähtaeg on 31. detsember 2019. Täna esitatud soovitused ja komisjoni teatis on osa komisjoni ja liikmesriikide vahelisest dialoogist, millega tagatakse, et lõplikud riiklikud energia- ja kliimakavad on piisavalt üksikasjalikud, stabiilsed ja kõrgete eesmärkidega.

Komisjon on valmis toetama liikmesriikide jõupingutusi riiklike energia- ja kliimakavade viimistlemisel 2019. aasta lõpuks, lähtudes senisest suurepärasest koostööst.

 

Taustteave

Energialiidu ja kliimameetmete juhtimist käsitleva uue määruse (mis jõustus 24. detsembril 2018 osana paketist „Puhas energia kõikidele eurooplastele“) alusel nõutakse liikmesriikidelt, et nad koostaksid 10 aasta riikliku energia- ja kliimakava ajavahemikuks 2021–2030.

Liikmesriigid pidid 2018. aasta lõpuks esitama oma riiklike energia- ja kliimakavade projektid, mida komisjon seejärel põhjalikult hindas. Määruses on sätestatud, et kui riiklike energia- ja kliimakavade projektid ei aita piisavalt kaasa energialiidu eesmärkide saavutamisele üksikult ja/või ühiselt, võib komisjon anda 2019. aasta juuni lõpuks liikmesriikidele soovitusi nende kavaprojektide muutmiseks.

Lõplikud riiklikud energia- ja kliimakavad ajavahemikuks 2021–2030 tuleb liikmesriikidel esitada 2019. aasta lõpuks.

 

Lisateave

Küsimused ja vastused

Teabeleht kogu paketi kohta

Riiklikud energia- ja kliimakavad

Energialiidu juhtimine

Teatis „Puhas planeet kõigi jaoks“ – 2050. aasta CO2-heite vähendamise strateegia

 

IP/19/2993

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Photos