Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Energetická unie: Komise vyzývá členské státy, aby byly ve svých plánech provádění Pařížské dohody ambicióznější

Brusel 18. června 2019

Komise dnes zveřejnila své posouzení návrhů plánů, které členské státy vypracovaly pro provádění cílů energetické unie EU, především dohodnutých cílů EU v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030.

Komise ve svém hodnocení shledala, že vnitrostátní plány již představují značné úsilí, ale poukázala na některé oblasti, v nichž existuje prostor pro zlepšení, zejména pokud jde o cílená a individualizovaná opatření, která by umožnila dosáhnout cílů pro rok 2030 a směřovat v dlouhodobějším horizontu ke klimatické neutralitě. Evropská unie je první významnou ekonomikou, která zavedla právně závazný rámec pro splnění příslibů, které učinila v Pařížské dohodě, a členské státy vůbec poprvé vypracovaly návrhy integrovaných vnitrostátních plánů pro klima a energetiku. Současné plány však nejsou dostatečné, ani pokud jde o obnovitelnou energii, ani o energetickou účinnost, celkových cílů EU v oblasti klimatu a energetiky proto nelze dosáhnout, aniž by si všichni stanovili vyšší ambice.

Místopředseda Komise odpovědný za energetickou unii Maroš Šefčovič na toto téma uvedl: „Tyto první vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu představují vnitrostátní rozměr energetické unie. Všechny členské státy předkládají stejně jako EU politiky pro integrovanou transformaci v oblasti klimatu a energetiky v desetileté perspektivě. Všechny členské státy vypracovaly v relativně krátkém čase kvalitní návrhy, ale žádný návrh není dokonalý. Do konce roku je třeba předložit konečné plány a naše doporučení ukazují, kde je třeba vyvinout větší úsilí: například stanovit náročnější cíle, podrobněji propracovat konkrétní téma, lépe upřesnit investiční potřeby nebo se více zaměřit na sociální spravedlnost. Jasnost a předvídatelnost jsou pro evropskou politiku v oblasti energetiky a klimatu skutečnou konkurenční výhodou. Proto je třeba této příležitosti využít a vnitrostátní plány kvalitně dopracovat.“

Komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete dodal: „V listopadu jsme navrhli, že by Evropská unie měla být do roku 2050 klimaticky neutrální. Ukazujeme cestu vpřed a jdeme po ní jako první. Jsem rád, že stále vyšší počet členských států sleduje naši iniciativu a pracuje na dosažení tohoto cíle. Prostudoval jsem návrhy vnitrostátních plánů a oceňuji úsilí vynaložené členskými státy. K dosažení dobré pozice EU pro boj proti změně klimatu a pro modernizaci hospodářství to však ještě nestačí a konečné plány musejí obsahovat ještě náročnější cíle. Vyzývám proto Radu, aby zahájila diskusi o hlavních prioritách, na něž Komise upozornila, a aby pomohla zajistit dostatečnou ambicióznost konečných plánů.“

EU je odhodlána splnit své závazky týkající se snížení emisí skleníkových plynů a zajistit svým občanům bezpečné, cenově dostupné a udržitelné zdroje energie. Vytvořili jsme jedinečný systém správy v oblasti energetiky a klimatu, v němž Unie a členské státy společně plánují a plní cíle pro rok 2030 a usilují o dosažení cenově efektivního přechodu ke klimaticky neutrálnímu hospodářství do roku 2050.

Komise se při analýze návrhů vnitrostátních plánů zaměřila na jejich souhrnný příspěvek k dosažení cílů energetické unie EU a cílů pro rok 2030. Ve své současné podobě však návrhy plánů nepředstavují dostatečný příspěvek ani v oblasti obnovitelné energie, ani v oblasti energetické účinnosti. U obnovitelné energie by rozdíl mohl činit až 1,6 procentního bodu. U energetické účinnosti by rozdíl mohl činit až 6,2 procentního bodu (pokud se bere v úvahu spotřeba primární energie) nebo 6 procentních bodů (pokud se bere v úvahu konečná spotřeba energie).

Dobrá zpráva je, že členské státy mají šest měsíců na to, aby náročnost svých vnitrostátních plánů zvýšily. Doporučení a podrobná hodnocení, která Komise vypracovala, by jim přitom měla pomoci s předložením konečných plánů do konce roku 2019 a s jejich efektivním prováděním v následujících letech. Vnitrostátní plány by měly podnikům a finančnímu sektoru zajistit jasnost a předvídatelnost, a tak stimulovat potřebné soukromé investice. Zároveň členským státům usnadní plánování financování z příštího víceletého finančního rámce na období 2021–2027.

 

Další kroky

Podle právní úpravy energetické unie EU jsou členské státy povinny řádně zohlednit doporučení Komise nebo zveřejnit důvody, proč tak neučiní. Členské státy jsou rovněž povinny zapojit do přípravy konečných plánů do konce roku veřejnost.

Lhůta pro předložení konečných plánů je stanovena na 31. prosince 2019. Dnešní doporučení a sdělení Komise jsou součástí dialogu s členskými státy, který zajistí, aby konečné verze vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu byly dostatečně podrobné, robustní a ambiciózní.

Komise je připravena pomáhat členským státům v jejich práci na dokončení plánů do konce roku 2019 na základě dosud vynikajícího procesu spolupráce.

 

Souvislosti

Podle nového nařízení o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu (součást balíčku Čistá energie pro všechny Evropany), které vstoupilo v platnost 24. prosince 2018, jsou členské státy povinny vypracovat na období 2021–2030 desetileté integrované vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu (INECP).

Členské státy měly předložit své návrhy vnitrostátních plánů do konce roku 2018, aby je Komise mohla podrobně posoudit. V nařízení je uvedeno, že pokud návrhy vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu dostatečně nepřispívají k dosažení cílů energetické unie (individuálně nebo společně), může Komise vydat do konce června 2019 pro příslušné státy doporučení změn návrhů plánů.

Konečné plány na období 2021–2030 musí členské státy předložit do konce roku 2019.

 

Další informace

Otázky a odpovědi

Informativní přehled o celkovém balíčku

Vnitrostátní plány

Správa energetické unie

Sdělení Čistá planeta pro všechny – Strategie dekarbonizace do roku 2050

 

IP/19/2993

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Photos