Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Isikuandmete kaitse määruse jõustumisest on möödunud aasta: 73% eurooplastest on kuulnud vähemalt ühest oma andmekaitseõigusest

Brüssel, 13. juuni 2019

Tänasel arutelul, millega tähistatakse ELi isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamise esimese aasta täitumist, avaldab Euroopa Komisjon andmekaitset käsitleva Eurobaromeetri eriuuringu tulemused. Tulemused näitavad, et eurooplased on suhteliselt hästi teadlikud uutest andmekaitsenormidest, oma õigustest ja riiklikest andmekaitseasutustest, kelle poole nad saavad õiguste rikkumise korral pöörduda.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip sõnas: „Euroopa kodanikud on saanud oma digitaalõigustest teadlikumaks ja see on julgustav uudis. Siiski on üksnes kolm eurooplast kümnest kursis kõigi oma uute andmekaitseõigustega. Ettevõtjate jaoks on klientide usaldus ülioluline ning see usaldus algab sellest, kuidas kliendid privaatsussätteid mõistavad ja neid usaldavad. Õiguste kasutamise eeltingimus on see, et neist ollakse teadlikud. Andmekaitsenormide selgem ja lihtsam kohaldamine toob kasu mõlemale poolele.“

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová lisas: „Üks meie suurimaid prioriteete on aidata eurooplastel taastada kontroll oma isikuandmete üle. Isikuandmete kaitse avaldusi loeb 60% eurooplastest, kuid neist üksnes 13% loeb need täielikult läbi. See on tingitud asjaolust, et avaldused on liiga pikad või raskesti mõistetavad. Ma kutsun kõiki veebiettevõtteid taas üles esitama isikuandmete kaitse avaldusi, mis on lühikesed, läbipaistvad ja kõigile kasutajatele kergesti arusaadavad. Samuti julgustan kõiki eurooplasi oma andmekaitseõigusi kasutama ja privaatsussätteid optimeerima.“

27 000 eurooplase arvamusel põhineva Eurobaromeetri uuringu tulemused näitavad, et 73% vastanutest on kuulnud vähemalt ühest andmekaitse üldmäärusega tagatud kuuest andmekaitseõigusest. Kõige rohkem olid kodanikud teadlikud õigusest pääseda juurde oma andmetele (65%), õigusest andmeid parandada, kui need on valed (61%), õigusest esitada vastuväiteid otseturundusmaterjalide saamise kohta (59%) ja õigusest oma andmed kustutada (57%).

67% vastanutest olid teadlikud isikuandmete kaitse üldmäärusest ja 57% oma liikmesriigi andmekaitseasutustest. Lisaks näitavad tulemused, et andmekaitsega on probleeme: 62% kõigist vastanutest tunneb muret, et neil ei ole täielikku kontrolli oma veebis esitatud isikuandmete üle.

Euroopa Komisjon korraldab täna arutelu, millel osalevad liikmesriikide ja ELi ametiasutused ja ettevõtete esindajad, et teha kokkuvõte ELi isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamise esimesest aastast. Arutelul osaleb ka volinik Jourová.

Järgmised sammud

Komisjon käivitab täna teadlikkuse suurendamise kampaania, et julgustada kodanikke lugema isikuandmete kaitse avaldusi ja optimeerima oma privaatsussätteid nii, et nad jagaksid üksnes neid andmeid, mille jagamiseks nad on valmis.

2020. aastal esitab komisjon aruande isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamise kohta.

Taust

Isikuandmete kaitse üldmäärus on ühtne eeskirjade kogum, mis lähtub ELi ühistest isikuandmete kaitse põhimõtetest ning mis on liikmesriikides vahetult kohaldatav. See tugevdab inimeste usaldust, sest sellega antakse inimestele tagasi kontroll oma isikuandmete üle ja tagatakse samal ajal isikuandmete vaba liikumine ELi liikmesriikide vahel. Isikuandmete kaitse on Euroopa Liidus põhiõigus.

Isikuandmete kaitse üldmäärust kohaldatakse alates 25. maist 2018. Peaaegu kõik liikmesriigid on kohandanud oma riiklikke õigusakte vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele. Riiklikud andmekaitseasutused vastutavad uute eeskirjade täitmise tagamise eest ning saavad tänu uutele koostöömehhanismidele ja Euroopa Andmekaitsenõukogule oma tegevust paremini kooskõlastada. Nad annavad välja suuniseid isikuandmete kaitse üldmääruse peamiste aspektide kohta, et toetada uute eeskirjade rakendamist.

Tänasel arutelul saab osaleda kolmes arutlusringis:

  • 1. arutelu. Kui tõhus on täitmise tagamine?
  • 2. arutelu. Andmekaitse kui ärivõimalus.
  • 3. arutelu. Kuidas eraisikud oma uusi õigusi kasutavad?

Lisateave

IP/19/2956

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Photos