Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2021–2027 m. ES biudžetas. Komisija ragina vadovus parengti veiksmų gaires, kaip siekti rudens susitarimo

Briuselis, 2019 m. birželio 13 d.

Prieš birželio 20 ir 21 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimą Europos Komisija ragina vadovus paspartinti derybas dėl kito ilgalaikio 2021–2027 m. ES biudžeto, kad iki rudens būtų galima pasiekti susitarimą. Nors susitarimas jau netoli, dar reikia daug ką nuveikti, o klausimas labai svarbus.

Šiandien paskelbtame komunikate Komisija apžvelgia, kas iki šiol buvo pasiekta, ir nurodo pagrindinius klausimus, kuriuos reikia išspręsti, kad susitarimas būtų pasiektas greitai. Laikas bėga, o būsimo ES biudžeto priėmimo vilkinimas brangiai kainuoja. Jei susitarimas nebus pasiektas laiku, tai neigiamai atsilieps studentams, ūkininkams, mokslininkams ir visiems, kas naudojasi ES biudžetu. Dabartinį ilgalaikį 2014–2020 m. ES biudžetą buvo vėluojama priimti šešis mėnesius ir tai turėjo neigiamų pasekmių daugeliui mūsų valstybių narių ir kitų šalių piliečių (žr. priedą).

Kad išvengtų panašios situacijos, Komisija šiandien ragina Europos Vadovų Tarybą parengti veiksmų gaires, kad rudenį būtų galima pasiekti susitarimą dėl ilgalaikio ES biudžeto, ir paraginti Tarybą imtis šio darbo nedelsiant.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Derantis dėl Komisijos pasiūlymo dėl būsimo ilgalaikio ES biudžeto, jau daug padaryta. Dėkoju Europos Parlamentui ir valstybėms narėms Taryboje už atliktą sunkų darbą ir atsidavimą. Dabar laikas veikti sparčiau. 2019 metai yra mūsų Sąjungos atsinaujinimo metai – per 20 metų rinkėjų aktyvumas Europos Parlamento rinkimuose buvo didžiausias, o per rinkimų kampaniją kaip niekad daug dėmesio skirta Europos klausimams. Susitarimas dėl būsimo biudžeto nėra susijęs vien tik su skaičiavimais – juo siekiama suderinti mūsų siekius ir prioritetus su tinkamomis biudžeto priemonėmis. Tai nelengvas uždavinys, tačiau pasitelkus drąsą ir politinę valią galima susitarimą pasiekti iki rudens.“

Už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Europos Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „Dėl gerai atlikto trijų iš eilės Tarybai pirmininkavusių valstybių narių darbo jau pavyko iš dalies susitarti dėl 12 sektorinių dokumentų ir galime pradėti derybas dėl kitų 16 dokumentų. Svarbiausia susitarti dėl bendros sistemos. Turime kuo greičiau tą padaryti dėl mūsų studentų, ūkininkų ir mokslo darbuotojų bei daugybės kitų piliečių, kurie pasikliauja ES biudžetu.“

2018 m. gegužės ir birželio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujo, šiuolaikiško ir ilgalaikio biudžeto, glaudžiai susieto su Sąjungos prioritetais, ir pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, skirtų 37 sektorinėms programoms. Atsižvelgiant į tai, jau daug nuveikta ir Europos Parlamente, ir Taryboje. Padaryta pažanga tariantis dėl bendros sistemos, daugelis sektorinių pasiūlymų buvo bent iš dalies suderinti.

Derybų metu daugelis elementų, kuriuos iš pradžių pasiūlė Europos Komisija, jau sulaukė didelio Europos Parlamento ir Tarybos pritarimo. Tai yra:

  • didelis dėmesys Europos pridėtinei vertei;
  • paprastesnė ir skaidresnė būsimo biudžeto struktūra;
  • programų skaičiaus sumažinimas ir naujų integruotų programų kūrimas tokiose srityse, kaip investavimas į žmones, bendroji rinka, strateginės investicijos ir teisės bei vertybės;
  • daugiau dėmesio priemonių sąveikai;
  • finansavimo taisyklių supaprastinimas;
  • didesnis lankstumas, kad būtų galima greitai reaguoti sparčiai kintančiame pasaulyje.

Taip pat pasistūmėta svarstant šiuos pasiūlymus:

  • euro zonos konvergencijos ir konkurencingumo biudžeto priemonės pasiūlymą;
  • pasiūlymą dėl naujo mechanizmo, kuriuo siekiama užtikrinti, kad dėl bendrų teisinės valstybės principo taikymo trūkumų nekiltų pavojus ES biudžetui;
  • Komisijos pasiūlymus modernizuoti ES biudžeto pajamas.

Kartu vis dar svarstomi svarbiausi politiniai klausimai, ypač jų finansiniai aspektai. Juos spręsti reikia dabar. Birželio mėn. Europos Vadovų Taryba turėtų pradėti naują politinių derybų etapą, kuriame vis daugiau dėmesio bus skiriama finansiniams ir kitiems strateginiams klausimams. Tai vienintelis būdas užtikrinti, kad susitarimas būtų pasiektas laiku ir kad naujos programos būtų parengtos ir vykdomos iki 2021 m. sausio 1 d.

Būsimo biudžeto vykdymas laiku reiškia konkrečius rezultatus visiems europiečiams: dar 2021 m. mokslinių tyrimų srityje būtų sukurta dešimtys tūkstančių darbo vietų, o kituose ekonomikos sektoriuose – dar daugiau, būtų užtikrinta, kad per 100 000 sanglaudos projektų būtų pradėti įgyvendinti laiku, 1 000 000 jaunuolių turėtų galimybę dalyvauti mainų programoje „Erasmus“, o 40 000 jaunuolių galėtų dalyvauti visoje Europoje vykdomuose solidarumo veiksmuose. Startuoliai, mažosios ir vidutinės įmonės gautų paramą investicijoms realizuoti, smarkiai padidėtų gynybos srities investicijos ir pajėgumai ir būtų lengviau saugoti Sąjungos sienas nuo prekybos žmonėmis, kontrabandos ir sukčiavimo.

Užbaigti su būsima sistema ir išlaidų programomis susijusį darbą laiku, kad iki 2021 m. sausio 1 d. jas būtų galima visiškai įgyvendinti, bus nelengva, bet įmanoma, jei iniciatyvos imsis Europos Vadovų Taryba.

Pagrindiniai faktai

2018 m. gegužės 2 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl šiuolaikiško, subalansuoto ir teisingo biudžeto, kad būtų įgyvendinti 2016 m. Bratislavoje ir 2017 m. Romoje vadovų nustatyti Europos prioritetai. Po šio pasiūlymo iš karto pateikti pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, skirtų 37 sektorinėmis programomis, kurios yra būsimo ilgalaikio biudžeto dalis. Remdamasi šiuo tvirtu pagrindu, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su Tarybai pirmininkaujančiomis Bulgarija, Austrija ir Rumunija, toliau tęsė derybas.

Dėl terminų, tai Komisija nuo pat pradžių palaikė plataus užmojo tvarkaraštį. 2018 m. gruodžio mėn. išvadose Europos Vadovų Taryba paragino sudaryti susitarimą Europos Vadovų Tarybos 2019 m. rudens susitikime. Komisija sieks šio tikslo toliau labai glaudžiai bendradarbiaudama su šiuo metu pirmininkaujančia ir vėliau pirmininkausiančia valstybe nare, taip pat su Europos Parlamentu.

Daugiau informacijos

- Informacijos suvestinė (2019 m. birželio 13 d.)

- Komisijos komunikatas „Susitarimo dėl Sąjungos ilgalaikio 2021–2027 m. biudžeto veiksmų gairės“ (2019 m. birželio 13 d.)

- Pranešimas spaudai apie 2018 m. gegužės 2 d. Komisijos pasiūlymą dėl kito ilgalaikio Europos biudžeto

- ES ateities biudžetas

 
 

IP/19/2952 PRIEDAS, 2019 m. birželio 13 d.

Bet koks vėlavimas priimti ES biudžetą turės pasekmių piliečiams ir įmonėms.

Annex

IP/19/2952

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Photos