Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi eelarve aastateks 2021–2027: Komisjon kutsub riigijuhte üles koostama tegevuskava kokkuleppe saavutamiseks sügisel

Brüssel, 13. juuni 2019

Euroopa Komisjon kutsub riigijuhte Euroopa Ülemkogu 20.–21. juuni kohtumise eel üles edendama ELi järgmise pikaajalise eelarve (2021–2027) üle peetavaid läbirääkimisi, et jõuda sügiseks kokkuleppele. Kokkuleppe saavutamine on juba käeulatuses, kuid palju tööd on veel teha ja kaalul on palju.

Komisjon vaatleb täna avaldatud teatises seni saavutatut ja märgib ära lahendamist vajavad küsimused, sillutades sellega teed kiireks kokkuleppele jõudmiseks. Aega on vähe ja viivitused ELi tulevase eelarve kinnitamises on kulukad. Kui õigel ajal kokkuleppele ei jõuta, mõjutab see üliõpilasi, põllumehi, teadlasi ja kõiki teisi, keda ELi eelarvest toetatakse. ELi praeguse pikaajalise eelarve (2014-2020) vastuvõtmine hilines kuus kuud ja sellel olid negatiivsed tagajärjed paljude inimeste jaoks nii liikmesriikides kui ka kaugemal (vt lisa).

Et vältida sama stsenaariumi kordumist, kutsub komisjon täna Euroopa Ülemkogu üles koostama tegevuskava, mis toetaks kokkuleppe saavutamist ELi pikaajalise eelarve üle sügisel ja paluma nõukogul see prioriteediks seada.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „Komisjoni ELi pikaajalist eelarvet käsitleva ettepaneku edendamiseks on palju tööd juba ära tehtud. Ma tänan Euroopa Parlamenti ja nõukogus kogunenud liikmesriike nende töö ja pühendumuse eest. Nüüd on aeg tõsta tempot. Valimisaktiivsus Euroopa valimistel oli 20 aasta suurim ning eelnev kampaania keskendus Euroopa teemadele rohkem kui kunagi varem – seega võime öelda, et 2019 on liidule uuenemise aasta. Meie tulevases eelarves kokkuleppimine ei tähenda üksnes matemaatilisi tehteid, vaid me peame oma ambitsioonide ja prioriteetide täitmiseks nägema ette piisavad eelarvevahendid. Panused on suured, kuid julgust ja poliitilist tahet appi võttes võime me sügiseks kokkuleppele jõuda.“

Eelarve ja personali eest vastutav volinik Günther H. Oettinger ütles: „Tänu heale tööle kolmel järjestikusel eesistumisperioodil oleme jõudnud osalisele kokkuleppele 12 valdkonna osas ja võime alustada läbirääkimisi veel 16 üle. Kõige olulisem on saavutada üldraamistikku käsitlev kokkulepe. Ja selleni peame me jõudma niipea kui võimalik – muu hulgas üliõpilaste, põllumeeste, teadlaste ja kõigi teiste pärast, kes ELi eelarvest sõltuvad.“

Mais ja juunis 2018 esitas komisjon ettepaneku uue ja tänapäevase pikaajalise eelarve kohta, mis on tihedalt seotud liidu poliitiliste prioriteetidega. Sellele lisandusid seadusandlikud ettepanekud 37 valdkondliku programmi kohta. Nii Euroopa Parlamendis kui ka nõukogus on ettepanekutega palju tööd tehtud. Edenenud on töö üldraamistikuga ja ka paljude valdkondlike ettepanekute osas on vähemalt osaliselt kokku lepitud.

Paljud komisjoni poolt algselt välja pakutud elemendid on Euroopa Parlamendilt ja nõukogult läbirääkimiste käigus juba heakskiidu saanud. Nendeks on näiteks:

  • selge keskendumine Euroopa lisaväärtusele;
  • tulevase eelarve ühtlustatud ja läbipaistvam struktuur;
  • programmide arvu vähendamine ja uute integreeritud programmide loomine valdkondades nagu investeerimine inimestesse, ühtne turg, strateegilised investeeringud ning õigused ja väärtused;
  • suurem tähelepanu rahastamisvahendite vahelisele koostoimele;
  • rahastamiseeskirjade lihtsustamine;
  • suurem paindlikkus maailmas toimuvatele kiiretele muutustele reageerimiseks.

Lisaks on tehtud edusamme järgmiste ettepanekute arutamisel:

  • euroala jaoks mõeldud lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahend;
  • uus mehhanism selle tagamiseks, et süstemaatilised puudused õigusriigi toimimises ei kahjustaks ELi eelarvet;
  • komisjoni ettepanekud ELi eelarve tulude poole ajakohastamiseks.

Samal ajal on mõned kesksed poliitilised küsimused – ja eelkõige rahastamisega seotud aspektid – veel lahenduseta. Nüüd tuleb nendega tegeleda. Euroopa Ülemkogu juunikuise kohtumisega peaks algama poliitiliste kõneluste uus etapp, kus keskendutakse rohkem rahastamisele ja muudele strateegilistele küsimustele. See on ainus viis tagada õigeaegne kokkuleppele jõudmine ja uute programmide käivitamine 1. jaanuariks 2021.

Tulevase eelarve elluviimine tähendab konkreetseid tulemusi kõigi eurooplaste jaoks. See aitaks juba 2021. aastal luua kümneid tuhandeid töökohti teadusuuringute valdkonnas ja veelgi rohkem muudes sektorites; tagaks üle 100 000 ühtekuuluvuspoliitika projekti õigeaegse alguse; annaks 1 000 000 noorele võimaluse osaleda Erasmuse vahetusprogrammis ja võimaldaks 2021. aastal 40 000 noorel kõikjal Euroopas osaleda solidaarsustegevuses. See võimaldaks anda investeerimistoetust idufirmadele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, märkimisväärselt suurendada kaitseotstarbelisi investeeringuid ja kaitsevõimet ning kaitsta liitu piiriülese inimkaubanduse, salakaubaveo ja pettuse eest.

Tulevase eelarveraamistiku ja rahastamisprogrammide õigeaegne valmimine ja täielik rakendamine 1. jaanuariks 2021 on keeruline, kuid siiski saavutatav, kui Euroopa Ülemkogu on siin suunanäitajaks.

Taust

Komisjon esitas 2. mail 2018 ettepaneku tänapäevase, tasakaalustatud ja õiglase eelarve kohta, mis lähtub nendest Euroopa prioriteetsetest eesmärkidest, mis sõnastati 2016. aastal Bratislavas ja 2017. aastal Roomas toimunud riigijuhtide kohtumistel. Nimetatud ettepanekule järgnesid kohe seadusandlikud ettepanekud 37 valdkondliku programmi kohta, mis on samuti osa tulevasest pikaajalisest eelarvest. Sellele kindlale alusele toetudes on komisjon teinud läbirääkimiste edendamiseks tihedat koostööd eesistujariikide Bulgaaria, Austria ja Rumeeniaga.

Komisjon on juba päris algusest peale toetanud nõudlikku ajakava. Euroopa Ülemkogu kutsus oma 2018. aasta detsembri järeldustes üles jõudma Ülemkogus kokkuleppele sügisel 2019. Komisjon jätkab tihedat koostööd praeguse ja tulevase eesistujariigi ning Euroopa Parlamendiga, et see eesmärk saavutada.

Lisateave

- Teabeleht (13. juuni 2019)

Komisjoni teatis: tegevuskava kokkuleppe saavutamiseks ELi pikaajalise eelarve üle aastateks 2021–2027 (13. juuni 2019)

Pressiteade, mis käsitleb komisjoni 2. mai 2018. aasta ettepanekut Euroopa järgmise pikaajalise eelarve kohta

ELi eelarve tuleviku jaoks

 
 

IP/19/2952 lisa, 13.6.2019

Kõik viivitused ELi eelarve vastuvõtmisel mõjutavad kodanikke ja ettevõtteid.

Annex

IP/19/2952

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Photos