Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Rozpočet EU na období 2021–2027: Komise vyzývá vedoucí představitele členských států, aby navrhli plán k dosažení dohody o rozpočtu do podzimu tohoto roku

Brusel 13. června 2019

Před nadcházejícím zasedáním Evropské rady, které se bude konat ve dnech 20. a 21. června, vyzývá Evropská komise vedoucí představitele členských států, aby pokročili v jednáních o příštím dlouhodobém rozpočtu EU, tedy rozpočtu na období 2021–2027, a umožnili uzavření dohody do podzimu tohoto roku. Dohody lze dosáhnout, je však ještě třeba vyřešit řadu otázek a je toho hodně v sázce.

Komise dnes zveřejnila sdělení, v němž shrnula dosavadní úspěchy a vymezila hlavní nedořešené otázky, o nichž je třeba jednat, aby bylo možné dohodu rychle uzavřít. Čas běží a zpoždění související s budoucím rozpočtem EU nejsou bez důsledků. Nebude-li dohody dosaženo včas, negativně to pocítí studenti, zemědělci, výzkumní pracovníci i všichni ostatní, pro něž jsou v rozpočtu EU vyčleněny prostředky. Současný dlouhodobý rozpočet EU na období 2014–2020 byl přijat s šestiměsíčním zpožděním, což mělo nepříznivý dopad na mnohé občany v členských státech i mimo ně (viz příloha).

Aby se něco takového neopakovalo, Komise dnes vyzývá Evropskou radu, aby stanovila plán, podle něhož by se do podzimu dosáhlo dohody o dlouhodobém rozpočtu EU, a aby dohodu zařadila mezi své priority.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Návrhu, který Komise předložila ohledně budoucího dlouhodobého rozpočtu EU, již byla věnována velká pozornost. Oceňuji veškerou práci, kterou v této oblasti již odvedly Evropský parlament a členské státy v Radě, i odhodlání, s nímž k této problematice přistupují. Nyní je na čase ještě zvýšit rychlost. Rok 2019, v němž byla účast ve volbách do Evropského parlamentu nejvyšší za dvacet let a související kampaň byla zaměřena na evropské otázky více než kdykoli předtím, je rokem obnovy naší Unie. Dohoda o budoucím rozpočtu není jen pouhým počtářským cvičením, je vyjádřením naší snahy sladit ambice a priority s odpovídajícími rozpočtovými prostředky. V sázce je hodně, ale s odvahou a politickou vůli lze dohody dosáhnout do podzimu.“

Komisař odpovědný za rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger doplnil: „Díky vynikající práci tří po sobě následujících předsednictví Rady jsme se již částečně dohodli na dvanácti odvětvových návrzích a můžeme začít jednat o dalších šestnácti. Musíme se však dohodnout na celkovém rámci, a to co nejrychleji – kvůli studentům, zemědělcům a výzkumným pracovníkům a mnohým dalším, kteří spoléhají na rozpočet EU.“

Komise v květnu a červnu 2018 předložila návrh nového a moderního dlouhodobého rozpočtu, který odpovídá prioritám Unie a zahrnuje legislativní návrhy 37 odvětvových programů. Na tomto základě se již intenzivně pracovalo jak v Evropském parlamentu, tak v Radě. Jednání o celkovém rámci pokročila a většina odvětvových návrhů již byla alespoň částečně uzavřena.

Řada prvků, které Evropská komise zahrnula do původních návrhů, získala během jednání širokou podporu Evropského parlamentu a Rady. Jednalo se například o:

  • velký důraz na evropskou přidanou hodnotu,
  • jednodušší a transparentnější strukturu budoucího rozpočtu,
  • snížení počtu programů a vytvoření nových integrovaných programů v oblastech, jako jsou investice do lidí, jednotný trh, strategické investice a práva a hodnoty,
  • větší důraz na součinnost mezi nástroji,
  • zjednodušení pravidel financování,
  • větší flexibilitu k zajištění rychlé reakce v rychle se měnícím světě.

Pokroku bylo dosaženo také v diskusích o:

  • návrhu rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost v eurozóně,
  • návrhu nového mechanismus, který by zajistil, že obecná selhání v oblasti právního státu neohrozí rozpočet EU,
  • návrzích Komise týkajících se modernizace příjmové stránky rozpočtu EU.

Na druhou stranu se stále ještě diskutuje o hlavních politických otázkách a zejména o finančních aspektech. Nastal čas tyto otázky vyřešit. Evropská rada by na svém červnovém zasedání měla zahájit novou fázi politických jednání s rostoucím zaměřením na finanční a další strategická témata. Jedině tak lze zajistit, že dohody bude dosaženo včas a nové programy začnou fungovat od 1. ledna 2021.

Včasné schválení budoucího rozpočtu má konkrétní význam pro všechny Evropany: již v roce 2021 by mohly vzniknout desítky tisíc pracovních míst pro výzkumné pracovníky a mnoho dalších míst v celém hospodářství. Včas by mohlo začít fungovat více než 100 000 projektů politiky soudržnost, programu Erasmus by se mohlo zúčastnit 1 000 000 mladých lidí a do dobrovolnických akcí v celé Evropě by se mohlo zapojit 40 000 mladých lidí. Začínající podniky a malé a střední podniky by mohly investovat a výrazně by se posílily investice do obrany a ochrany hranic Unie, aby se zabránilo obchodování s lidmi, pašování a podvodům.

Dokončit práci na budoucím rámci a výdajových programech včas, tak aby se mohly plně realizovat od 1. ledna 2021, je náročné, nikoli neproveditelné – pokud Evropská rada půjde příkladem.

Souvislosti

Dne 2. května 2018 předložila Komise návrh moderního, vyváženého a spravedlivého rozpočtu, který by měl plnit priority EU, tak jak je stanovili vedoucí představitelé zemí Unie v roce 2016 v Bratislavě a v roce 2017 v Římě. Po tomto návrhu okamžitě následovaly legislativní návrhy 37 odvětvových programů, jež jsou součástí budoucího dlouhodobého rozpočtu. Vznikl tak solidní základ, od něhož se odvíjela další jednání podporovaná Komisí spolu s bulharským, rakouským a rumunským předsednictvím Rady.

Komise od samého začátku prosazovala ambiciózní harmonogram. Evropská rada ve svých závěrech z prosince 2018 vyzvala k uzavření dohody v Evropské radě na podzim roku 2019. Komise bude na dosažení tohoto cíle velmi úzce spolupracovat se současným a budoucím předsednictvím i s Evropským parlamentem.

Další informace

Informační přehled (13. června 2019)

sdělení Komise „Plán k dosažení dohody o dlouhodobém rozpočtu Unie na období 2021–2027“ (13. června 2019)

tisková zpráva o návrhu Komise ze dne 2. května 2018 ohledně příštího dlouhodobého rozpočtu EU

Rozpočet EU pro budoucnost

 
 

PŘÍLOHA IP/19/2952, 13/06/2019

Jakékoli zdržení při přijímání rozpočtu EU bude mít dopad na občany i na podniky.

Annex

IP/19/2952

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Photos