Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Brexit bez dohody: Európska komisia hodnotí stav príprav pred júnovým zasadnutím Európskej rady (článok 50)

Brusel 12. jún 2019

Európska komisia dnes v rámci prípravy na júnové zasadnutie Európskej rady (článok 50) vydala svoje piate oznámenie o pripravenosti na brexit. Zhodnotila v ňom pripravenosť Európskej únie na brexit a príslušné krízové opatrenia, najmä s ohľadom na rozhodnutie predĺžiť lehotu podľa článku 50 do 31. októbra 2019, ktoré 11. apríla prijala Európska rada (článok 50) na žiadosť Spojeného kráľovstva a po dohode s ním.

Vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu, ktorá v Spojenom kráľovstve panuje v súvislosti s ratifikáciou dohody o vystúpení dojednanou s vládou Spojeného kráľovstva v novembri 2018, a na celkovú politickú situáciu v krajine ostáva vystúpenie bez dohody k 1. novembru 2019 reálne možným, hoci neželaným výsledkom.

Európska komisia sa pripravuje na scenár bez dohody od decembra 2017. Dodnes Komisia predložila 19 legislatívnych návrhov, pričom 18 z nich bolo prijatých v Európskom parlamente a Rade. V súvislosti s ostávajúcim návrhom – krízovým nariadením o rozpočte EÚ na rok 2019 – sa dosiahla politická dohoda. Jeho formálne schválenie sa očakáva neskôr v priebehu tohto mesiaca. Komisia takisto prijala 63 nelegislatívnych aktov a uverejnila 93 oznamov o pripravenosti. Vzhľadom na predĺženie lehoty podľa článku 50 Komisia preskúmala všetky tieto opatrenia, aby sa uistila, že naďalej spĺňajú zamýšľané ciele. Komisia dospela k záveru, že nie je potrebná podstatná zmena žiadneho z opatrení a že opatrenia sú naďalej vhodné na daný účel. Komisia neplánuje prijať pred novým dátumom vystúpenia žiadne nové opatrenia.

Komisia pripomína, že je zodpovednosťou všetkých zainteresovaných strán, aby sa pripravili na všetky scenáre. Keďže scenár bez dohody ostáva možným výsledkom, Komisia dôrazne vyzýva všetky zainteresované strany, aby využili dodatočný čas získaný v dôsledku predĺženia na to, aby sa ubezpečili, že prijali všetky opatrenia potrebné pri príprave na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ. Dnešné oznámenie obsahuje podrobnosti o rozsiahlych prípravách v EÚ27 v oblastiach, ako sú práva občanov na pobyt a nároky na sociálne zabezpečenie, colné a daňové záležitosti, doprava, rybolov, finančné služby, ako aj lieky, zdravotnícke pomôcky a chemické látky.

Scenár bez dohody

V prípade scenára bez dohody sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou bez akýchkoľvek prechodných dojednaní. Od toho momentu sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne právne predpisy EÚ. Nebude sa uplatňovať žiadne prechodné obdobie stanovené v dohode o vystúpení. Táto situácia bude mať samozrejme značne rušivý vplyv na občanov a podniky a priniesla by vážne negatívne hospodárske dôsledky, ktoré by boli proporcionálne oveľa rozsiahlejšie v Spojenom kráľovstve než v členských štátoch EÚ27.

Ako vyhlásil predseda Juncker 3. apríla 2019 v Európskom parlamente, ak by sa naplnil scenár bez dohody, od Spojeného kráľovstva by sa očakávalo riešenie troch hlavných otázok spojených s odlúčením, ktoré by pre EÚ boli nevyhnutným predpokladom na začatie rokovaní o budúcom vzťahu. Ide o tieto otázky: 1. ochrana a zachovanie práv občanov, ktorí využili svoje právo na voľný pohyb pred brexitom, 2. dodržanie finančných záväzkov, ktoré Spojené kráľovstvo prijalo ako členský štát, a 3. rešpektovanie litery a ducha Veľkopiatkovej dohody, udržanie mieru na ostrove Írsko a zachovanie integrity vnútorného trhu.

Prípravy EÚ na brexit bez dohody a krízové plánovanie: neustála ostražitosť vo vybraných oblastiach

Príprava na vystúpenie Spojeného kráľovstva je spoločným úsilím verejných správ a hospodárskych subjektov. Komisia viedla s členskými štátmi EÚ27 rozsiahle technické diskusie venované všeobecným otázkam pripravenosti a krízovým prípravám, ako aj konkrétnym odvetvovým, právnym a administratívnym otázkam týkajúcim sa pripravenosti na brexit. Komisia takisto navštívila všetky hlavné mestá v 27 členských štátoch EÚ. Tieto návštevy poukázali na vysoký stupeň pripravenosti členských štátov na všetky scenáre.

Dnešné oznámenie je zamerané na oblasti, v ktorých je v nadchádzajúcich mesiacoch potrebná neustála a osobitná ostražitosť:

Práva občanov na pobyt a nároky na sociálne zabezpečenie

 • Členské štáty do 12. apríla 2019 vypracovali alebo prijali vnútroštátne krízové opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa štátni príslušníci Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ mohli v období bezprostredne po vystúpení bez dohody legálne zdržiavať na území daného štátu.
 • V záujme ďalšieho objasnenia Komisia vypracovala prehľad práv na pobyt v členských štátoch EÚ27 (pozri tu, vrátane priamych odkazov na vnútroštátne webové stránky o pripravenosti na brexit). Tento prehľad sa bude naďalej aktualizovať.

Lieky, zdravotnícke pomôcky a chemické látky

 • Do 12. apríla 2019 nebol zosúladený s právnymi predpismi len veľmi malý počet liekov povolených na centrálnej úrovni (približne 1 %). Európska agentúra pre lieky (EMA) čoskoro ukončí proces zosúlaďovania liekov povolených na centrálnej úrovni s právnymi predpismi.
 • Pokiaľ ide o lieky povolené na vnútroštátnej úrovni, treba vynaložiť ešte značné úsilie, aby sa zostávajúce lieky uviedli do súladu s predpismi do 31. októbra 2019.
 • Prebieha prenos osvedčení pre zdravotnícke pomôcky z notifikovaných orgánov Spojeného kráľovstva na notifikované orgány EÚ27.
 • Pokiaľ ide o chemické látky, do konca apríla 2019 bolo do členských štátov EÚ27 prenesených 463 registrácií látok podľa nariadenia REACH, zatiaľ čo zaregistrovaných v Spojenom kráľovstve zostalo ešte 718 látok, ktoré si zaregistrovali len subjekty usadené v Spojenom kráľovstve. Európska chemická agentúra vytvorila na portáli REACH-IT „okno pre brexit“ s cieľom prijať pred dátumom vystúpenia nevyhnutné opatrenia na prenos registrácií REACH.

Clá, nepriame dane a hraničné inšpekčné stanice

 • V súvislosti s clami a nepriamymi daňami Komisia zorganizovala početné technické rokovania a pred predchádzajúcim dátumom vystúpenia uverejnila usmernenia k otázkam ciel, dane z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebných daní.
 • Vnútroštátne správne orgány uskutočnili značné investície do infraštruktúry a ľudských zdrojov, a to predovšetkým v členských štátoch, ktoré sú hlavnými vstupnými a výstupnými bodmi pre obchod EÚ so Spojeným kráľovstvom. Členské štáty sa tiež podieľajú na úsilí Komisie v oblasti školení a komunikácie s cieľom osloviť hospodárske subjekty a zainteresované strany vo všeobecnosti.
 • V oblasti sanitárnych a rastlinolekárskych kontrol členské štáty EÚ27 zriadili nové hraničné inšpekčné stanice alebo rozšírili existujúce stanice na vstupných miestach dovozu zo Spojeného kráľovstva do EÚ.

Doprava

 • Krízové nariadenie o leteckej doprave zahŕňa osobitný mechanizmus, pomocou ktorého môžu letecké spoločnosti EÚ dodržiavať požiadavky na väčšinové vlastníctvo a kontrolu v EÚ. Tento proces prebieha a Komisia je v pravidelnom kontakte s vnútroštátnymi orgánmi.
 • Prevádzkovatelia železničnej dopravy, ktorí neprijali potrebné opatrenia na získanie príslušných dokumentov EÚ27, by mali vykonať potrebné kroky na ich získanie.

Rybolovné činnosti

 • V sektore rybolovu Komisia prijala rýchle opatrenia na vykonávanie krízových nariadení EÚ. Komisia a členské štáty spolupracovali na zhromažďovaní informácií v primeranom formáte, aby žiadosti o povolenie prístupu plavidiel EÚ do vôd Spojeného kráľovstva mohli byť spracované hneď po tom, ako sa začne uplatňovať krízové nariadenie.
 • Komisia takisto úzko spolupracuje s členskými štátmi s cieľom prispôsobiť svoje operačné programy tak, aby sa zdroje v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu mohli v prípade potreby a vhodnosti použiť pri dočasnom pozastavení.

Finančné služby

 • Hoci firmy v období pred 12. aprílom 2019 vo svojom krízovom plánovaní výrazne pokročili, niektoré problémy pretrvávajú. Poisťovacie spoločnosti, poskytovatelia platobných služieb a ostatní prevádzkovatelia finančných služieb, ktorí zostávajú nepripravení na určité aspekty svojej obchodnej činnosti (napríklad správa zmlúv a prístup k infraštruktúram), sa dôrazne vyzývajú, aby dokončili svoje prípravné opatrenia do 31. októbra 2019. Komisia spolupracuje s orgánmi dohľadu na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni s cieľom zabezpečiť úplné vykonávanie krízových plánov firiem a očakáva, že orgány dohľadu v Spojenom kráľovstve nebudú brániť firmám v realizácii takýchto plánov.

Viac informácií: čo treba robiť v prípade scenára bez dohody?

Občania EÚ, ktorí chcú vedieť viac o tom, ako sa dá pripraviť na scenár bez dohody, môžu v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovať Europe Direct. Na bezplatné telefónne číslo 00 800 6 7 8 9 10 11 môžete volať z celej EÚ a v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. 

Ďalšie užitočné odkazy:

Občania EÚ

 

dnešné oznámenie

webové stránky Európskej komisie o pripravenosti na brexit

prehľad práv na pobyt v každom z členských štátov EÚ27

webové stránky venované brexitu bez dohody v jednotlivých členských štátoch

oznámenie o cestovaní

prehľady o cestovaní, právach občanov, štúdiu a právach spotrebiteľov

otázky a odpovede týkajúce sa programu Erasmus

otázky a odpovede o scenári bez dohody

informácie pre občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve

 

Podniky EÚ

rôzne materiály o clách a nepriamych daniach (vrátane jednoduchého 5-krokového kontrolného zoznamu) pre podniky

informácie týkajúce sa poľnohospodárstva

sedem vecí, ktoré musia podniky v EÚ27 vedieť, aby sa pripravili na brexit

 

IP/19/2951

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar