Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Sopimukseton brexit: Euroopan komissio tarkastelee valmisteluja ennen Eurooppa-neuvoston (50 artikla) kesäkuun kokousta

Bryssel 12. kesäkuuta 2019

EU-komissio on tänään tarkastellut Euroopan unionin valmistautumis- ja varautumistoimia Eurooppa-neuvoston (50 artikla) kesäkuun kokousta varten laaditussa viidennessä brexit-valmisteluja koskevassa tiedonannossa. Siinä otetaan erityisesti huomioon Eurooppa-neuvoston (50 artikla) 11. huhtikuuta Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä ja yhteisymmärryksessä sen kanssa tekemä päätös pidentää eroamisen määräaikaa 31. päivään lokakuuta 2019 asti.

Erosopimuksen ratifiointi (josta sovittiin Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kanssa marraskuussa 2018) on epävarmaa ja maan yleiseen sisäpoliittiseen tilanteeseen liittyy epävarmuustekijöitä, joten maa voi ajautua sopimuksettomaan brexitiin 1. marraskuuta 2019, vaikka se onkin ei-toivottu vaihtoehto.

EU-komissio on valmistautunut sopimuksettomaan brexitiin joulukuusta 2017 lähtien. Komissio on esittänyt tähän mennessä 19 lainsäädäntöehdotusta, joista 18 on hyväksytty Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Jäljellä oleva ehdotus on vuoden 2019 EU:n talousarviota koskeva varautumisasetus. Myös siitä on päästy poliittiseen yhteisymmärrykseen, ja se hyväksyttäneen virallisesti vielä tämän kuun aikana. Komissio on myös hyväksynyt 63 muuta kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä ja julkaissut 93 brexitiin valmistautumista koskevaa ilmoitusta. SEU-sopimuksen 50 artiklassa tarkoitetun eroamiselle asetetun määräajan pidentämisen vuoksi komissio on tarkastanut kaikki nämä toimenpiteet ja varmistanut, että ne täyttävät edelleen niille asetetut tavoitteet. Komissio katsoo, että minkään toimenpiteen sisältöä ei ole tarpeen muuttaa ja että ne ovat edelleen tarkoituksenmukaisia. Komissio ei suunnittele uusien toimenpiteiden hyväksymistä ennen uutta eroamispäivää.

Komissio muistuttaa, että on kaikkien sidosryhmien vastuulla valmistautua kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Koska sopimukseton brexit on edelleen todellinen vaihtoehto, komissio kannustaa voimakkaasti kaikkia sidosryhmiä hyödyntämään määräajan pidennyksen tuomaa lisäaikaa ja varmistamaan, että ne ovat valmistautuneet Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen EU:sta. Tänään hyväksytyssä tiedonannossa esitetään yksityiskohtaisia tietoja EU27-jäsenvaltioiden valmisteluista, jotka koskevat muun muassa kansalaisten oleskeluoikeutta ja sosiaaliturvaetuuksia, tulleja ja verotusta, liikennettä, kalastusta, rahoituspalveluja sekä lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita ja kemiallisia aineita.

Sopimukseton brexit

Jos sopimukseton brexit toteutuu, Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee ns. kolmas maa eli se jää EU:n ulkopuolelle ilman mitään siirtymäjärjestelyjä. EU:n primaarioikeuden ja johdetun oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa heti eropäivänä. Erosopimuksessa määrättyä siirtymäkautta ei sovelleta. Siitä aiheutuu merkittäviä häiriöitä kansalaisille ja yrityksille. Sillä olisi myös taloudessa vakavia kielteisiä vaikutuksia, jotka olisivat Yhdistyneessä kuningaskunnassa suhteellisesti paljon suuremmat kuin EU27-jäsenvaltioissa.

Kuten puheenjohtaja Juncker totesi Euroopan parlamentissa 3. huhtikuuta 2019, sopimuksettoman brexitin tapauksessa Yhdistyneen kuningaskunnan odotettaisiin ratkaisevan kolme tärkeintä eroon liittyvää kysymystä ennakkoedellytyksenä sille, että EU harkitsisi tulevaa suhdetta koskevien keskustelujen aloittamista. Ne ovat 1) niiden kansalaisten oikeuksien suojelu ja säilyttäminen, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ennen brexitiä, 2) niiden taloudellisten velvoitteiden noudattaminen, joihin Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut jäsenvaltiona, ja 3) pitkänperjantain sopimuksen kirjaimen ja hengen varjelu, rauhan säilyttäminen Irlannin saarella sekä sisämarkkinoiden eheyden säilyttäminen.

EU:n valmistautumis- ja varautumistoimet sopimuksettoman eron varalta: jatkuvaa valppautta valikoiduilla aloilla

Valmistautuminen Yhdistyneen kuningaskunnan eroon edellyttää viranomaisilta ja talouden toimijoilta yhteistyötä. Komissio on järjestänyt EU27-jäsenvaltioiden kanssa laajoja teknisiä keskusteluja sekä yleisistä valmistelu- ja varautumistoimista että valmistautumiseen liittyvistä alakohtaisista, oikeudellisista ja hallinnollisista kysymyksistä. Lisäksi komissio on vieraillut kaikissa EU27-jäsenvaltioiden pääkaupungeissa. Vierailujen yhteydessä kävi ilmi, että jäsenvaltiot ovat varautuneet perusteellisesti kaikkiin skenaarioihin.

Tänään hyväksytyssä tiedonannossa keskitytään aloihin, joilla tarvitaan tulevina kuukausina jatkuvaa ja erityistä valppautta.

Kansalaisten oleskelu- ja sosiaaliturvaoikeudet

 • Jäsenvaltiot olivat laatineet tai hyväksyneet jo ennen 12. päivää huhtikuuta 2019 Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oleskeluoikeuksia koskevia kansallisia varautumistoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, jotka eivät ole EU:n kansalaisia, voisivat oleskella maassa laillisesti myös heti sopimuksettoman brexitin jälkeen.
 • Komissio on laatinut yleiskatsauksen oleskeluoikeuksista EU27-jäsenvaltioissa (ks. täällä, sekä suorat linkit kansallisiin valmiussivustoihin). Sivuja päivitetään.

Lääkkeet, lääkinnälliset laitteet ja kemialliset aineet

 • Keskitetysti hyväksytyistä lääkkeistä vain pieni osa (noin 1 %) ei täyttänyt lakisääteisiä vaatimuksia 12. huhtikuuta 2019 mennessä. Euroopan lääkeviraston (EMA) suorittama lakisääteisten vaatimusten täyttämistä koskeva valvontaprosessi onkin niiden osalta lähes valmis.
 • Kansallisella tasolla hyväksyttyjen lääkkeiden osalta tarvitaan sen sijaan vielä lisätoimia, jotta kaikki lakisääteiset vaatimukset täyttyvät 31. päivään lokakuuta 2019 mennessä.
 • Lisäksi on käynnissä lääkinnällisiä laitteita koskevien todistusten siirtäminen Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitetuilta laitoksilta EU27-jäsenvaltioiden ilmoitetuille laitoksille.
 • Kemiallisten aineiden osalta REACH-rekisteröinti oli siirretty EU27-jäsenvaltioihin huhtikuun 2019 loppuun mennessä 463 aineen osalta, kun taas 718 aineella oli edelleen ainoastaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneen rekisteröijän rekisteröinti. Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on avannut REACH-IT-portaalissa ns. brexit-ikkunan, jonka avulla REACH-rekisteröinnit voidaan siirtää ennen eroamispäivää.

Tullit, välillinen verotus ja rajatarkastusasemat

 • Komissio on järjestänyt tullin ja välillisen verotuksen alalla useita teknisiä kokouksia sekä julkaissut tulli-, alv- ja valmisteverotusta koskevia ohjeita jo ennen edellistä eroamispäivää.
 • Kansalliset viranomaiset ovat tehneet merkittäviä investointeja infrastruktuuriin ja henkilöstöresursseihin lähinnä niissä jäsenvaltioissa, joissa sijaitsevat EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kaupan tärkeimmät saapumis- ja lähtöpaikat. Jäsenvaltiot tekevät myös komission kanssa yhteistyötä sen koulutus- ja viestintätoimissa, joilla pyritään tavoittamaan talouden toimijat ja sidosryhmät yleensä.
 • Terveys- ja kasvinsuojelutoimien alalla EU27-jäsenvaltiot ovat perustaneet uusia rajatarkastusasemia tai laajentaneet nykyisiä paikoissa, joihin tuonti Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:hun saapuu.

Liikenne

 • Ilmaliikenteen varautumisasetukseen sisältyy erityinen mekanismi, jonka avulla EU:n lentoyhtiöt voivat noudattaa enemmistöomistusta ja määräysvaltaa koskevia EU:n vaatimuksia. Prosessi on käynnissä, ja komissio on säännöllisesti yhteydessä kansallisiin viranomaisiin.
 • Niiden rautatieliikenteen liikenteenharjoittajien, jotka eivät ole vielä toteuttaneet tarvittavia toimia saadakseen tarvittavat EU27-asiakirjat, olisi nyt ryhdyttävä toimeen.

Kalastustoiminta

 • Kalastusalalla komissio on pyrkinyt panemaan varautumistoimia koskevat EU:n asetukset ripeästi täytäntöön. Komissio ja jäsenvaltiot ovat tehneet yhteistyötä tietojen keräämiseksi sopivassa muodossa, jotta EU:n alusten pyynnöt päästä Yhdistyneen kuningaskunnan vesille voidaan käsitellä heti, kun kalastuslupien myöntämisestä annettua asetusta aletaan soveltaa.
 • Komissio on myös tehnyt tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa niiden toimintaohjelmien mukauttamiseksi siten, että Euroopan meri- ja kalatalousrahaston varoja voidaan tarvittaessa käyttää kalastustoiminnan väliaikaiseen lopettamiseen.

Rahoituspalvelut

 • Vaikka yritykset olivat ennen 12. huhtikuuta 2019 edistyneet huomattavasti valmiussuunnitelmiensa toteuttamisessa, jäljellä on vielä joitakin ongelmia. Vakuutusyrityksiä, maksupalveluntarjoajia ja muita rahoituspalvelujen tarjoajia, jotka eivät ole vielä valmistautuneet tiettyihin liiketoiminnan näkökohtiin (esimerkiksi sopimusten hallinnointiin ja infrastruktuuriin pääsyyn), kannustetaan voimakkaasti saattamaan valmistelutoimensa päätökseen 31. lokakuuta 2019 mennessä. Komissio työskentelee yhdessä EU:n tason ja kansallisten valvontaviranomaisten kanssa sen varmistamiseksi, että yritysten varautumissuunnitelmat pannaan kaikilta osin täytäntöön, ja odottaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaiset eivät estä yrityksiä toteuttamasta tällaisia suunnitelmia.

Lisätietoja: Mitä kansalaisten pitäisi tehdä sopimuksettoman brexitin toteutuessa?

EU:n kansalaiset voivat kysyä mitä tahansa lisätietoja valmistautumisesta sopimuksettomaan brexitiin ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun. Sen maksuttomaan puhelinpalveluun numerossa 00 800 6 7 8 9 10 11 voi soittaa kaikkialta EU:sta millä tahansa EU:n virallisella kielellä. 

Muita hyödyllisiä linkkejä:

EU:n kansalaiset

 

- Tänään annettu tiedonanto

- Brexitiin valmistautumista koskeva Euroopan komission verkkosivusto

- Yleiskatsaus oleskeluoikeuksiin kaikissa EU27-jäsenvaltioissa

- Jäsenvaltioiden omat sopimuksetonta brexitiä koskevat verkkosivut

- Matkustamista koskeva tiedonanto

- Tietosivut matkustamisesta, kansalaisten oikeuksista, opiskelusta ja kuluttajien oikeuksista

- Erasmus-ohjelmaa koskevia kysymyksiä ja vastauksia

- Sopimuksetonta brexitiä koskevia kysymyksiä ja vastauksia

- Tietoa Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuville EU:n kansalaisille

 

EU:n yritykset

- Yrityksiä varten on laadittu runsaasti materiaalia tullikysymyksistä ja välillisestä verotuksesta (sisältää mm. yksinkertaisen 5-vaiheisen tarkistuslistan)

- Maatalouteen liittyvää tietoa

- Seitsemän asiaa, jotka EU27-maissa toimivien yritysten on tiedettävä brexitiin valmistautumista varten

 

IP/19/2951

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar