Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšana: Komisija izvērtē sasniegto

Briselē, 2019. gada 12. jūnijā

Pirms Eirosamita, kas notiks 2019. gada 21. jūnijā, Eiropas Komisija šodien izvērtē panākumus, kas gūti Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanā kopš piecu priekšsēdētāju ziņojuma, un aicina dalībvalstis veikt turpmākus konkrētus pasākumus.

Četros gados kopš ziņojuma publicēšanas ir panākts ievērojams progress, nostiprinot vienotās valūtas zonu un padarot Eiropas ekonomisko un monetāro savienību stabilāku nekā jebkad agrāk. Daudzi no trūkumiem, ko atklāja ekonomikas, finanšu un sociālā krīze pēc 2007. gada, ir novērsti. Tomēr vēl ir jāveic svarīgi pasākumi. Vienotā valūta un ekonomikas politikas koordinēšana ir līdzekļi, lai sasniegtu galīgo mērķi: vairāk darbvietu un investīciju, lielāka izaugsme, sociālais taisnīgums un makroekonomikas stabilitāte eirozonas dalībvalstīm, kā arī ES kopumā. 

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers sacīja: “Šī Komisija ir smagi cīnījusies par ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanu: daudz kas ir paveikts, bet vēl ir daudz darāmā. Tas ir saistīts ar darbvietu radīšanu, izaugsmi un sociālo taisnīgumu mūsu iedzīvotājiem, kā arī ar mūsu ekonomikas stabilitātes un elastīguma saglabāšanu, un tas nozīmē, ka Eiropai jāņem nākotnes groži savās rokās.”

Pirms Eirosamita, kas notiks 21. jūnijā, Komisija aicina ES vadītājus:

  • panākt vienošanos par konverģences un konkurētspējas budžeta instrumenta galvenajām iezīmēm, lai atbalstītu tā ātru pieņemšanu Eiropas Parlamentā un Padomē; vienoties par tā apmēru saistībā ar daudzgadu finanšu shēmu;
  • pabeigt izmaiņas Līgumā par Eiropas Stabilizācijas mehānisma izveidi, lai eirozonas dalībvalstis varētu to ātri ratificēt, tostarp nodrošinot operatīvu un efektīvu kopīgo atbalsta mehānismu, likviditāti noregulējuma laikā un aktīvus un efektīvus piesardzības instrumentus; saglabāt skaidru atbildības sadalījumu starp dalībniekiem un iespēju pielāgot ES vienoto noteikumu kopumu bankām saskaņā ar Kopienas metodi; laika gaitā integrēt Eiropas Stabilizācijas mehānismu ES tiesību aktos;
  • veikt jaunus pasākumus, lai pabeigtu banku savienības izveidi, sākot ar politiskām sarunām par Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu;
  • paātrināt progresu saistībā ar kapitāla tirgu savienību un intensīvāk strādāt, lai stiprinātu eiro starptautisko lomu.

Komisija arī pārskata pēdējos gados panākto progresu, kas pārsniedz 2019. gada jūnija Eirosamitā gaidāmos rezultātus, un ieskicē turpmāko rīcību turpmākajiem gadiem.

Kopš Eirosamita, kas notika 2018. gada decembrī, turpinājās diskusijas par nākamo budžeta instrumentu konverģences un konkurētspējas nodrošināšanai eirozonā, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu par reformu atbalsta programmu; kompromiss tiks drīzumā panākts, un tas būtu apņēmīgi jāvirza tālāk.

Ir notikušas arī diskusijas par Eiropas Stabilizācijas mehānisma reformu, jo īpaši, lai nodrošinātu atbalsta mehānismu vienotajam noregulējuma fondam kredītlīnijas veidā. Paredzams, ka atbalsta mehānismu izmantos kā galējo līdzekli, lai atbalstītu efektīvu un uzticamu banku krīzes pārvaldību vienotajā noregulējuma mehānismā. Tas tiks atmaksāts, izmantojot Eiropas banku nozares iemaksas.

Banku savienības un kapitāla tirgu savienības (KTS) izveides pabeigšana ir arī būtiska, lai veicinātu eiro noturību un stabilitāti.

Ir panākts ievērojams progress, turpinot samazināt risku Banku savienībā. Komisijas jaunākais progresa ziņojums liecina, ka ienākumus nenesošo aizdevumu attiecība pret visām ES bankām turpina samazināties un 2018. gada trešajā ceturksnī ir kritusies līdz 3,3 %, turpinot pazemināties un pietuvoties pirmskrīzes līmenim. Raugoties nākotnē, ir svarīgi panākt progresu attiecībā uz kopīgu noguldījumu apdrošināšanas sistēmu eirozonai.

KTS veicinās turpmāku tirgus integrāciju un palīdzēs nodrošināt, ka Eiropas kapitāla tirgi var izturēt ievērojamas iekšējas vai ārējas problēmas, kas apdraud ekonomiskās un monetārās savienības stabilitāti.

Tā kā decembrī vadītāji iedrošināja turpināt darbu šā jautājuma risināšanā, Komisija arī novērtē notiekošo darbu, kas vērsts uz eiro starptautiskās izmantošanas attīstību. Eiro ir divdesmit gadi, un tā ir otrā pasaules valūta, kas bija spēcīga arī finanšu un parādu krīzes kulminācijas laikā. Lai labāk izprastu, kā veicināt eiro plašāku izmantošanu visā pasaulē, un lai noskaidrotu visus ar to saistītos šķēršļus, pēdējo mēnešu laikā Komisija aktīvi apspriedās ar tirgus dalībniekiem dažādās nozarēs (ārvalstu valūta, enerģētika, izejvielas, lauksaimniecības preces un transports).

Šajās apspriedēs noskaidrojās, ka:

  • pastāv plašs atbalsts, lai mazinātu atkarību no vienas dominējošās pasaules valūtas;
  • eiro ir vienīgā valūta, kurai ir visas nepieciešamās iezīmes, ko tirgus dalībnieki vēlas izmantot kā alternatīvu ASV dolāram;
  • enerģētikas nozare arī turpmāk būs eiro izmantošanas galvenais virzītājspēks, un ir iespējams vēl vairāk palielināt tās izmantošanu, jo īpaši gāzes nozarē;
  • tiek atzīts, ka ES ar eiro starpniecību var nostiprināt savu ekonomisko suverenitāti un ieņemt nozīmīgāku pasaules mēroga lomu ES uzņēmumu un patērētāju labā.

Komisija kopā ar Eiropas Centrālo banku turpinās strādāt ar dalībvalstīm, tirgus dalībniekiem un citām ieinteresētajām personām un aicina Eiropas Parlamentu, Padomi un visas ieinteresētās personas atbalstīt centienus palielināt eiro starptautisko nozīmi. 

Konteksts

Gandrīz tieši pirms četriem gadiem priekšsēdētājs Žans Klods Junkers, Eirosamita priekšsēdētājs Donalds Tusks, toreizējais Eirogrupas priekšsēdētājs Jerūns Deiselblūms, Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs Mario Dragi un toreizējais Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs publicēja vērienīgu plānu par to, kā padziļināt Eiropas ekonomisko un monetāro savienību (EMS) vēlākais līdz 2025. gadam.

Pamatojoties uz piecu priekšsēdētāju ziņojumā pausto redzējumu, Komisija 2017. gada martā nāca klajā ar Balto grāmatu par Eiropas nākotni, bet 2017. gada maijā – ar tematiskajiem pārdomu dokumentiem par ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanu un par ES finanšu nākotni. Junkera Komisija 2017. gada decembrī izstrādāja ceļvedi un pieņēma vairākus konkrētus priekšlikumus nolūkā līdz 2025. gadam palielināt Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības vienotību, efektivitāti un demokrātisko pārskatatbildību.

Sīkāka informācija

Paziņojums “Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšana: pārskats par paveikto četrus gadus pēc piecu priekšsēdētāju ziņojuma”, 2019. gada jūnijs.

Paziņojums “Ceturtais progresa ziņojums par ienākumus nenesošu aizdevumu samazināšanu un riska samazināšanu banku savienībā” – 2019. gada jūnijs

Paziņojums presei “Ceturtais progresa ziņojums par ienākumus nenesošu aizdevumu samazināšanu un riska samazināšanu banku savienībā” – 2019. gada jūnijs

Dienestu darba dokuments “Euro starptautiskās lomas stiprināšana: apspriežu rezultāti”, 2019. gada jūnijs.

Faktu lapa “Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšana: pārskats par paveikto četrus gadus pēc piecu priekšsēdētāju ziņojuma”, 2019. gada jūnijs.

Faktu lapa “Eiro starptautiskā loma” — 2019. gada jūnijs

Faktu lapa “Eiro priekšrocības” — 2019. gada jūnijs

Faktu lapa “ES darbību termiņi kopš krīzes sākuma”“ — 2019. gada jūnijs

Faktu lapa “Kapitāla tirgu savienība: ieguldījumu veicināšana un finansējuma pieejamība” — 2019. gada jūnijs

Faktu lapa “Banku savienība: turpmāka risku samazināšana finanšu sistēmā””, 2019. gada jūnijs.

Komisija izstrādā ceļvedi Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanai – 2017. gada decembris 

Pārdomu dokuments par ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanu – 2017. gada maijs

Piecu priekšsēdētāju ziņojums: "Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana” – 2015. gada jūnijs

Analītiska piezīme: gatavošanās nākamajiem pasākumiem attiecībā uz labāku ekonomikas pārvaldību eirozonā – 2015. gada februāris

 

 

 

 

IP/19/2934

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar