Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan talous- ja rahaliiton syventäminen: Komissio tarkastelee edistymistä

Bryssel 12. kesäkuuta 2019

Euroopan komissio tarkastelee tänään, 21. kesäkuuta 2019 pidettävän eurohuippukokouksen alla, miten Euroopan talous- ja rahaliiton syventämisessä on edistytty viiden puheenjohtajan kertomuksen jälkeen, ja kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan konkreettisia lisätoimia.

Sen jälkeen, kun kertomus neljä vuotta sitten julkaistiin, euroaluetta on vahvistettu merkittävästi ja Euroopan talous- ja rahaliitto on vankempi kuin koskaan. Monet vuoden 2007 jälkeisessä talous-, finanssi- ja sosiaalikriisissä paljastuneista puutteista on korjattu. Merkittäviä toimia on kuitenkin vielä toteutettava. Yhteinen raha ja talouspoliittisen päätöksenteon koordinointi ovat keinoja, joilla pyritään lisäämään työpaikkoja, kasvua, investointeja, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja makrotalouden vakautta sekä euroalueella että koko EU:ssa. 

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kertoi komission tehneen kovasti töitä, jotta talous- ja rahaliitto saataisiin valmiiksi. ”Paljon on saatu aikaan, mutta paljon on vielä tekemättä. Kyse on työpaikkojen luomisesta, kasvusta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Kyse on talouksiemme vakauden ja häiriönsietokyvyn säilyttämisestä sekä Euroopan kyvystä ottaa tulevaisuus omiin käsiinsä”, Juncker totesi.

Ennen 21. kesäkuuta pidettävää eurohuippukokousta komissio kehottaa EU:n johtajia

  • sopimaan lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen pääpiirteistä, jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat hyväksyä sen nopeasti; sopimaan sen koosta monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä
  • tekemään muutokset Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen, jotta euroalueen jäsenvaltiot voivat ratifioida sen nopeasti; näitä kysymyksiä ovat esimerkiksi toimiva ja tuloksellinen yhteinen varautumisjärjestely, likviditeetin tarjoaminen kriisinratkaisussa ja aktiiviset ja tulokselliset ennalta varautuvat välineet; säilyttämään toimijoiden välisen selkeän tehtävien rajauksen sekä mahdollisuuden mukauttaa pankkeja koskevaa EU:n yhteistä sääntökirjaa yhteisömenetelmän mukaisesti; ottamaan Euroopan vakausmekanismin ajan mittaan osaksi EU:n lainsäädäntöä
  • käynnistämään uudelleen pyrkimykset pankkiunionin viimeistelemiseksi aloittamalla poliittiset neuvottelut eurooppalaisesta talletussuojajärjestelmästä
  • nopeuttamaan pääomamarkkinaunionia koskevaa edistymistä ja tehostamaan työtä euron kansainvälisen roolin vahvistamiseksi.

Komissio tarkastelee viime vuosina aikaansaatua edistymistä myös kesäkuun 2019 eurohuippukokoukselta odotettavia tuloksia laajemmin ja kartoittaa, miten tulevina vuosina olisi edettävä.

Joulukuussa 2018 pidetyn eurohuippukokouksen jälkeen keskustelut tulevasta euroalueen lähentymis- ja kilpailukykyvälineestä ovat edenneet uudistusten tukiohjelmaa koskevan komission ehdotuksen pohjalta. Kompromissi on saavutettavissa, ja sitä olisi edistettävä määrätietoisesti.

Keskusteluja on käyty myös Euroopan vakausmekanismin uudistamisesta ja erityisesti yhteiselle kriisinratkaisurahastolle luottolimiitin muodossa luotavasta varautumisjärjestelystä. Varautumisjärjestelyn odotetaan toimivan yhteisessä kriisinratkaisumekanismissa viimeisenä keinona tukea tuloksellista ja uskottavaa pankkikriisien hallintaa. Siihen sisältyvä tuki maksetaan takaisin Euroopan pankkisektorilta kerättävillä maksuilla.

Pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin saaminen valmiiksi on olennaisen tärkeää myös euron kestokyvyn ja vakauden vahvistamisen kannalta.

Pankkiunionin riskejä on edelleen onnistuttu vähentämään merkittävästi. Komission viimeisin tilannekatsaus osoittaa, että järjestämättömien lainojen osuus on kaikissa EU:n pankeissa pienentynyt vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä 3,3 prosenttiin, ja osuus pienenee edelleen kohti kriisiä edeltänyttä tasoa. Jatkossa on tärkeää edistyä euroalueen yhteisen talletussuojajärjestelmän luomisessa.

Pääomamarkkinaunioni edistää markkinoiden yhdentymistä ja auttaa varmistamaan, että Euroopan pääomamarkkinat voivat selviytyä suurista talous- ja rahaliiton vakauteen liittyvistä sisäisistä tai ulkoisista haasteista.

Komissio tarkastelee myös euron kansainvälisen käytön lisäämiseksi tehtyä työtä, jota EU:n johtajat joulukuussa kannustivat jatkamaan. Euro on 20-vuotias, ja se on maailman toiseksi suurin valuutta. Euro pysyi vahvana myös finanssi- ja velkakriisin ollessa pahimmillaan. Jotta voitaisiin paremmin pohtia, miten euron maailmanlaajuista käyttöä voitaisiin lisätä ja mikä tätä mahdollisesti estää, komissio on viime kuukausina kuullut eri alojen markkinatoimijoita (valuutanvaihto, energia, raaka-aineet, maataloushyödykkeet ja liikenne).

Näissä kuulemisissa kävi ilmi, että

  • riippuvuutta yhdestä hallitsevasta maailmanvaluutasta halutaan laajalti vähentää
  • ainoastaan eurolla on kaikki tarvittavat ominaisuudet, joita markkinatoimijat edellyttävät Yhdysvaltain dollarin vaihtoehtona käytettävältä valuutalta
  • energia-ala on edelleen euron käytön keskeinen veturi, ja käyttöä voidaan edelleen lisätä, muun muassa kaasualalla
  • EU:n katsotaan yleisesti voivan euron avulla vahvistaa taloudellista suvereniteettiaan ja saada entistä tärkeämmän globaalin roolin, mistä yritykset ja kuluttajat EU:ssa hyötyvät.

Komissio jatkaa yhdessä Euroopan keskuspankin kanssa työtä jäsenvaltioiden, markkinatoimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa ja kehottaa Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja kaikkia asianosaisia tukemaan toimia, joilla euron kansainvälistä roolia kasvatetaan. 

Tausta

Lähes tasan neljä vuotta sitten puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja eurohuippukokouksen puheenjohtaja Donald Tusk, euroryhmän silloinen puheenjohtaja Jeroen Dijsselbloem, Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi ja Euroopan parlamentin silloinen puhemies Martin Schulz julkaisivat kunnianhimoisen suunnitelman Euroopan talous- ja rahaliiton syventämiseksi vuoteen 2025 mennessä.

Komissio julkaisi viiden puheenjohtajan kertomuksessa esitetyn vision pohjalta maaliskuussa 2017 valkoisen kirjan Euroopan tulevaisuudesta ja toukokuussa 2017 temaattiset pohdinta-asiakirjat talous- ja rahaliiton syventämisestä ja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta. Junckerin komissio esitti joulukuussa 2017 etenemissuunnitelman ja hyväksyi konkreettisia ehdotuksia, joiden yleisenä tavoitteena on lisätä Euroopan talous- ja rahaliiton yhtenäisyyttä, tehokkuutta ja demokraattista vastuuvelvollisuutta vuoteen 2025 mennessä.

Lisätietoja

Tiedonanto ”Euroopan talous- ja rahaliiton syventäminen: Tilannekatsaus neljän vuoden kuluttua viiden puheenjohtajan kertomuksesta” – kesäkuu 2019

Tiedonanto ”Neljäs edistymiskertomus järjestämättömien lainojen vähentämisestä ja riskin vähentämiseksi toteutettavista lisätoimenpiteistä pankkiunionissa” – kesäkuu 2019

Lehdistötiedote ”Neljäs edistymiskertomus järjestämättömien lainojen vähentämisestä ja riskin vähentämiseksi toteutettavista lisätoimenpiteistä pankkiunionissa” – kesäkuu 2019

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja ”Euron kansainvälisen roolin vahvistaminen: Kuulemisten tulokset” – kesäkuu 2019

Tietokooste ”Euroopan talous- ja rahaliiton syventäminen: Tilannekatsaus neljän vuoden kuluttua viiden puheenjohtajan kertomuksesta” – kesäkuu 2019

Tietokooste ”Euron kansainvälinen rooli” – kesäkuu 2019

Tietokooste ”Euron edut” – kesäkuu 2019

Tietokooste ”EU:n toimet kriisin alusta tähän päivään” – kesäkuu 2019

Tietokooste ”Pääomamarkkinaunioni: Investointien ja rahoituksen saannin edistäminen” – kesäkuu 2019

Tietosivu ”Pankkiunioni: Rahoitusjärjestelmän riskien vähentäminen edelleen” – kesäkuu 2019

Komissio laatii etenemissuunnitelman talous- ja rahaliiton syventämiseksi – joulukuu 2017 

Pohdinta-asiakirja talous- ja rahaliiton syventämisestä – toukokuu 2017

Viiden puheenjohtajan kertomus: Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely – kesäkuu 2015

Analyyttinen muistio: Euroalueen talouden ohjauksen ja hallinnan parantamiseen liittyvien jatkotoimien valmistelu – helmikuu 2015

 

 

 

 

IP/19/2934

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar