Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Uddybning af EU's Økonomiske og Monetære Union: Kommissionen gør status over fremskridtene

Bruxelles, den 12. juni 2019

Forud for eurotopmødet den 21. juni 2019 gør Europa-Kommissionen i dag status over de fremskridt, der er gjort for at uddybe EU's Økonomiske og Monetære Union siden de fem formænds rapport, og opfordrer medlemsstaterne til at tage yderligere konkrete skridt.

I de fire år, der er gået siden fremlæggelsen af rapporten, er der gjort markante fremskridt for at styrke det fælles valutaområde og gøre EU's Økonomiske og Monetære Union mere robust end nogensinde før. Mange af de mangler, der blev gjort synlige af den økonomiske, finansielle og sociale krise efter 2007, er der blevet gjort noget ved. Der er dog stadig behov for at træffe nogle vigtige foranstaltninger. Den fælles valuta og samordningen af den økonomiske beslutningstagning er midler til at nå målet: flere job, vækst, investeringer, social retfærdighed og makroøkonomisk stabilitet for såvel euroområdets medlemmer som EU som helhed. 

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Kommissionen har kæmpet hårdt for fuldførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union: Meget er nået, men der er stadig meget at gøre. Det handler om at skabe job, vækst og social retfærdighed for vores borgere. Det handler om at bevare vores økonomiers stabilitet og modstandskraft, og det handler om EU's evne til at tage sin fremtid i egne hænder."

Forud for eurotopmødet den 21. juni opfordrer Kommissionen EU's ledere til:

  • At nå til enighed om hovedelementerne i budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne med henblik på at støtte en hurtig vedtagelse i Europa-Parlamentet og Rådet At nå til enighed om dets størrelse i forbindelse med den flerårige finansielle ramme
  • At lægge sidste hånd på ændringerne af traktaten om oprettelse af den europæiske stabilitetsmekanisme med henblik på en hurtig ratifikation i medlemsstaterne i euroområdet, herunder en operationel og effektiv fælles bagstopperordning, fremskaffelse af likviditet ved afvikling og aktive og effektive forebyggende instrumenter At bevare en klar ansvarsfordeling mellem aktørerne og muligheden for at tilpasse EU's fælles regelsæt for banker efter fællesskabsmetoden At integrere den europæiske stabilitetsmekanisme i EU-retten over tid
  • At yde en fornyet indsats for at fuldføre bankunionen begyndende med de politiske forhandlinger om den europæiske indskudsforsikringsordning
  • At fremskynde udviklingen af kapitalmarkedsunionen og intensivere bestræbelserne på at styrke euroens internationale rolle.

Kommissionen gennemgår også de seneste års vigtigste fremskridt i forhold til de forventede resultater ved eurotopmødet i juni 2019 og kortlægger vejen frem for de kommende år.

Siden eurotopmødet i december 2018 har der været fortsatte drøftelser om det fremtidige budgetinstrument for konvergens og konkurrenceevne i euroområdet baseret på Kommissionens forslag til et reformstøtteprogram. Et kompromis er i sigte, og det bør der med beslutsomhed arbejdes videre med.

Der har også været drøftelser om reformen af den europæiske stabilitetsmekanisme, navnlig for at skabe en bagstopperordning for Den Fælles Afviklingsfond i form af en kreditlinje. Bagstopperordningen forventes at fungere som en sidste udvej til at støtte en effektiv og troværdig forvaltning af bankkriser inden for rammerne af den fælles afviklingsmekanisme. Den vil blive tilbagebetalt gennem bidrag fra den europæiske banksektor.

Fuldførelsen af bankunionen og kapitalmarkedsunionen er også afgørende, når det drejer sig om at styrke euroens modstandsdygtighed og stabilitet.

Der er gjort betydelige fremskridt med hensyn til yderligere risikoreduktion i bankunionen. Kommissionens seneste statusrapport viser, at andelen af misligholdte lån for alle banker i EU fortsat er faldende og er nede på 3,3 % i tredje kvartal af 2018 og således fortsætter den faldende tendens ned mod niveauet fra før krisen. Fremadrettet er det vigtigt at gøre fremskridt med en fælles indskudsforsikringsordning for euroområdet.

Kapitalmarkedsunionen vil fremme yderligere markedsintegration og bidrage til at sikre, at Europas kapitalmarkeder kan modstå store interne eller eksterne udfordringer for stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union.

Stats- og regeringscheferne opfordrede i december til, at arbejdet med denne sag fortsætter, og Kommissionen gør således også status over det igangværende arbejde med at udvikle den internationale anvendelse af euroen. Euroen er tyve år gammel og verdens næststørste valuta, som forblev stærk, selv da finans- og gældskrisen var på sit højeste. For bedre at forstå, hvordan man kan fremme den globale brug af euroen — og identificere eventuelle hindringer herfor — har Kommissionen i de seneste måneder aktivt hørt markedsdeltagere i forskellige sektorer (udenlandsk valuta, energi, råstoffer, landbrugsråvarer og transport).

Høringerne viste, at:

  • der er bred opbakning til at mindske afhængigheden af en enkelt dominerende global valuta
  • euroen er den eneste valuta, der har alle de nødvendige egenskaber, som markedsdeltagerne søger at anvende som et alternativ til den amerikanske dollar
  • energisektoren fortsat vil være en vigtig valutadrivkraft for anvendelsen af euroen, med mulighed for yderligere at øge anvendelsen af den, bl.a. i gassektoren
  • der er en erkendelse af, at EU gennem euroen kan styrke sin økonomiske suverænitet og spille en vigtigere global rolle til gavn for EU's virksomheder og forbrugere.

Kommissionen vil sammen med Den Europæiske Centralbank fortsat arbejde sammen med medlemsstaterne, markedsdeltagerne og andre interessenter og opfordrer Europa-Parlamentet, Rådet og alle interesserede parter til at støtte bestræbelserne på at øge euroens internationale rolle. 

Baggrund

For næsten nøjagtig fire år siden offentliggjorde Kommissionens formand Jean-Claude Juncker sammen med formanden for eurotopmødet, Donald Tusk, den daværende formand for Eurogruppen, Jeroen Dijsselbloem, formanden for Den Europæiske Centralbank, Mario Draghi, og den daværende formand for Europa-Parlamentet, Martin Schulz, en ambitiøs plan for, hvordan Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) kan uddybes senest i 2025.

Med udgangspunkt i visionerne i de fem formænds rapport fulgte Kommissionen op med hvidbogen om Europas fremtid fra marts 2017, de tematiske oplæg om en dybere Økonomisk og Monetær Union og fremtiden for EU's finanser fra maj 2017. I december 2017 fremlagde Juncker-Kommissionen en køreplan og vedtog en række konkrete forslag med det overordnede mål at styrke sammenholdet, effektiviteten og den demokratiske ansvarlighed i EU's Økonomiske og Monetære Union frem mod 2025.

Flere oplysninger

Meddelelsen "Uddybning af EU's Økonomiske og Monetære Union: status fire år efter de fem formænds rapport" — juni 2019

Meddelelsen "4. statusrapport om nedbringelsen af misligholdte lån og risikoreduktion i bankunionen" — juni 2019

Pressemeddelelse om 4. statusrapport om nedbringelsen af misligholdte lån og risikoreduktion i bankunionen — juni 2019

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "Strengthening the International Role of the Euro: Results of the Consultations" — juni 2019

Faktablad "Deepening Europe's Economic and Monetary Union: Taking stock four years after the Five Presidents' Report" — juni 2019

Faktablad "The international role of the euro" — juni 2019

Faktablad "The benefits of the euro" — juni 2019

Faktablad "Timeline of EU actions since the start of the crisis" — juni 2019

Faktablad "Capital Markets Union: Boosting investments and access to finance" — juni 2019

Faktablad "Banking Union: Further reducing risks in the financial system" — juni 2019

Kommissionen præsenterer en køreplan for uddybning af EU's Økonomiske og Monetære Union — december 2017 

Oplæg om en dybere økonomisk og monetær union — maj 2017

De fem formænds rapport: Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union — juni 2015

Analysenotat: Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet — februar 2015

 

 

 

 

IP/19/2934

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar