Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Bančna unija: obseg slabih posojil v EU se še naprej zmanjšuje

Bruselj, 12. junija 2019

Po novih podatkih, ki jih je danes objavila Evropska komisija, prizadevanja za zmanjšanje tveganj v bančnem sektorju EU prinašajo rezultate.

Komisija danes v svojem četrtem poročilu o napredku glede zmanjšanja slabih posojil potrjuje, da se ravni slabih posojil še naprej zmanjšujejo in se približujejo ravnem pred krizo. Delež slabih posojil v bankah EU se je od leta 2014 zmanjšal za več kot polovico, in sicer na 3,3 % v tretjem četrtletju leta 2018 in za 1,1 odstotne točke glede na prejšnje leto.

Današnje poročilo, ki se opira na sklepe vrha držav evrskega območja iz decembra 2018, bo prispevalo k razpravam na naslednjem srečanju finančnih ministrov EU 14. junija o dokončanju bančne unije in ne nazadnje k razpravam o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za evropski sistem jamstva za vloge (EDIS).

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je povedal: „Rešitev za preostala slaba posojila iščemo v okviru tekočih prizadevanj, da bi bil bančni sektor še močnejši. Naše banke so zdaj bolje kapitalizirane in odpornejše proti gospodarskim pretresom. Nedavno smo se dogovorili o trdnejšem okviru za reguliranje in nadzor bank. Glede na ta napredek pri zmanjševanju tveganj pozivam finančne ministre EU, naj nadaljujejo z drugimi ukrepi za dokončanje bančne unije.“

V ločenem sporočilu o poglobitvi evropske ekonomske in monetarne unije, ki je bilo objavljeno danes, Komisija poziva voditelje in voditeljice EU, naj zaključijo spremembe Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost ter okrepijo svoja prizadevanja za dokončanje bančne unije. Ta mehanizem je skupaj z dokončanjem bančne unije bistven za razvoj ekonomske in monetarne unije ter za okrepitev mednarodne vloge evra.

Kljub očitnim izboljšavam visoki deleži slabih posojil še vedno predstavljajo izziv v nekaterih državah članicah in si zaslužijo nadaljnjo pozornost. Komisija z današnjim sporočilom poziva države članice in Evropski parlament, naj pospešijo delo v zvezi s preostalimi predlogi, s katerimi bi se dopolnilo ukrepanje EU za reševanje tega vprašanja. Pri polnem izvajanju akcijskega načrta EU za zmanjšanje velikega obsega slabih posojil je že bil dosežen pomemben napredek. Vendar Komisija poziva sozakonodajalca, naj se hitro dogovorita o predlaganih ukrepih glede primerjalne analize nacionalnih okvirov za izterjavo posojil in insolventnost ter naj se v procesu evropskega semestra bolj osredotočita na insolventnost.

Ozadje

Bančna unija in unija kapitalskih trgov skupaj spodbujata bolj povezan in stabilnejši finančni sistem EU. Povečujeta odpornost ekonomske in monetarne unije proti negativnim pretresom, tako da znatno olajšujeta čezmejno delitev tveganj v zasebnem sektorju, hkrati pa zmanjšujeta potrebo po javni delitvi tveganj.

Eno od ključnih področij za zmanjševanje tveganja v evropskem bančnem sektorju je nadaljnje zmanjševanje obsega slabih posojil. Zaradi finančne krize in posledičnih recesij se je povečalo število posojilojemalcev, ki niso mogli odplačevati posojil, saj je imelo več ljudi in podjetij stalne plačilne težave ali pa so celo šli v stečaj. To se je dogajalo zlasti v državah članicah, v katerih je bila recesija dolga ali globoka. Zato so se v poslovnih knjigah številnih bank nakopičila slaba posojila. Visoki deleži slabih posojil so v nekaterih bankah še vedno pomemben izziv in lahko znatno vplivajo na njihovo uspešnost.

Komisija je sodelovala z zadevnimi državami članicami, da bi zmanjšala visoko raven slabih posojil, in sicer tudi prek evropskega semestra ter vzpostavitve začasnih in sistemskih ukrepov za oslabljena sredstva, ki so združljivi s pravili o državni pomoči. Tudi sami nadzorniki in banke držav članic so od krize naprej znatno napredovali pri čiščenju bilanc stanja bank.

Komisija je marca 2018 kot del akcijskega načrta EU pripravila celovit sveženj ukrepov za reševanje problema slabih posojil. Sveženj vsebuje ukrepe politike na štirih področjih: (i) nadzor in regulacija bank, (ii) nadaljnje reforme nacionalnih okvirov za prestrukturiranje, insolventnost in izterjavo dolgov, (iii) razvoj sekundarnih trgov za prizadeto premoženje ter (iv) spodbujanje prestrukturiranja bank, če je to ustrezno in potrebno.

Poleg tega je Komisija sodelovala z državami članicami, da bi omogočila rešitve za posamezne primere za banke v okviru pravil EU o državni pomoči in bančnih predpisov, z jasnim ciljem, da se omejijo stroški za davkoplačevalce, hkrati pa se zagotovi, da so vlagatelji vedno v celoti zaščiteni. To je omogočilo transakcije, s katerimi je bilo v zadnjih treh letih iz bilanc stanja bank odstranjenih približno 112 milijard EUR bruto slabih posojil (približno 82 milijard EUR v Italiji, približno 24 milijard EUR na Portugalskem in približno 6 milijard EUR na Cipru).

Današnje četrto poročilo o napredku je v skladu s pričakovanji Sveta o dokončanju rednega pregleda stanja slabih posojil v EU. 

Več informacij

Sporočilo z naslovom Poglobitev evropske ekonomske in monetarne unije: pregled stanja štiri leta po objavi poročila petih predsednikov, junij 2019

Sporočilo z naslovom Četrto poročilo o napredku pri zmanjšanju obsega slabih posojil in zmanjševanju tveganj v bančni uniji, junij 2019

Delovni dokument služb Komisije z naslovom Krepitev mednarodne vloge evra: rezultati posvetovanj, junij 2019

Sporočilo za medije z naslovom Poglobitev evropske ekonomske in monetarne unije: Komisija ocenjuje napredek štiri leta po objavi poročila petih predsednikov

Informativni pregled o poglobitvi evropske ekonomske in monetarne unije: pregled stanja štiri leta po objavi poročila petih predsednikov, junij 2019

Informativni pregled o mednarodni vlogi evra, junij 2019

Informativni pregled o prednostih evra, junij 2019

Informativni pregled s časovnim razporedom ukrepov EU od začetka krize, junij 2019 

Informativni pregled o uniji kapitalskih trgov: spodbujanje naložb in dostopa do financiranja, junij 2019

Informativni pregled o bančni uniji: nadaljnje zmanjševanje tveganj v finančnem sistemu, junij 2019

Komisija predstavlja načrt za poglobitev evropske ekonomske in monetarne unije, december 2017 

Dokument z razmislekom o poglobitvi ekonomske in monetarne unije, maj 2017

Poročilo petih predsednikov: dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije, junij 2015

IP/19/2932

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar