Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Unia bankowa: Wolumen kredytów zagrożonych w UE nadal spada

Bruksela, 12 czerwca 2019 r.

Według najnowszych danych opublikowanych dzisiaj przez Komisję Europejską działania na rzecz ograniczenia ryzyka w sektorze bankowym przynoszą efekty.

W swoim czwartym sprawozdaniu z postępów w zmniejszaniu wolumenu kredytów zagrożonych Komisja potwierdza dzisiaj, że wolumeny kredytów zagrożonych nadal wykazują tendencję spadkową i zbliżają się do poziomów sprzed kryzysu. Od 2014 r. wskaźnik kredytów zagrożonych w bankach UE zmniejszył się ponad dwukrotnie, spadając w trzecim kwartale 2018 r. do poziomu 3,3 proc., tj. o 1,1 punktu procentowego w ujęciu rok do roku.

Dzisiejsze sprawozdanie – powstałe w następstwie konkluzji ze szczytu strefy euro z grudnia 2018 r. – posłuży jako źródło informacji na potrzeby dyskusji o dokończeniu budowy unii bankowej na następnym posiedzeniu unijnych ministrów finansów, które się odbędzie 14 czerwca. W szczególności omawiane będą tam działania, jakie należy podjąć w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów (EDIS).

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych Valdis Dombrovskis powiedział: Zlikwidowanie pozostałych poziomów kredytów zagrożonych stanowi część naszych nieustannych wysiłków na rzecz umocnienia sektora bankowego. Nasze banki są teraz lepiej dokapitalizowane i lepiej przygotowane na wstrząsy gospodarcze. Niedawno uzgodniliśmy stworzenie solidniejszych ram regulujących i nadzorujących banki. Biorąc pod uwagę te postępy w ograniczaniu ryzyka, wzywam unijnych ministrów finansów do przyspieszenia prac nad pozostałymi środkami mającymi na celu dokończenie budowy unii bankowej.

W odrębnym komunikacie w sprawie pogłębienia europejskiej unii gospodarczej i walutowej, opublikowanym w dniu dzisiejszym, Komisja zwraca się do przywódców UE o zakończenia prac nad zmianami do Porozumienia ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności oraz o ponowienie wysiłków na rzecz dokończenia budowy unii bankowej. Wraz z zakończeniem tworzenia unii bankowej ma to zasadnicze znaczenie dla rozwoju unii gospodarczej i walutowej oraz wzmocnienia międzynarodowej roli euro.

Mimo wyraźnej poprawy sytuacji wysokie wskaźniki kredytów zagrożonych nadal stanowią wyzwanie w niektórych państwach członkowskich i wymagają dalszej uwagi. Dzisiejszy komunikat wzywa państwa członkowskie i Parlament Europejski do przyspieszenia prac nad oczekującymi na przyjęcie wnioskami w sprawie działań UE, które pozwolą ostatecznie rozwiązać ten problem. W kwestii pełnego wdrożenia unijnego planu działania na rzecz rozwiązania problemu wysokich wolumenów kredytów zagrożonych poczyniono już znaczne postępy. Komisja wzywa jednak współprawodawców do szybkiego osiągnięcia porozumienia w sprawie proponowanych środków dotyczących analizy porównawczej krajowych ram w zakresie egzekwowania kredytów i niewypłacalności oraz do zwrócenia szczególnej uwagi na niewypłacalność w ramach procesu europejskiego semestru.

Przebieg procedury

Unia bankowa wraz z unią rynków kapitałowych promują bardziej zintegrowany i stabilny system finansowy UE. Pomagają one w zwiększeniu odporności unii gospodarczej i walutowej na wstrząsy, ułatwiając istotnie udział sektora prywatnego w podziale ryzyka w różnych państwach, a jednocześnie zmniejszając zapotrzebowanie na udział sektora publicznego w podziale ryzyka.

Jednym z kluczowych obszarów ograniczania ryzyka w europejskim sektorze bankowym jest dalsze zmniejszenie wolumenu kredytów zagrożonych. Kryzys finansowy i późniejsze recesje doprowadziły do tego, że coraz więcej kredytobiorców nie było w stanie spłacić swojego kredytu, ponieważ więcej osób fizycznych i przedsiębiorstw zaczęło mieć stałe trudności związane z płatnościami, a nawet zostało zagrożonych upadłością. Dotyczyło to w szczególności państw członkowskich, które borykały się z długimi lub głębokimi recesjami. W związku z tym w portfelach wielu banków doszło do nagromadzenia kredytów zagrożonych. Wysokie wskaźniki kredytów zagrożonych nadal stanowią istotne wyzwanie, zwłaszcza w niektórych bankach, i mogą znacząco wpływać na wyniki tych banków.

Komisja współpracuje z zainteresowanymi państwami członkowskimi w celu rozwiązania problemu wysokiego poziomu kredytów zagrożonych, m.in. w ramach europejskiego semestru oraz ustanawiając środki ad hoc i ogólnosystemowe środki w zakresie aktywów o obniżonej jakości, zgodne z zasadami pomocy państwa. Od czasu kryzysu organy nadzoru i banki państw członkowskich również poczyniły znaczne postępy w oczyszczaniu bilansów banków.

W marcu 2018 r. Komisja przedstawiła kompleksowy pakiet środków w ramach planu działania UE na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych. Pakiet zawiera działania polityczne w czterech obszarach: (i) nadzoru bankowego i regulacji w sektorze bankowym; (ii) dalszych reform krajowych ram restrukturyzacji, niewypłacalności i odzyskiwania wierzytelności; (iii) rozwoju rynków wtórnych aktywów zagrożonych; oraz (iv) wspierania – w stosownych przypadkach – restrukturyzacji banków.

Ponadto Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w celu umożliwienia znalezienia konkretnych rozwiązań dla poszczególnych banków w ramach unijnej pomocy państwa i unijnych przepisów bankowych, z wyraźnym celem ograniczenia kosztów ponoszonych przez podatników i przy jednoczesnym zapewnieniu stałej i pełnej ochrony deponentów. Pozwoliło to na dokonanie transakcji, w wyniku których w ciągu ostatnich trzech lat udało się usunąć z bilansów banków około 112 mld EUR kredytów zagrożonych brutto (ok. 82 mld EUR we Włoszech; ok. 24 mld EUR w Portugalii; ok. 6 mld EUR na Cyprze).

Dzisiejsze czwarte sprawozdanie z postępów stanowi odpowiedź na oczekiwania Rady dotyczące zakończenia regularnego przeglądu kredytów zagrożonych w UE. 

Dodatkowe informacje

Komunikat „Pogłębienie unii gospodarczej i walutowej w Europie: podsumowanie po czterech latach od publikacji sprawozdania pięciu przewodniczących” – czerwiec 2019 r.

Komunikat „Czwarte sprawozdanie z postępów w zmniejszaniu wolumenu kredytów zagrożonych i dalszym ograniczaniu ryzyka w unii bankowej” – czerwiec 2019 r.

Dokument roboczy służb Komisji „Wzmocnienie międzynarodowej roli euro: wyniki konsultacji” – czerwiec 2019 r.

Komunikat prasowy: Pogłębienie unii gospodarczej i walutowej w Europie Komisja podsumowuje postępy po czterech latach od publikacji sprawozdania pięciu przewodniczących

Zestawienie informacji: Pogłębienie unii gospodarczej i walutowej w Europie: podsumowanie po czterech latach od publikacji sprawozdania pięciu przewodniczących” – czerwiec 2019 r.

Zestawienie informacji „Międzynarodowa rola euro” – czerwiec 2019 r.

Zestawienie informacji „Korzyści z euro” – czerwiec 2019 r.

Zestawienie informacji „Kalendarium działań UE od początku kryzysu” – czerwiec 2019 r. 

Zestawienie informacji „Unia rynków kapitałowych: zwiększenie inwestycji i dostępu do finansowania” – czerwiec 2019 r.

Zestawienie informacji „Unia bankowa: dalsze ograniczanie ryzyka w systemie finansowym” – czerwiec 2019 r.

Komisja prezentuje plan działania na rzecz pogłębienia europejskiej unii gospodarczej i walutowej – grudzień 2017 r.  

Dokument otwierający debatę na temat pogłębienia unii gospodarczej i walutowej – maj 2017 r.

Sprawozdanie pięciu przewodniczących: Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej – czerwiec 2015 r.

IP/19/2932

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar