Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Bankenunie: Steeds minder niet-renderende leningen in de EU

Brussel, 12 juni 2019

De inspanningen om de risico's in de EU-banksector te verlagen, werpen hun vruchten af volgens nieuwe cijfers die de Europese Commissie vandaag bekend heeft gemaakt.

In haar vierde voortgangsverslag over de terugdringing van niet-renderende leningen bevestigt de Commissie vandaag dat de niveaus van niet-renderende leningen verder dalen tot niveaus van vóór de crisis. Het percentage niet-renderende leningen bij de EU-banken is sinds 2014 met meer dan de helft gedaald tot 3,3% in het derde kwartaal van 2018 en met 1,1 procentpunten op jaarbasis.

Voortbouwend op de conclusies van de Eurotop van december 2018 zal het verslag van vandaag meegenomen worden in de besprekingen tijdens de volgende vergadering van de EU-ministers van Financiën op 14 juni over de voltooiing van de bankenunie, en met name over de stappen die moeten worden gezet om te komen tot een Europees depositoverzekeringsstelsel (EDIS).

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter bevoegd voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en de Kapitaalmarktenunie: "Het saneren van de resterende niet-renderende leningen maakt deel uit van onze voortdurende inspanningen om de banksector nog sterker te maken. Onze banken zijn nu beter gekapitaliseerd en beter bestand tegen economische schokken. Onlangs zijn we het eens geworden over een robuuster kader voor de regulering van en het toezicht op banken. Gezien deze vooruitgang bij het verminderen van de risico's roep ik de EU-ministers van Financiën op om voort te gaan met andere maatregelen om de bankenunie te vervolledigen."

In een afzonderlijke Mededeling over de verdieping van de economische en monetaire Unie van Europa, die vandaag is bekendgemaakt, verzoekt de Commissie de EU-leiders de wijzigingen in het Verdrag tot oprichting van het Europees Stabiliteitsmechanisme af te ronden en zich opnieuw in te spannen om de voltooiing van de bankenunie dichterbij te brengen. Samen met de voltooiing van de bankenunie is dit cruciaal voor de ontwikkeling van de economische en monetaire unie en de versterking van de internationale rol van de euro.

Ondanks duidelijke verbeteringen vormt het hoge percentage niet-renderende leningen in sommige lidstaten nog steeds een uitdaging en dient het verder aandacht te krijgen. In de Mededeling van vandaag worden de lidstaten en het Europees Parlement opgeroepen om de lopende voorstellen voor de aanvulling van de maatregelen van de EU om dit probleem aan te pakken, sneller af te werken. Er zijn reeds belangrijke stappen gezet naar de volledige uitvoering van het EU-actieplan om de hoge standen van niet-renderende leningen aan te pakken. De Commissie roept de medewetgevers echter op om snel een akkoord te bereiken over de door haar voorgestelde maatregelen voor benchmarking van de nationale kaders voor de afdwinging van de naleving van leningovereenkomsten en voor insolventie, en om bij het Europees Semester meer aandacht te besteden aan insolventie.

Achtergrond

De bankenunie en de kapitaalmarktenunie bevorderen samen een meer geïntegreerd en stabiel financieel stelsel in de EU. Zij zorgen ervoor dat de economische en monetaire unie beter bestand is tegen negatieve schokken doordat grensoverschrijdende private risicodeling veel makkelijker wordt en de behoefte aan publieke risicodeling kleiner.

Een van de belangrijkste manieren waarop risico's in de Europese banksector kunnen worden verlaagd is door verdere daling van de niet-renderende leningen. Door de financiële crisis en de daaropvolgende recessies kunnen steeds minder kredietnemers hun leningen terugbetalen, omdat steeds meer mensen en ondernemingen betalingsmoeilijkheden hebben en zelfs failliet gaan. Dit was met name het geval in lidstaten waar zich langdurige of diepe recessies hadden voorgedaan. Bij veel banken kwamen er dan ook steeds meer niet-renderende leningen in de boeken. Hoge percentages niet-renderende leningen blijven een belangrijke uitdaging bij met name sommige banken en kunnen aanzienlijk wegen op hun resultaten.

De Commissie heeft samen met de betrokken lidstaten het hoge niveau van niet-renderende leningen aangepakt, onder meer via het Europees Semester en de invoering van met de staatssteunregels verenigbare systeembrede ad-hocmaatregelen voor probleemactiva. De toezichthouders van de lidstaten en de banken hebben sinds de crisis zelf ook veel vooruitgang geboekt bij het saneren van de balansen van de banken.

In maart 2018 heeft de Commissie een omvattend pakket maatregelen voorgesteld in het kader van het EU-actieplan om niet-renderende leningen aan te pakken. Het pakket omvat beleidsmaatregelen op vier gebieden: i) bankentoezicht en -regulering, ii) verdere hervormingen van de nationale kaders voor herstructurering, insolventie en invordering van schulden, iii) ontwikkeling van secundaire markten voor noodlijdende activa, en iv) bevordering, indien passend en nodig, van de herstructurering van banken.

Verder heeft de Commissie met de lidstaten samen zaakspecifieke oplossingen voor banken mogelijk gemaakt binnen het kader van de EU-staatssteun- en -bankregels, met als duidelijk doel de kosten voor de belastingbetalers te beperken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat depositohouders altijd volledig beschermd bleven. Hierdoor waren transacties mogelijk waarmee de afgelopen drie jaar zo'n 112 miljard EUR aan bruto niet-renderende leningen van de balansen van de banken werd gehaald (ongeveer 82 miljard EUR in Italië, ongeveer 24 miljard EUR in Portugal en ongeveer 6 miljard EUR in Cyprus).

Met het vierde voortgangsverslag van vandaag wordt beantwoord aan de verwachting van de Raad om regelmatig de balans op te maken van de niet-renderende leningen in de EU. 

Meer informatie

Mededeling "Verdieping van Europa's economische en monetaire unie: balans vier jaar na het verslag van de vijf voorzitters" - juni 2019

Mededeling "Vierde voortgangsverslag over het terugdringen van niet-renderende leningen en risicovermindering in de bankenunie" – juni 2019

Werkdocument van de diensten van de Commissie over de versterking van de internationale rol van de euro: resultaten van het overleg - juni 2019

Persbericht: Verdieping van Europa's economische en monetaire unie: Commissie maakt balans op vier jaar na het verslag van de vijf voorzitters

Factsheet over de verdieping van Europa's economische en monetaire unie: balans vier jaar na het verslag van de vijf voorzitters – juni 2019

Factsheet over de internationale rol van de euro - juni 2019

Factsheet over de voordelen van de euro - juni 2019

Factsheet over de tijdlijn van de EU-maatregelen sinds het begin van de crisis - juni 2019 

Factsheet over de kapitaalmarktenunie: stimuleren van investeringen en toegang tot financiering - juni 2019

Factsheet over de bankenunie: verdere risicovermindering in het financiële stelsel - juni 2019

Commissie stelt routekaart vast voor de verdieping van Europa's economische en monetaire unie - december 2017 

Discussienota over het verdiepen van de economische en monetaire unie - mei 2017

Het verslag van de vijf voorzitters: de voltooiing van Europa's Economische en Monetaire Unie - juni 2015

IP/19/2932

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar