Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Pankkiunioni: Järjestämättömien lainojen määrä EU:ssa vähenee edelleen

Bryssel 12. kesäkuuta 2019

Euroopan komission tänään julkaisemien uusien tietojen mukaan pyrkimykset vähentää riskejä EU:n pankkisektorilla ovat tuottaneet tulosta.

Komissio on tänään vahvistanut järjestämättömien lainojen vähentämisestä antamassaan neljännessä seurantaraportissa, että järjestämättömien lainojen osuus on edelleen supistunut lähemmäs kriisiä edeltänyttä tasoa. Järjestämättömien lainojen osuus EU:n pankeissa on supistunut alle puoleen vuoden 2014 tasosta. Osuus pieneni vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä 3,3 prosenttiin, ja vuositasolla vähennys oli 1,1 prosenttiyksikköä.

Tänään julkaistu raportti perustuu joulukuussa 2018 pidetyn eurohuippukokouksen päätelmiin. Se on pohjana pankkiunionin valmiiksi saattamista koskeville keskusteluille, joita on tarkoitus käydä seuraavassa, 14. kesäkuuta pidettävässä EU:n valtiovarainministerien kokouksessa. Erityisesti se pohjustaa keskusteluja toimista, jotka ovat tarpeen eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän käyttöön ottamiseksi.

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaavan varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin mukaan järjestämättömien lainojen muodostaman ongelman ratkaiseminen on osa toimenpiteitä, joita komissio toteuttaa parhaillaan pankkisektorin lujittamiseksi. ”EU:n pankkien pääomapohja on nyt vahvempi, ja ne kestävät talouden häiriöitä aiempaa paremmin. Komissio on lisäksi äskettäin hyväksynyt kehyksen, jolla tehostetaan pankkien sääntelyä ja valvontaa. Pankkisektorin riskejä on näin onnistuttu vähentämään. Tämän vuoksi kehotan EU:n valtiovarainministereitä tukemaan tätä kehitystä toimenpiteillä, jotka vielä tarvitaan pankkiunionin valmiiksi saattamiseksi”, Dombrovskis totesi.

Tänään annetussa tiedonannossa Euroopan talous- ja rahaliiton syventämisestä komissio kehottaa EU-johtajia viimeistelemään Euroopan vakausmekanismin perustamista koskevaan sopimukseen tehtävät muutokset ja etenemään entistä määrätietoisemmin toimenpiteissä, jotka vielä tarvitaan pankkiunionin valmiiksi saattamiseksi. Tämä on yhdessä pankkiunionin viimeistelyn kanssa välttämätöntä talous- ja rahaliiton kehittämiseksi ja euron kansainvälisen aseman lujittamiseksi.

Tilanteen selkeästä paranemisesta huolimatta joissakin jäsenvaltioissa järjestämättömien lainojen osuudet ovat edelleen suuria ja niitä olisi seurattava jatkuvasti. Tänään antamassaan tiedonannossa komissio kehottaa jäsenvaltioita ja Euroopan parlamenttia nopeuttamaan vielä tarvittavien ehdotusten käsittelyä, jotta niillä voidaan täydentää toimia, jotka EU on jo toteuttanut ongelman ratkaisemiseksi. Järjestämättömien lainojen vähentämistä koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttamisessa on jo edistytty merkittävästi. Komissio kehottaa kuitenkin Euroopan parlamenttia ja neuvostoa sopimaan nopeasti sen ehdottamista toimenpiteistä, jotka koskevat lainojen kansallisten perintäjärjestelyjen ja maksukyvyttömyysmenettelyjen vertailuanalyysia, ja varmistamaan, että maksukyvyttömyyslainsäädäntö otetaan entistä paremmin huomioon talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä.

Tausta

Pankkiunionilla ja pääomamarkkinaunionilla edistetään entistä pidemmälle yhdennettyä ja nykyistä vakaampaa EU:n rahoitusjärjestelmää. Ne lisäävät talous- ja rahaliiton kykyä sietää häiriöitä helpottamalla huomattavasti yksityistä riskinjakoa yli rajojen ja vähentämällä samalla tarvetta julkiseen riskinjakoon.

Yksi keskeisimmistä keinoista, joilla voidaan vähentää Euroopan pankkisektoriin kohdistuvia riskejä, on järjestämättömien lainojen määrän vähentäminen nykyisestä. Finanssikriisi ja sitä seuranneet taantumat johtivat siihen, että aiempaa useammat luotonottajat eivät kyenneet maksamaan takaisin velkojaan, kun yhä useammat yksityishenkilöt ja yritykset joutuivat jatkuviin maksuvaikeuksiin ja päätyivät jopa konkurssiin. Näin tapahtui etenkin jäsenvaltioissa, joissa taantuma oli pitkä tai syvä. Tämän seurauksena monille pankeille kertyi järjestämättömiä lainoja. Järjestämättömien lainojen suuri osuus on edelleen merkittävä haaste joillekin pankeille ja voi heikentää niiden tulosta huomattavasti.

Komissio on tehnyt yhteistyötä kyseisten jäsenvaltioiden kanssa puuttuakseen järjestämättömien lainojen suureen määrään. Tähän yhteistyöhön ovat kuuluneet muun muassa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä toteutetut toimet sekä tilapäiset ja koko järjestelmää koskevat toimenpiteet, jotka liittyvät arvoltaan alentuneisiin omaisuuseriin ja ovat valtiontukisääntöjen mukaisia. Myös jäsenvaltioiden valvontaviranomaiset ja pankit ovat edistyneet huomattavasti pankkien taseiden siivouksessa kriisin puhkeamisen jälkeen.

Komissio esitti maaliskuussa 2018 kattavan toimenpidepaketin osana järjestämättömiä lainoja koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa. Paketti sisältää toimia seuraavilla neljällä osa-alueella: i) pankkivalvonta ja -sääntely; ii) kansallisten uudelleenjärjestely-, maksukyvyttömyys- ja velanperintäpuitteiden uudistamisen jatkaminen; iii) jälkimarkkinoiden kehittäminen ongelmasaamisille; ja iv) pankkien uudelleenjärjestelyn tukeminen tarvittaessa.

Lisäksi komissio on pyrkinyt yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa mahdollistamaan pankkikohtaiset ratkaisut valtiontukea ja pankkitoimintaa koskevien EU-sääntöjen puitteissa. Tavoitteena on ollut rajoittaa veronmaksajille koituvia kustannuksia ja varmistaa samalla, että tallettajat ovat aina täysin suojattuja. Tämä mahdollisti transaktiot, joilla on kolmen viime vuoden aikana poistettu pankkien taseista bruttomääräisesti noin 112 miljardia euroa järjestämättömiä lainoja (Italiassa noin 82 miljardia euroa, Portugalissa noin 24 miljardia euroa ja Kyproksessa noin 6 miljardia euroa).

Komission tänään julkaisemalla neljännellä seurantaraportilla vastataan neuvoston odotuksiin siitä, että järjestämättömät lainat arvioidaan EU:ssa säännöllisesti. 

Lisätietoja

Tiedonanto ”Euroopan talous- ja rahaliiton syventäminen: Tilannekatsaus neljän vuoden kuluttua viiden puheenjohtajan kertomuksesta” – kesäkuu 2019

Tiedonanto ”Neljäs edistymiskertomus järjestämättömien lainojen vähentämisestä ja riskin vähentämiseksi toteutettavista lisätoimenpiteistä pankkiunionissa” – kesäkuu 2019

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja ”Euron kansainvälisen roolin vahvistaminen: Kuulemisten tulokset” – kesäkuu 2019

Lehdistötiedote: Euroopan talous- ja rahaliiton syventäminen: Komissio tarkastelee edistymistä

Tietokooste ”Euroopan talous- ja rahaliiton syventäminen: Tilannekatsaus neljän vuoden kuluttua viiden puheenjohtajan kertomuksesta” – kesäkuu 2019

Tietokooste ”Euron kansainvälinen rooli” – kesäkuu 2019

Tietokooste ”Euron edut” – kesäkuu 2019

Tietokooste ”EU:n toimet kriisin alusta tähän päivään” – kesäkuu 2019 

Tietokooste ”Pääomamarkkinaunioni: Investointien ja rahoituksen saannin edistäminen” – kesäkuu 2019

Tietosivu ”Pankkiunioni: Rahoitusjärjestelmän riskien vähentäminen edelleen” – kesäkuu 2019

Komissio laatii etenemissuunnitelman talous- ja rahaliiton syventämiseksi – joulukuu 2017 

Pohdinta-asiakirja talous- ja rahaliiton syventämisestä – toukokuu 2017

Viiden puheenjohtajan kertomus: Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely – kesäkuu 2015

IP/19/2932

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar