Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Банков съюз: Продължава спадът на необслужваните заеми в ЕС

Брюксел, 12 юни 2019 r.

Според новите данни, оповестени днес от Европейската комисия, усилията за намаляване на рисковете в банковия сектор в ЕС дават резултат.

В своя четвърти доклад за напредъка по намаляване на необслужваните заеми днес Комисията потвърждава, че равнището им продължава да спада, приближавайки се към равнището отпреди кризата. Делът на необслужваните заеми в банките от ЕС е спаднал с повече от петдесет на сто от 2014 г. насам, достигайки 3,3 % през третото тримесечие на 2018 г. Годишното намаление е с 1,1 процентни пункта.

Допълвайки заключенията от срещата на най-високо равнище на държавите от еврозоната, днешният доклад ще осигури информация за обсъжданията за завършването на банковия съюз на следващата среща на финансовите министри от ЕС на 14 юни, особено за действията, които са необходими за установяването на европейска схема за застраховане на депозитите (ЕСЗД).

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Справянето с оставащите натрупани необслужвани заеми е част от постоянните ни усилия за по-нататъшно подсилване на банковия сектор. Сега нашите банки са по-капитализирани и по-подготвени да удържат на икономически сътресения. Наскоро ние постигнахме съгласие за една по-надеждна уредба за регулиране и надзор над банките. С оглед на напредъка при намаляването на рисковете призовавам финансовите министри на държавите от ЕС да одобрят още мерки за завършването на банковия съюз.

В отделно Съобщение за задълбочаването на европейския икономически и паричен съюз, издадено днес, Комисията приканва ръководителите на ЕС да завършат промените в Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност и да подновят усилията си за постигане на напредък по доизграждането на банковия съюз. Заедно със завършването на банковия съюз това е от основно значение за развитието на икономическия и паричен съюз и засилването на международното значение на еврото.

Въпреки видимите подобрения високият дял на необслужваните заеми остава предизвикателство в някои държави членки и заслужава постоянно внимание. В днешното съобщение държавите членки и Европейският парламент се призовават да ускорят работата по оставащите предложения, с които се допълват действията на ЕС за справяне с проблема. Вече са предприети важни стъпки за пълното изпълнение на плана за действие на ЕС за справяне с високите равнища на необслужваните заеми. Въпреки това Комисията призовава съзаконодателните органи бързо да постигнат съгласие по предложените от нея мерки за определяне на целеви показатели за националните уредби за принудително изпълнение по заемите и за несъстоятелността, както и да отделят повече внимание на несъстоятелността в процеса на европейския семестър.

Контекст

Общата цел на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари е постигане на по-обединена и по-стабилна финансова система на ЕС. Чрез тях се увеличава устойчивостта на икономическия и паричен съюз при неблагоприятни сътресения, като значително се улеснява презграничното поделяне на риска в частния сектор и същевременно се намалява необходимостта от поделянето му в публичния сектор.

Една от ключовите области от значение за намаляването на риска в европейския банков сектор е по-нататъшният спад на необслужваните заеми. Вследствие на финансовата криза и последвалите я рецесии нарасна броят на гражданите и дружествата, изправени през трайни финансови затруднения и дори неплатежоспособност, в резултат на което все повече заемополучатели не успяваха да погасяват заемите си. Това се усещаше особено остро в държавите членки, изпаднали в продължителна или дълбока рецесия. Вследствие на това много банки натрупаха в балансите си необслужвани заеми. В някои банки високият дял на необслужваните заеми остава важно предизвикателство и може да окаже голямо влияние върху резултатите им.

Комисията работи заедно със съответните държави членки за справяне с високите равнища на тези заеми, в т.ч. в рамките на европейския семестър и чрез съставянето на мерки за определени случаи и общосистемни мерки за обезценените активи, които да бъдат съвместими с правилата за държавните помощи. Надзорните органи и банките в държавите членки също са постигнали значителен напредък при изчистването на банковите баланси от кризата насам.

През март 2018 г. Комисията представи цялостен пакет от мерки като част от плана за действие на ЕС за справяне с необслужваните заеми. Пакетът от мерки включва действия в четири области: i) надзор и регулиране на банките, ii) по-нататъшно реформиране на националните нормативни уредби за реорганизацията, несъстоятелността и събирането на вземания, iii) развитие на вторичните пазари на проблемни активи и iv) насърчаване, когато е уместно и необходимо, на реорганизацията на банките.

Освен това Комисията работи с държавите членки за създаването на решения за конкретни случаи за банките в рамките на правилата на ЕС за държавните помощи и банковото дело с ясната цел разходите за данъкоплатците да бъдат ограничени, като същевременно се запазва пълна и постоянна защита на вложителите. Така бе създадена възможност за осъществяване на сделки, с които балансите на банките се освободиха от необслужвани заеми с брутен размер от около 112 милиарда евро през последните три години (приблизително 82 милиарда евро в Италия, 24 милиарда евро в Португалия и 6 милиарда евро в Кипър).

Днешният четвърти доклад за напредъка отговаря на очакванията на Съвета за редовно отчитане на необслужваните заеми в ЕС. 

Още сведения

Съобщение „Задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз: равносметка четири години след Доклада на петимата председатели“ – юни 2019 г.

Съобщение „Четвърти доклад за напредъка по намаляване на необслужваните заеми и рисковете в банковия съюз“ – юни 2019 г.

Работен документ на службите „Засилване на международното значение на еврото: резултати от консултациите“ – юни 2019 г.

Съобщение за медиите: Задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз: Комисията прави равносметка на постигнатия напредък четири години след Доклада на петимата председатели

Информационен документ „Задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз: равносметка четири години след Доклада на петимата председатели“ – юни 2019 г.

Информационен документ „Международното значение на еврото“ – юни 2019 г.

Информационен документ „Ползите от еврото“ – юни 2019 г.

Информационен документ „Хронологичен обзор на действията на ЕС от началото на кризата“ – юни 2019 г. 

Информационен документ „Съюз на капиталовите пазари: насърчаване на инвестициите и достъпа до финансиране“ – юни 2019 г.

Информационен документ „Банков съюз: по-нататъшно намаление на рисковете във финансовата система“ – юни 2019 г.

Комисията установява пътна карта за задълбочаването на европейския икономически и паричен съюз – декември 2017 г. 

Документ за размисъл за задълбочаването на европейския икономически и паричен съюз – май 2017 г.

Докладът на петимата председатели: Завършване на европейския икономически и паричен съюз – юни 2015 г.

IP/19/2932

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar