Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa kaitseb: EL annab enne Euroopa Ülemkogu kohtumist aru väärinfoga võitlemise olukorrast

Brüssel, 14. juuni 2019

Täna esitavad komisjon ja kõrge esindaja järgmisel nädalal toimuva ELi juhtide arutelu jaoks aruande selle kohta, mida on väärinfoga võitlemisel ära tehtud ja milliseid järeldusi tehti Euroopa Parlamendi valimiste käigus saadud kogemustest.

Demokraatlike protsesside ja institutsioonide kaitsmine väärinfo eest on oluline ülesanne kogu maailmas. Et sellega toime tulla, on EL haaranud härjal sarvist ja loonud kindla raamistiku, mille alusel tegutseda kooskõlastatult ja täielikus vastavuses euroopalike väärtuste ja põhiõigustega. Tänases ühisteatises kirjeldatakse, mil moel on väärinfovastane tegevuskava ja valimispakett aidanud võidelda väärinfo vastu ja säilitada Euroopa Parlamendi valimiste usaldusväärsuse. 

Kõrge esindaja ja asepresident Federica Mogherini, digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip, õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová, julgeolekuliidu volinik Julian King ja digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel tegid sel puhul järgmise ühisavalduse:

„Rekordiline valimisaktiivsus Euroopa Parlamendi valimistel näitab ilmekalt, et kodanike huvi Euroopa demokraatia vastu on kasvanud. Meie senine tegevus, kaasa arvatud valimisvõrgustike loomine riikide ja Euroopa tasandil, on aidanud kaitsta demokraatiat manipuleerimiskatsete eest.

Oleme kindlad, et ELi ja liikmesriikide koostöö tihendamise kaudu aitas meie töö vähendada ka välisjõudude algatatud väärinfo levitamise kampaaniate mõju. Ent teha on siiski veel palju, sest Euroopa Parlamendi valimised ei olnud kaugeltki väärinfovabad. Me ei tohi hakata sellisesse olukorda suhtuma kui uude normaalsusse. Kurikaelad muudavad pidevalt oma strateegiat. Me peame püüdma olla neist eespool.“ Võitlus väärinfoga on pikka aega olnud nii ELi institutsioonide kui ka liikmesriikide ühine probleem.

Enne valimisi võisime näha kooskõlastatud ebaautentset käitumist, mille eesmärk oli levitada veebiplatvormidel ühiskonda lõhestavat materjali, muu hulgas robotprogrammide ja võltskontode kasutamise teel. Seepärast lasub veebiplatvormidel eriline vastutus väärinfoga tegelemise eest. Meie aktiivsel toetusel on Facebook, Google ja Twitter saavutanud väärinfot käsitleva tegevusjuhendi kohaselt tegutsedes mõningast edu. Värskeimad igakuised aruanded, mille me täna avaldame, kinnitavad seda suundumust. Nüüd loodame, et digitaalsed platvormid jätkavad tegutsemist veelgi intensiivsemalt ja viivad ellu kõik tegevusjuhendi kohaselt antud lubadused.“

Praegu on veel vara teha lõplikke järeldusi selle kohta, kui palju esines hiljutiste Euroopa Parlamendi valimiste kontekstis väärinfot ja milline oli selle mõju, kuid on selge, et meetmed, mida EL on võtnud koos arvukate ajakirjanike, faktikontrollijate, platvormide, riikide ametiasutuste, teadlaste ja kodanikuühiskonnaga, on aidanud ründeid ära hoida ja toonud meie demokraatlikesse protsessidesse sekkumise katsed päevavalgele. Tänu üldsuse suuremale teadlikkusele oli pahatahtlikel jõududel keerulisem avalikke arutelusid manipuleerida.

EL keskendus oma tegevuses peamiselt neljale üksteist täiendavale tegevussuunale: 

  1. EL on suurendanud oma suutlikkust väärinfot ära tunda ja sellega toime tulla Euroopa välisteenistuse strateegilise kommunikatsiooni töörühmade ja ELi hübriidohtude ühisüksuse kaudu. Samuti on EL parandanud koordineeritud reageerimist. Selleks loodi varajase hoiatamise süsteem, mis hõlbustab liikmesriikide ja ELi institutsioonide teabevahetust. 
  1. EL tegi väärinfot käsitleva vabatahtliku tegevusjuhendi alusel digitaalsete platvormide ja ettevõtetega koostööd, et suurendada poliitilise teabevahetuse läbipaistvust ja hoida ära nende teenustega manipuleerimist, et anda kasutajatele võimalus teada, miks nad mingit konkreetset poliitilist sisu või reklaami näevad, kust see pärit on ja kes on selle taga.
  1. Komisjoni ja kõrge esindaja koostöö Euroopa Parlamendiga on aidanud suurendada ühiskonna teadlikkust ja väärinfole vastupanu võimet eeskätt faktipõhisemate sõnumite edastamise ja meediapädevuse edendamiseks tehtud töö kaudu.
  1. Komisjon on toetanud liikmesriikide püüdlusi kindlustada valimiste usaldusväärsus ja tugevdada liidu demokraatlike süsteemide vastupanuvõimet. Nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil loodud valimisvõrgustikud, mis on seotud varajase hoiatamise süsteemiga, on parandanud võimalike ohtude vallas tehtavat koostööd.

ELi demokraatlike protsesside ja institutsioonide kaitseks on teha siiski veel palju. Väärinfo on kiirelt muutuv oht. Taktika, mida kasutavad eelkõige Vene allikatega seotud välised ja sisemised jõud, areneb sama kiiresti kui riikide ja digitaalsete platvormide võetavad meetmed. Selleks et uutele suundumustele ja tegutsemisviisidele vastu astuda, väärinfo levitamise kampaaniaid paremini avastada ja paljastada ning ELi ja liikmesriikide valmisolekut suurendada, on vaja pidevat uurimistööd ja piisavaid inimressursse. 

Värskeim info, mille digitaalsed platvormid on esitanud tegevusjuhendi alusel

Väärinfoga tegelemisel on eriline vastutus digitaalsetel platvormidel. Täna avaldab komisjon värskeimad igakuised aruanded, mille Google, Twitter ja Facebook esitavad väärinfot käsitleva isereguleerimisel põhineva tegevusjuhendi alusel. Maikuu aruanded kinnitavad komisjoni varasemates hinnangutes kirjeldatud suundumusi. Alates jaanuarist on kõik platvormid teinud edusamme läbipaistvuse ja poliitreklaami vallas ning selliste reklaamide avalikustamisel teekides, mis pakuvad kasulikke vahendeid, mille abil analüüsida poliitiliste jõudude kulutusi reklaamile kogu ELis. Facebook on astunud samme, et tagada temaatilise reklaami läbipaistvus, kuid Google ja Twitter peavad selles osas talle veel järele jõudma.

Teenuste usaldusväärsuse tagamiseks tehtud töö on aidanud vähendada Euroopa parlamendi valimistega manipuleerimise võimalusi, kuid platvormid peavad paremini selgitama, kuidas on robotprogrammide ja võltskontode mahavõtmine piiranud väärinfo levikut ELis. Google, Facebook ja Twitter teatasid, et paranenud on kontroll reklaami paigutamise üle, et piirata pahatahtlikult klõpsusööta kasutavate väärinfo levitajate reklaamitulusid. Kahjuks ei ole piisavat edu saavutatud selliste vahendite väljatöötamisel, mis suurendaksid reklaamimajutusega tegelevate veebisaitide läbipaistvust ja usaldusväärsust.

Saavutusi on, kuid teha on veel rohkem: kõik digitaalsed platvormid peavad esitama täpsemat teavet, mis võimaldaks kindlaks teha pahatahtlikud jõud ja sihikule võetud liikmesriigid. Samuti peaksid nad tegema tihedamat koostööd faktikontrollijatega ja looma kasutajatele paremad võimalused väärinfo avastamiseks. Lisaks kõigele muule peaksid platvormid andma teadlastele sisulise juurdepääsu andmetele, järgides sealjuures isikuandmete kaitse põhimõtteid. Hiljuti otsustas Twitter teha teadustöö jaoks kättesaadavaks asjakohased andmestikud ning see avab võimalusi pahatahtlike jõudude väärinfooperatsioonide alasteks sõltumatuteks teadusuuringuteks. Ühtlasi on komisjon esitanud platvormidele üleskutse rakendada poliitreklaami läbipaistvuse põhimõtteid ka liikmesriikide eesootavatel valimistel.

Järgmised sammud

Nagu on kirjas märtsis toimunud kohtumise järeldustes, võtab Euroopa Ülemkogu juunikuisel tippkohtumisel valimiste kaitsmise ja väärinfoga võitlemise teemad taas käsile. Tänases aruandes sisalduvat infot kasutatakse ELi juhtide arutelus, et anda suund edasistele poliitikameetmetele.

Komisjon ja kõrge esindaja jätkavad ka edaspidi ühiseid jõupingutusi, et kaitsta ELi demokraatiat väärinfo ja manipuleerimise eest. Komisjon esitab veel sel aastal aruande valimispaketi rakendamise kohta ja hindab tegevusjuhendi tulemuslikkust. Selle põhjal võib komisjon kaaluda edasisi meetmeid, et tagada ELi reageerimine kõnealusele ohule ja seda parandada.

Taust

Euroopa Liit on alates 2015. aastast aktiivselt väärinfo vastu võidelnud. Euroopa Ülemkogu 2015. aasta märtsi otsusest lähtudes loodi Euroopa välisteenistuses idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühm, et vastata Venemaa käimasolevatele väärinfo levitamise kampaaniatele. 2016. aastal võeti vastu teatis „Hübriidohtudega võitlemise ühine raamistik“, millele 2018. aastal järgnes ühisteatis „Vastupanuvõime tugevdamine ja suutlikkuse suurendamine võitluseks hübriidohtudega“.

Aprillis 2018 kirjeldas komisjon Euroopa lähenemisviisi ja iseregulatsiooni vahendeid, millega internetis leviva väärinfo vastu võidelda. Oktoobris 2018 kirjutasid Facebook, Google, Twitter ja Mozilla ning digitaalseid platvorme, reklaamitööstust ja reklaamijaid esindavad kutseorganisatsioonid alla tegevusjuhendile. Lisaks lubasid Facebook, Google ja Twitter anda enne Euroopa Parlamendi valimisi kord kuus aru võetud meetmete kohta. Komisjon, keda toetas audiovisuaalmeedia teenuste Euroopa regulaatorasutuste rühm (ERGA), jälgis olukorda tähelepanelikult ja avaldas iga kuu koos esitatud aruannetega ka oma hinnangu. 22. mail liitus tegevusjuhendiga ka Microsoft, kes lubas täita kõik seal kirjeldatud kohustused.

Tegevusjuhend on tihedalt seotud soovitusega, mis kuulub president Junckeri poolt 2018. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus teatavaks tehtud valimispaketti vabade, õiglaste ja turvaliste Euroopa Parlamendi valimiste kindlustamiseks. Meetmed käsitlevad muu hulgas internetipõhise poliitreklaami suuremat läbipaistvust ja võimalust määrata karistusi, kui keegi on kasutanud isikuandmeid ebaseaduslikult selleks, et mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi. Lisaks soovitati liikmesriikidel luua riigisisene valimiskoostöö võrgustik ja osaleda Euroopa tasandi valimiskoostöö võrgustikus.

Lisateave

Teabeleht: Väärinfovastane tegevuskava - Eduaruanne

Ühisaruanne väärinfovastase tegevuskava rakendamise kohta

Väärinfovastane tegevuskava

Pakett vabade ja õiglaste Euroopa Parlamendi valimiste tagamiseks

Mai aruanded tegevusjuhendi rakendamise kohta

Tegevusjuhend. Küsimused ja vastused

Euroopa Parlamendi valimiste lehekülg EUvsDisinfo veebisaidil

Jälgige meid Twitteris: @FedericaMog, @Ansip_EU, @VeraJourova, @JKingEU, @GabrielMariya

@EUvsDisinfo

@EU_MediaLit

 

IP/19/2914

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

VideosPhotos