Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Nuo šiol visoje ES taikomos naujos taisyklės ir garantijos baudžiamajame procese

Briuselis, 2019 m. birželio 11 d.

Šiandien pradedama taikyti direktyva dėl specialių apsaugos priemonių vaikams. Tai paskutinė iš šešių ES direktyvų, kuriomis visoje ES asmenims užtikrinamos procesinės teisės, rinkinio. Šia direktyva užbaigiamas visas teisių rinkinys

Be šių naujų teisių vaikams, gegužės 5 d. pradėta taikyti direktyva, kuria užtikrinama galimybė gauti teisinę pagalbą. Šiuo ES taisyklių rinkiniu užtikrinama, kad baudžiamajame procese būtų gerbiamos pagrindinės ES piliečių teisės į teisingą ir vienodą požiūrį ir kad jos būtų vienodai taikomos visose valstybėse narėse.

Už teisinės valstybės principus ir Pagrindinių teisių chartiją atsakingas pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Kiekvienais metais Europoje baudžiamajame procese dalyvauja 9 mln. žmonių. Gerai veikianti teisinė valstybė turi visiems europiečiams užtikrinti teisingą ir vienodą požiūrį prieš įstatymą. Turime toliau ginti ir puoselėti mūsų teisinės valstybės principą, skatinti nepajudinamą pasitikėjimą mūsų teisingumo sistemomis ir jų gebėjimu apsaugoti visus mūsų piliečius ir visuomenę.“

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová pridūrė: „Vaikams turi būti numatyta ypatinga apsauga baudžiamajame procese. Naujosiomis taisyklėmis užtikriname, kad būtų gerbiamas jų privatumas arba kad sulaikius jie būtų laikomi atskirai nuo suaugusiųjų. Be to, dabar visi ES gali būti tikri, kad prireikus galės gauti teisinę pagalbą. Teisingumas turi būti vykdomas, tačiau būtina užtikrinti, kad tai daroma visapusiškai laikantis mūsų pagrindinių teisių ir vertybių.“

Šiuo metu taikomos tokios teisės

  • Specialios apsaugos priemonės vaikams. Kiekvienais metais Europos Sąjungoje daugiau kaip 1 mln. vaikų dalyvauja baudžiamajame procese. Vaikai yra pažeidžiami ir jiems reikia specialios apsaugos visais proceso etapais. Pagal nuo šiandien taikomas naujas taisykles vaikams turėtų padėti advokatas, o suėmimo atveju jie laisvės atėmimo įstaigoje turėtų būti laikomi atskirai nuo suaugusiųjų. Turi būti gerbiamas jų privatumas, vykdant apklausą daromas garso ir vaizdo įrašas arba ji turėtų būti registruojama kitu tinkamu būdu.
  • Teisė  į teisinę pagalbą. Įtariami ar kaltinami asmenys turi teisę į teisinę pagalbą, t. y. finansinę paramą, pavyzdžiui, jei jie neturi išteklių bylinėjimosi išlaidoms padengti.

ES taisyklėse nustatyti aiškūs teisinės pagalbos teikimo kriterijai. Sprendimai dėl teisinės pagalbos turi būti priimami laiku ir stropiai, o jei prašymas visiškai ar iš dalies atmetamas, asmenys turi būti informuojami raštu.

Šios teisės papildo kitas ES jau taikomas teises:

  • Teisė į nekaltumo prezumpciją ir teisė dalyvauti nagrinėjant bylą teisme. Nekaltumo prezumpcijos samprata egzistuoja visose ES valstybėse narėse, tačiau ES taisyklėmis užtikrinamas vienodas šios teisės taikymas visoje ES. Taisyklėmis patikslinama, kad kaltintojas turi įrodyti kaltumą, o ne kaltinamasis privalo įrodyti savo nekaltumą.
  • Teisė turėti advokatą. Nesvarbu, kurioje ES šalyje būtų įtariamas arba kaltinamas asmuo, jis turi teisę būti konsultuojamas advokato. Teisė turėti advokatą taikoma ir Europos arešto orderio vykdymo procedūrai tiek toje valstybėje narėje, kurioje ji vykdoma, tiek valstybėje narėje, kurioje šis orderis buvo išduotas.
  • Teisė į informaciją. Asmenys turi būti nedelsiant informuojami apie nusikalstamą veiką, kuria jie yra įtariami arba kaltinami. Be to, jie turi būti nedelsiant žodžiu arba raštu informuojami apie jų teises baudžiamajame procese. Jiems turi būti suteikta galimybė susipažinti su bylos medžiaga.
  • Teisė  į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas. Vertimo žodžiu paslaugos turi būti teikiamos nemokamai per bet kokią apklausą, įskaitant vykdomą policijos, visus teismo posėdžius ir visus būtinus tarpinius klausymus, taip pat per svarbiausius susitikimus su advokatu.

Tolesni veiksmai

Valstybės narės, kurios dar neįgyvendino taisyklių, privalo tai padaryti kuo greičiau. Europos Komisija ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su valstybėmis narėmis siekdama užtikrinti, kad taisyklės būtų tinkamai taikomos piliečių labui. Be kita ko, tai galima padaryti rengiant praktinius seminarus ir ekspertų posėdžius.

Pagrindiniai faktai

ES pagrindinių teisių chartijos 47–49 straipsniais saugomos  šios teisės:

Europos Komisija 2013 m. lapkričio mėn. pasiūlė tris pastarąsias iš šių direktyvų dėl įtariamųjų ir kaltinamųjų procesinių teisių.

Dvi direktyvos – dėl teisės į vertimą žodžiu ir raštu ir dėl teisės į informaciją – taikomos visoms valstybėms narėms, išskyrus Daniją. Kitos keturios direktyvos (teisė turėti advokatą, teisė į nekaltumo prezumpciją, teisė į teisinę pagalbą ir vaikų apsaugos priemonės) taikomos visoms valstybėms narėms, išskyrus Airiją, Jungtinę Karalystę ir Daniją.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė „Jūsų teisės, jeigu esate kaltinami arba įtariami nusikalstama veika Europos Sąjungoje“

IP/19/2910

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar