Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELis kehtivad nüüdsest kriminaalmenetluses uued õigusnormid ja tagatised

Brüssel, 11. juuni 2019

Tänasest hakatakse kohaldama laste eritagatisi käsitlevat direktiivi. See on viimane kuuest ELi direktiivist, millega tagatakse kodanike menetlusõigused kõikjal ELis, ja seega on õiguste pakett nüüd täielik.

Lisaks nendele uutele lapsi puudutavatele õigustele kohaldatakse alates 5. maist direktiivi, millega tagatakse juurdepääs tasuta õigusabile. See ELi õigusnormide pakett tagab, et kriminaalmenetluses austatakse ELi kodanike põhiõigusi õiglasele ja võrdsele kohtlemisele ning neid õigusi kohaldatakse ühetaoliselt kõigis liikmesriikides.

Õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste harta eest vastutav esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Igal aastal osaleb Euroopas kriminaalmenetlustes üheksa miljonit inimest. Hästi toimiv õigusriik peab tagama, et iga eurooplane võib olla kindel, et teda koheldakse seaduse ees õiglaselt ja võrdselt. Peame jätkama oma õigusriigi kaitsmist ja arendamist, et tugevdada vankumatut usku meie kohtusüsteemidesse ja nende võimesse kaitsta kõiki meie kodanikke ja ühiskondi.“

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová lisas: „Lapsed vajavad kriminaalmenetluses erilist kaitset. Uute õigusnormidega tagame nende eraelu puutumatuse austamise ja nende kinnipidamise täiskasvanutest lahus. Peale selle võib nüüd igaüks ELis olla kindel, et tal on vajaduse korral juurdepääs tasuta õigusabile. Õigust tuleb küll mõista, ent seejuures peame tagama meie põhiõiguste ja -väärtuste igakülgse austamise.“

Nüüdsest kehtivad järgmised õigused.

  • Laste eritagatised – Igal aastal osaleb ELis kriminaalmenetluses üle miljoni lapse. Lapsed on haavatavad ja vajavad erikaitset kõigis menetluse etappides. Tänasest kehtivate õigusnormide kohaselt peaks lapsi abistama kaitsja ja neid tuleks vanglakaristuse korral hoida täiskasvanutest lahus. Eraelu puutumatust tuleb austada ja ülekuulamised tuleks salvestada audiovisuaalselt või muul asjakohasel viisil.
  • Õigus saada tasuta õigusabi – Kahtlustataval või süüdistataval on õigus saada tasuta õigusabi ehk rahalist toetust, kui neil puuduvad vahendid menetluskulude katmiseks.

ELi õigusnormides on sätestatud selged tasuta õigusabi andmise kriteeriumid. Tasuta õigusabi käsitlevad otsused tuleb teha õigeaegselt ja hoolsalt ning inimesi tuleb kirjalikult teavitada, kui nende taotlus on osaliselt või täielikult tagasi lükatud.

Need õigusnormid täiendavad muid, ELis juba kehtivaid õigusi.

  • Õigus süütuse presumptsioonile ja viibida isiklikult kohtulikul arutelul – Süütuse presumptsiooni mõiste on olemas kõigis ELi liikmesriikides, kuid ELi õigusnormidega tagatakse selle ühetaoline kohaldamine üle ELi. Normides täpsustatakse, et süü tõendamise kohustus lasub süüdistajal, mitte süüdistatav ei pea tõendama oma süütust.
  • Õigus kaitsjale – Kahtlus- või süüalusel on õigus saada kaitsjalt nõu, sõltumata sellest, millises ELi riigis ta asub. Õigus kaitsjale kehtib ka Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ja seda nii määrust täitvas kui ka määruse teinud liikmesriigis.
  • Õigus teabele – Inimesi tuleb viivitamata teavitada kuriteost, milles neid kahtlustatakse või süüdistatakse. Neid tuleb ühtlasi viivitamata kas suuliselt või kirjalikult teavitada nende õigustest kriminaalmenetluses. Neile tuleb anda võimalus tutvuda kohtuasja materjalidega.
  • Õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele – Tasuta suuline tõlge tuleb tagada ülekuulamiste, sealhulgas politsei poolsete ülekuulamiste, kõikide kohtuistungite ja võimalike vaheistungite ajal, samuti kõigi peamiste kohtumiste ajal kaitsjaga.

Edasised sammud

Liikmesriigid, kes ei ole neid norme veel rakendanud, peavad seda tegema võimalikult kiiresti. Euroopa Komisjon jätkab tihedat koostööd liikmesriikidega, et tagada õigusnormide nõuetekohane rakendamine kodanike huvides. Seda on muu hulgas võimalik teha seminaride ja ekspertidega kohtumiste abil.

Taust

ELi põhiõiguste harta artiklite 47–49 kaitsealasse kuuluvad järgmised õigused:

Viimased kahtlustatavate ja süüdistatavate menetlusõigusi käsitlevad kolm direktiivi esitas Euroopa Komisjon novembris 2013.

Direktiive suulise ja kirjaliku tõlke õiguse ning teabe saamise õiguse kohta kohaldatakse kõigis liikmesriikides peale Taani. Ülejäänud nelja direktiivi (õigus kaitsjale, süütuse presumptsioon, õigus saada tasuta õigusabi ja laste eritagatised) kohaldatakse kõigis liikmesriikides peale Iirimaa, Ühendkuningriigi ja Taani.

Lisateave

Teabeleht — kuriteos kahtlustatava või süüdistatava õigused ELis (inglise keeles)

IP/19/2910

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar