Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Nye regler og garantier i straffesager er nu trådt i kraft i EU

Bruxelles, den 11. juni 2019

I dag træder direktivet om særlige sikkerhedsgarantier for børn i kraft. Det er det sidste af et sæt på seks EU-direktiver, der sikrer borgeres procedurerettigheder i EU, og færdiggør hermed hele regelsættet.

Ud over disse nye rettigheder til børn træder direktivet om adgang til retshjælp i kraft den 5. maj. Denne pakke EU-regler sikrer, at EU-borgernes grundlæggende rettigheder til en retfærdig og lige behandling overholdes i straffesager, og at de anvendes på samme måde i alle medlemsstaterne.

Frans Timmermans, førstenæstformand med ansvar for retsstatsprincippet og chartret om grundlæggende rettigheder, udtaler: "Hvert år er 9 millioner mennesker indblandet i straffesager i Europa. Et velfungerende retsstatsprincip sikrer, at alle EU-borgere kan få en retfærdig og lige behandling for loven. Vi er nødt til at fortsætte med at forsvare og give næring til vores retsstatsprincip med henblik på at fremme den urokkelige tillid til vores retssystemer og deres evne til at beskytte alle vores borgere og samfund.

Vĕra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, tilføjer: "Børn fortjener særlig beskyttelse i straffesager. Med de nye regler sikrer vi, at deres privatliv respekteres, og at de holdes adskilt fra voksne under et fængselsophold. Endvidere kan alle i EU nu være sikre på at have adgang til retshjælp, hvis de har brug for det. Samtidig med at retfærdigheden sker fyldest, skal vi sikre, at det sker med fuld respekt for vores grundlæggende rettigheder og værdier."

Følgende rettigheder gælder nu:

  • Særlige sikkerhedsgarantier for børn – Hvert år bliver over 1 million børn i EU sigtet for en overtrædelse af straffeloven. Børn er sårbare og har behov for særlig beskyttelse på alle stadier i en sag. Med de nye regler, der træder i kraft i dag, bør børn bistås af en advokat og holdes adskilt fra voksne under et eventuelt fængselsophold. Privatlivets fred skal respekteres, og afhøringer bør optages med audiovisuelt udstyr eller på en anden hensigtsmæssig måde.
  •  Retten til retshjælp – Hvis du mistænkes eller tiltales, har du ret til retshjælp, det vil f.eks. sige økonomisk støtte, hvis du ikke har midlerne til at afholde dine omkostninger i forbindelse med sagen.

I EU's regler er der fastlagt klare kriterier for bevilling af retshjælp. Beslutninger om retshjælp skal træffes rettidigt og omhyggeligt, og personer skal oplyses skriftligt, hvis deres ansøgning bliver helt eller delvist afslået.

Disse rettigheder supplerer de andre rettigheder, der allerede gælder i EU:

  • Retten til uskyldsformodning og til at være til stede under retssagen – Begrebet uskyldsformodning findes i alle EU-medlemsstater, men EU-reglerne sikrer, at denne ret anvendes på samme måde i hele EU. Med reglerne præciseres det, at bevisbyrden for at påvise skyld påhviler anklagemyndigheden, og det dermed ikke i første omgang er den anklagede, der skal bevise sin uskyld.
  • Retten til advokatbistand – Hvis du er mistænkt eller tiltalt, har du ret til at blive rådgivet af en advokat, uanset hvor i EU du befinder dig. En ret til advokatbistand gælder også i sager, der er omfattet af den europæiske arrestordre, og det både i den fuldbyrdende medlemsstat og i den medlemsstat, hvor arrestordren er blevet udstedt.
  •  Retten til information - Personer skal straks underrettes om den strafbare handling, de mistænkes eller tiltales for. De skal også straks underrettes om deres rettigheder i straffesager, enten mundtligt eller skriftligt. De skal have aktindsigt i deres sag.
  •  Retten til tolke- og oversætterbistand – Der skal ydes gratis tolkning i forbindelse med enhver form for afhøring, herunder politiafhøringer, samtlige retsmøder og andre nødvendige mellemliggende høringer samt ved vigtige møder mellem dig og din advokat.

De næste skridt

De medlemsstater, der endnu ikke har gennemført reglerne, skal gøre dette hurtigst muligt. Europa-Kommissionen vil fortsætte sit tætte samarbejde med medlemsstaterne med henblik på at sikre, at disse regler anvendes korrekt til fordel for borgerne. Dette kan ske bl.a. via workshopper og ekspertmøder.

Baggrund

Artikel 47-49 i EU's charter om grundlæggende rettigheder beskytter følgende rettigheder:

Europa-Kommissionen foreslog de seneste tre direktiver om proceduremæssige rettigheder for mistænkte og tiltalte personer i november 2013.

De to direktiver om retten til tolke- og oversætterbistand og om ret til information gælder for alle medlemsstater, undtagen Danmark. De fire andre direktiver (adgang til advokatbistand, uskyldsformodning, retshjælp og sikkerhedsgarantier for børn) gælder for alle medlemsstater, undtagen Irland, Det Forenede Kongerige og Danmark.

Yderligere oplysninger

Faktablad – Dine rettigheder som tiltalt eller mistænkt i straffesager i EU

IP/19/2910

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar