Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Rena transporter – kommissionen lägger fram förslag om avgastester vid verklig bilkörning

Bryssel den 14 juni 2019

Som svar på en dom från tribunalen föreslår kommissionen i dag att vissa aspekter av provning av utsläpp vid verklig körning (RDE) återinförs i lagstiftning som ska antas av Europaparlamentet och rådet. 

EU-kommissionen har aktivt främjat bättre luft, bekämpat klimatförändringarna och stöttat övergången till rena transporter. Bland initiativen finns nya och mer tillförlitliga avgastester i verkliga körsituationer och bättre laboratorietester. Arbetet har redan gett resultat. Nya typer av dieselfordon som testats både i laboratorier och på vägarna under verkliga förhållanden och som började säljas på marknaden i september 2017, släpper ut betydligt mindre avgaser än äldre typer av dieselfordon.

I december 2018 ogiltigförklarade tribunalen några av bestämmelserna i EU-lagstiftningen om provning av utsläpp vid verklig körning. Tribunalen ansåg att de så kallade ”överensstämmelsefaktorerna” inte skulle ha antagits enligt kommittéförfarandet utan enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Ogiltigförklaringen är partiell och påverkar inte det nuvarande RDE-förfarandet som ska genomföras vid typgodkännanden.

Tribunalen sköt upp verkan av den partiella ogiltigförklaringen till februari 2020 för att ge kommissionen tid att genomföra domen. För att undvika ett otydligt rättsläge kring de typgodkännanden som har beviljats sedan september 2017 – när RDE-förfarandet blev obligatoriskt – föreslår kommissionen i dag att man ska återinföra samma överensstämmelsefaktorer i rättsakten. Kommissionen lägger fram förslaget enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet precis som tribunalen begärt. Kommissionen ger därmed de nationella myndigheterna, industrin och konsumenterna de tydliga regler de behöver.

När Europaparlamentet och rådet har antagit förordningen är den direkt tillämplig i alla medlemsländer och obligatorisk tre dagar efter offentliggörandet i EU:s officiella tidning.

Bakgrund

Regelverket för RDE togs fram enligt kommittéförfarandet som går ut på att kommissionen lägger fram ett förslag för nationella experter som kan ändra förslaget före omröstningen. Texten överlämnas sedan till Europaparlamentet och rådet som kan godkänna eller avslå den. Det här förfarandet användes för att anta den andra rättsakten om utsläpp vid verklig körning (förordning 2016/646) där den kompromiss som medlemsländernas experter nådde den 28 oktober 2015 sedan godkändes av Europaparlamentet och rådet.

I december 2018 ogiltigförklarade tribunalen de så kallade överensstämmelsefaktorerna i denna rättsakt. Överensstämmelsefaktorerna fastställer den tillåtna avvikelsen mellan den lagstadgade utsläppsgränsen som testats under laboratorieförhållanden och RDE-förfarandets värden när bilen körs av en riktig förare på en riktig väg, med målet att gradvis minska avvikelsen.

I sin dom ifrågasatte inte tribunalen det tekniska behovet av överensstämmelsefaktorerna, men ansåg att kommissionen överskred sina genomförandebefogenheter när den fastställde RDE-överensstämmelsefaktorerna enligt kommittéförfarandet i stället för medbeslutandeförfarandet, dvs. det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Kommissionen överklagade tribunalens dom i februari 2019 med motiveringen att den inte håller med om tribunalens juridiska bedömning att kommissionen har överskridit sina genomförandebefogenheter.

Läs mer 

IP/19/2837

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar