Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Netaršus judumas. Komisija teikia pasiūlymą dėl automobilių išmetamų teršalų kiekio bandymų realiomis važiavimo sąlygomis

Briuselis, 2019 m. birželio 14 d.

Komisija, reaguodama į Bendrojo Teismo sprendimą, šiandien siūlo į Europos Parlamento ir Tarybos priimamus teisės aktus įtraukti tam tikrus realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio (RDE) bandymų aspektus. 

Europos Komisija labai aktyvai veikia oro kokybės gerinimo, kovos su klimato kaita srityje ir remia perėjimą prie netaršaus judumo. Jos veiksmai, be kita jo, susiję su naujais patikimesniais išmetamų teršalų kiekio bandymais realiomis važiavimo sąlygomis ir patobulintu laboratoriniu bandymu. Šios pastangos jau dabar teikia rezultatų. Naujų tipų dyzelinės transporto priemonės, išbandytos tiek laboratorijose, tiek keliuose realiomis sąlygomis, ir rinkai pateiktos nuo 2017 m. rugsėjo mėn., išmeta gerokai mažiau teršalų nei senesnių tipų dyzelinės transporto priemonės.

2018 m. gruodžio mėn. Bendrasis Teismas panaikino kai kurias ES teisės aktų nuostatas dėl realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymų. Teismas nusprendė, kad vadinamieji atitikties faktoriai turėjo būti priimti taikant ne komiteto procedūrą, o įprastą teisėkūros procedūrą. Tai dalinio pobūdžio panaikinimas, kuris nedaro įtakos esamai realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio nustatymo procedūrai, kuri lieka galioti ir tipo tvirtinimo metu privalo būti toliau taikoma

Teismas dalinių pakeitimų padarinių įsigaliojimą atidėjo iki 2020 m. vasario mėn., kad Komisija turėtų laiko įgyvendinti šį sprendimą. Tam, kad būtų išvengta teisinio netikrumo dėl tipo patvirtinimų, suteiktų nuo 2017 m. rugsėjo mėn. (kai realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio nustatymo procedūra tapo privaloma), šiandien Komisija siūlo į teisės akto tekstą įtraukti tuos pačius atitikties faktorius. Bendrojo Teismo nurodymu Komisija pasiūlymą dėl teisės akto teikia taikydama įprastą teisėkūros procedūrą. Taip Komisija imasi veiksmų, kad nacionalinėms valdžios institucijoms, pramonės atstovams ir vartotojams užtikrintų būtiną teisinį tikrumą.

Kai reglamentą priims Europos Parlamentas ir Taryba, jis bus tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse ir privalomas praėjus trims dienoms po jo paskelbimo ES oficialiajame leidinyje.

Pagrindiniai faktai

Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio nustatymo teisinė sistema buvo išplėtota taikant komiteto procedūrą, pagal kurią Komisija teikia pasiūlymą nacionaliniams ekspertams, kurie prieš balsuodami jį gali iš dalies pakeisti. Tada tekstas teikiamas Europos Parlamentui ir Tarybai pritarti arba atmesti. Ši procedūra buvo taikoma priimant antrąjį RDE aktą (Reglamentą 2016/646) – 2015 m. spalio 28 d. valstybių narių ekspertai pasiekė kompromisą ir vėliau tekstui pritarė Europos Parlamentas ir Taryba.

2018 m. gruodžio mėn. Bendrasis Teismas panaikino kai kurias antrojo RDE akto nuostatas dėl vadinamųjų atitikties faktorių. Atitikties faktoriais nustatomas teisės aktais nustatytos laboratorijos sąlygomis matuojamos išmetamų teršalų kiekio ribinės vertės ir pagal RED procedūrą matuojamų (kai automobilį vairuoja realus vairuotojas realiame kelyje) verčių leidžiamas neatitikimas, siekiant šį neatitikimą palaipsniui sumažinti.

Bendrasis Teismas savo sprendime nekvestionavo atitikties faktorių techninės būtinybės, bet laikėsi nuomonės, kad Komisija, RDE atitikties faktorių nustatymui taikydama komiteto procedūrą, o ne bendro sprendimo priėmimo procedūrą (t. y. įprastą teisėkūros procedūrą), viršijo savo įgyvendinimo įgaliojimus. 2019 m. vasario mėn. Komisija pateikė skundą dėl šio Bendrojo Teismo sprendimo, išreikšdama nesutikimą dėl Teismo teisinio vertinimo, kad Komisija viršijo savo įgyvendinimo įgaliojimus.

Daugiau informacijos 

IP/19/2837

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar