Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Keskkonnahoidlik liikuvus: komisjon esitab ettepaneku autode heitkoguste katsete kohta tegelikes sõiduoludes

Brüssel, 14. juuni 2019

Vastusena Üldkohtu otsusele teeb komisjon täna ettepaneku lisada tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste (RDE) katsete teatavad aspektid uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt vastuvõetavatesse õigusaktidesse. 

Euroopa Komisjon on väga aktiivselt tegutsenud õhukvaliteedi parandamise nimel, võidelnud kliimamuutuste vastu ja toetanud üleminekut keskkonnahoidlikule liikuvusele. Meetmete hulgas on uued ja usaldusväärsemad katsed heitkoguste mõõtmiseks tegelikes sõidutingimustes ja paremad laborikatsed. Need jõupingutused annavad juba tulemusi. Uued diiselmootoriga sõidukite tüübid, mida on katsetatud nii laboris kui ka tegelikes sõidutingimustes ja mis on turule lastud alates septembrist 2017, tekitavad oluliselt vähem heidet kui vanemad diiselmootoriga sõidukid.

Detsembris 2018 tühistas Üldkohus mõned tegelikus liikluses tekkivaid heitkoguseid käsitlevad ELi õigusaktide sätted. Kohus otsustas, et nn vastavustegureid ei oleks tohtinud vastu võtta komiteemenetluse teel, vaid seadusandliku tavamenetluse kaudu. Tühistamine on osaline ega mõjuta tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katsemenetlust, mis jääb jõusse ja mis tuleb läbi viia tüübikinnitusel.

Kohus lükkas osalise tühistamise jõustumise edasi kuni veebruarini 2020, et anda komisjonile aega kohtuotsuse rakendamiseks. Et vältida õiguslikku ebakindlust seoses tüübikinnitustega, mis on antud alates septembrist 2017, mil tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katsemenetlus muutus kohustuslikuks, teeb komisjon täna ettepaneku kanda samad vastavustegurid uuesti õigusakti teksti. Komisjon esitab õigusakti ettepaneku seadusandliku tavamenetluse kohaselt, nagu Üldkohus on nõudnud. Sellega tagab komisjon liikmesriikide ametiasutustele, tööstusele ja tarbijatele vajaliku õiguskindluse.

Kui Euroopa Parlament ja nõukogu on määruse vastu võtnud, kohaldatakse seda vahetult kõikides liikmesriikides ja see muutub kohustuslikuks 3 päeva pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Taustteave

Tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste õigusraamistik töötati välja komiteemenetluse raames, kus komisjon esitab ettepaneku riiklikele ekspertidele, kes võivad seda enne hääletamist muuta. Seejärel esitatakse tekst Euroopa Parlamendile ja nõukogule kinnitamiseks või tagasilükkamiseks. Seda menetlust järgiti RDE 2. õigusakti (määrus 2016/646) vastuvõtmisel, kus liikmesriikide ekspertide poolt 28. oktoobril 2015 saavutatud kompromiss kiideti heaks nii Euroopa Parlamendis kui ka nõukogus.

Detsembris 2018 tühistas Üldkohus mõned RDE 2. õigusakti sätted, nimelt nn vastavustegurid. Vastavustegurid määravad kindlaks, kuivõrd võib regulatiivne heite piirnorm, mis määratakse laborikatsete käigus, erineda tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katsemenetluses saadavatest väärtustest, kui autot juhib tegelik juht tegelikus liikluses, ning seda erinevust püütakse järk-järgult vähendada.

Oma otsuses ei seadnud Üldkohus kahtluse alla vastavustegurite tehnilist vajalikkust, vaid leidis, et komisjon ületas oma rakendusvolitusi, kehtestades tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste vastavustegurid kaasotsustamise (= seadusandlik tavamenetlus) asemel komiteemenetluse abil. Komisjon esitas veebruaris 2019 Üldkohtu otsuse peale kaebuse põhjendusega, et ta ei nõustu kohtu õigusliku hinnanguga, mille kohaselt komisjon on oma rakendusvolitusi ületanud.

Lisateave 

IP/19/2837

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar