Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Čistá mobilita: Evropská komise předkládá návrh týkající se zkoušek automobilových emisí v podmínkách reálného provozu

Brusel 14. června 2019

Komise dnes v reakci na rozhodnutí Tribunálu navrhla znovu vložit do legislativy, kterou má přijmout Evropský parlament a Rada, některé aspekty zkoušek emisí v reálném provozu. 

Evropská komise je velmi aktivní při podpoře kvality ovzduší, v boji proti změně klimatu a při podpoře přechodu na čistou mobilitu. Příslušná opatření zahrnují nové a spolehlivější zkoušky emisí v podmínkách reálného provozu a rovněž zlepšení laboratorní zkoušky. Toto úsilí již přináší výsledky. Nové typy vozidel se vznětovým motorem testované jak v laboratoři, tak i na silnici v podmínkách reálného provozu a uváděné na trh od září 2017 vypouštějí podstatně méně emisí než starší typy vozidel se vznětovým motorem.

V prosinci 2018 Tribunál zrušil některá ustanovení legislativy EU o zkouškách emisí v reálném provozu. Tribunál rozhodl, že tzv. „faktory shodnosti“ neměly být přijaty postupem projednávání ve výboru, nýbrž řádným legislativním postupem. Toto zrušení je částečné povahy a nemá vliv na vlastní zkušební postup pro emise v reálném provozu, který zůstává v platnosti a musí být při schvalování typu nadále prováděn.

Tribunál odložil účinky částečného zrušení do února 2020, aby Komise získala čas na zajištění souladu s rozsudkem. Aby nevznikla právní nejistota ohledně schválení typu již udělených od září 2017 – kdy se zkušební postup pro emise v reálném provozu stal povinným –, Komise dnes navrhuje znovu vložit do právního textu tytéž faktory shodnosti. Komise předkládá návrh právního předpisu řádným legislativním postupem, jak požadoval Tribunál, a zajišťuje tím nezbytnou právní jistotu pro vnitrostátní orgány, průmysl a spotřebitele.

Jakmile toto nařízení přijme Evropský parlament a Rada, bude přímo použitelné ve všech členských státech a stane se povinným tři dny po jeho vyhlášení v Úředním věstníku EU.

Souvislosti

Právní rámec pro emise v reálném provozu byl vypracován v rámci postupu projednávání ve výboru, v němž Komise předkládá návrh národním odborníkům, kteří jej mohou před hlasováním změnit. Dané znění se poté předkládá Evropskému parlamentu a Radě ke schválení, nebo zamítnutí. Tento postup byl použit při přijímání aktu týkajícího se emisí v reálném provozu č. 2 (nařízení 2016/646), kdy Evropský parlament a Rada následně schválily kompromis, k němuž dne 28. října 2015 dospěli odborníci z členských států.

V prosinci 2018 Tribunál některá ustanovení aktu týkajícího se emisí v reálném provozu č. 2, konkrétně tzv. „faktory shodnosti“, zrušil. Faktory shodnosti stanoví povolené nesrovnalosti mezi regulační mezní hodnotou pro emise zkoušené v laboratorních podmínkách a hodnotami zkušebního postupu pro emise v reálném provozu, kdy vozidlo řídí skutečný řidič na skutečné silnici, s cílem tyto nesrovnalosti postupně snížit.

Tribunál v rozsudku nezpochybnil technickou nezbytnost faktorů shodnosti, ale usoudil, že Komise překročila své prováděcí pravomoci, když stanovila faktory shodnosti pro emise v reálném provozu postupem projednávání ve výboru namísto postupem spolurozhodování (= řádným legislativním postupem). Komise proti rozsudku Tribunálu podala v únoru 2019 odvolání, protože nesouhlasila s jeho právním posouzením, že překročila své prováděcí pravomoci.

Další informace 

IP/19/2837

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar