Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Чиста мобилност: Комисията представя предложение относно изпитване за емисиите от автомобили при реални условия на шофиране

Брюксел, 14 юни 2019 r.

Днес Комисията предложи, в отговор на решение на Общия съд, някои аспекти на изпитването за емисиите от автомобили при реални условия на шофиране да бъдат въведени наново в законодателството, предвидено за приемане от Европейския парламент и от Съвета. 

Европейската комисия работи активно за подобряването на качеството на въздуха, борбата с изменението на климата и оказването на подкрепа за преминаване към чиста мобилност. Действията включват нови и по-надеждни изпитвания за емисиите при реални условия на шофиране, както и подобрен лабораторен тест. Тези усилия вече дават резултат. Новите типове моторни превозни средства с дизелови двигатели, изпитвани както в лабораторията, така и на пътя при реални условия, и пуснати на пазара от септември 2017 г. насам, имат значително по-малко емисии от старите типове дизелови моторни превозни средства.

През декември 2018 г. Общият съд отмени някои от разпоредбите на законодателството на ЕС относно изпитванията за емисиите при реални условия на шофиране. Съдът определи, че така наречените „коефициенти на съответствие“ не е трябвало да бъдат приемани чрез процедура на комитет, а чрез обикновена законодателна процедура. Отмяната е с частичен характер и не засяга действителната процедура по изпитване за емисиите при реални условия на шофиране, която остава в сила и трябва все още да се провежда при одобряването на типа.

Съдът отложи влизането в сила на частичната отмяна до февруари 2020 г., за да даде време на Комисията да приложи решението. С цел да се избегне правна несигурност относно одобряванията на типа, издадени след септември 2017 г. — когато процедурата за изпитване за емисиите при реални условия на шофиране е станала задължителна — Комисията днес предложи в правния текст наново да се въведат същите коефициенти на съответствие. Комисията отправя правното си предложение чрез обикновена законодателна процедура, както е поискано от Общия съд. Така Комисията гарантира необходимата правна сигурност за националните органи, промишлеността и потребителите.

Веднъж приет от Европейския парламент и от Съвета, Регламентът ще бъде пряко приложим във всички държави членки и ще бъде задължителен 3 дена след публикацията му в Официален вестник на ЕС.

Контекст

Правната рамка за изпитване за емисиите при реални условия на шофиране беше разработена чрез процедура на комитет, при която Комисията представя предложение на националните експерти, които могат да изменят предложението преди гласуване. След това текстът се представя на Европейския парламент и на Съвета за одобряване или отхвърляне. Това беше процедурата, използвана за приемането на втория законодателен акт относно изпитване за емисиите при реални условия на шофиране (Регламент 2016/646), при която компромисът, постигнат от експертите на държавите членки на 28 октомври 2015 г., впоследствие беше одобрен от Европейския парламент и от Съвета.

През декември 2018 г. Общият съд отмени някои от разпоредбите на втория законодателен акт относно изпитване за емисиите при реални условия на шофиране, а именно т.нар. „коефициенти на съответствие“. Коефициентите на съответствие служат за установяване на допустимото несъответствие между нормата за допустими емисии, която се изпитва в лабораторни условия, и стойностите при процедурата за изпитване за емисиите при реални условия на шофиране, когато автомобилът има реален водач на реален път, с цел постепенно намаляване на това несъответствие.

В решението си Общият съд не оспори техническата необходимост от коефициенти на съответствие, но счете, че Комисията е надхвърлила изпълнителните си правомощия, когато е установила коефициенти на съответствие за изпитване за емисиите при реални условия на шофиране чрез процедура на комитет вместо процедура за съвместно вземане на решение (обикновена законодателна процедура). Комисията обжалва решението на Общия съд през февруари 2019 г. на основание на несъгласието си с правната оценка на Общия съд, според която Комисията е надхвърлила изпълнителните си правомощия.

За повече информация 

IP/19/2837

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar