Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Reformy na Bałkanach Zachodnich i w Turcji: oceny roczne i zalecenia

Bruksela, 29 maja 2019 r.

Potwierdzając, że wiarygodna polityka rozszerzenia jest geostrategiczną inwestycją w obszarze pokoju, stabilności, bezpieczeństwa i wzrostu gospodarczego w całej Europie, Komisja przyjęła dziś coroczną ocenę realizacji reform w krajach partnerskich z Bałkanów Zachodnich i w Turcji wraz z zaleceniami dla tych krajów dotyczącymi dalszych działań.

Bałkany Zachodnie

Solidna i wiarygodna perspektywa dla Bałkanów Zachodnich na przystąpienie do UE nadal odgrywa bardzo ważną rolę w stabilizowaniu przemian, wspieraniu pojednania, stabilności eksportu w regionie oraz promowaniu europejskich wartości, norm i standardów. Strategia Komisji dla Bałkanów Zachodnich z lutego 2018 r. spowodowała odnowienie zaangażowania UE i jej państw członkowskich oraz stworzyła nową dynamikę w całym regionie. Rok później kraje partnerskie poczyniły konkretne postępy i wykazały zaangażowanie na rzecz europejskiej perspektywy, nawet jeśli ogólny stopień wdrożenia reform jest zróżnicowany.

Albania i Macedonia Północna skorzystały z możliwości i przeprowadziły reformy, szczególnie w obszarach określonych przez Radę w czerwcu 2018 r. jako kluczowe. Z uwagi na poczynione postępy i spełnienie odpowiednich warunków Komisja zaleciła dzisiaj Radzie rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną.

Wysoka przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini powiedziała: Bałkany Zachodnie stanowią część Europy i będą brać udział w tworzeniu przyszłości UE – silniejszej, stabilnej i zjednoczonej Unii Europejskiej. W ubiegłym roku w całym regionie zaszły pozytywne zmiany. Albania i Macedonia Północna wykazały się zdecydowaną determinacją, aby stawiać dalsze kroki na drodze do UE, a uzyskane rezultaty są konkretne i muszą być nieodwracalne. Na tej podstawie zalecamy dzisiaj Radzie rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Polityka rozszerzenia Unii Europejskiej jest inwestycją w pokój, bezpieczeństwo, dobrobyt i stabilność Europy.

Johannes Hahn, komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia, stwierdził:Albania i Macedonia Północna skorzystały z okazji, jaką jest wzmocniony program rozszerzenia, i przeprowadziły reformy. Republika Macedonii Północnej nie tylko kontynuowała swój ambitny program reform, ale również osiągnęła historyczne porozumienie z Grecją. Rozwiązanie 27-letniego sporu dotyczącego nazwy jest przykładem dla całego regionu i innych krajów. Albania kontynuuje głębokie reformy, w szczególności gruntowną transformację systemu wymiaru sprawiedliwości. Wszystkie te wysiłki są dowodem atrakcyjności Unii Europejskiej.

Komisja wydała również dzisiaj opinię w sprawie wniosku Bośni i Hercegowiny o członkostwo w Unii Europejskiej wraz ze sprawozdaniem z analizy. W sprawozdaniu po raz pierwszy dokonano przeglądu sytuacji w kraju pod kątem wszystkich standardów mających zastosowanie do państw członkowskich UE. Komisja uważa, że negocjacje w sprawie przystąpienia powinny zostać otwarte wtedy, kiedy Bośnia i Hercegowina osiągnie konieczny stopień zgodności z kryteriami członkostwa, a zwłaszcza z kryteriami politycznymi wymagającymi stabilności instytucji, co gwarantowałoby zwłaszcza demokrację i praworządność. Bośnia i Hercegowina będzie musiała zasadniczo poprawić swoje ramy prawne i instytucjonalne, aby zapewnić zgodność z konkretnymi priorytetami w dziedzinie demokracji, praworządności, praw podstawowych i reformy administracji publicznej. Opinia – plan działania dotyczący kompleksowych reform w tych kluczowych dziedzinach – jest ważnym krokiem w stosunkach między UE a Bośnią i Hercegowiną i daje temu krajowi nowy impuls w procesie integracji z UE.

Turcja

Turcja jest strategicznym partnerem UE i krajem kandydującym. Kontynuowano dialog i współpracę, w tym na najwyższym szczeblu, w kluczowych obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym za pośrednictwem skutecznej współpracy w zakresie migracji i wsparcia na rzecz uchodźców. Turcja nadal jednak oddala się od Unii Europejskiej. Odnotowano poważne pogorszenie się sytuacji w obszarach praworządności i praw podstawowych, a także osłabienie skutecznych mechanizmów kontroli i równowagi w systemie politycznym, co zostało spowodowane wejściem w życie nowelizacji konstytucji. W czerwcu 2018 r. Rada stwierdziła jednomyślnie, że negocjacje akcesyjne z Turcją faktycznie utknęły zatem w martwym punkcie i nie można rozważać otwarcia ani zamknięcia żadnych kolejnych rozdziałów negocjacyjnych. Nadal aktualne są fakty będące podstawą tej oceny.

Dalsze kroki

Nadeszła obecnie pora, aby Rada rozpatrzyła zalecenia Komisji i podjęła decyzje w sprawie dalszych działań.

Kontekst

Proces rozszerzenia

Obecny program rozszerzenia obejmuje partnerów z Bałkanów Zachodnich i Turcję. Otwarto negocjacje akcesyjne z następującymi krajami kandydującymi: Czarnogórą (2012 r.), Serbią (2014 r.) i Turcją (2005). Macedonia Północna jest krajem kandydującym od 2005 r., a Albania od 2014 r. Potencjalnymi kandydatami są Bośnia i Hercegowina (wniosek o członkostwo w UE złożyła w lutym 2016 r.) i Kosowo (w kwietniu 2016 r. wszedł w życie układ o stabilizacji i stowarzyszeniu).

Proces przystąpienia do UE nadal opiera się na ustanowionych kryteriach, sprawiedliwych i rygorystycznych warunkach oraz na zasadzie „indywidualnych osiągnięć”. Przystąpienie do UE wymaga wdrożenia kompleksowych reform w niesprzyjających warunkach; jest to cel, który można osiągnąć jedynie w perspektywie długoterminowej. Aby umożliwić dalszy bieg tego procesu, kraje kandydujące muszą w pierwszej kolejności sprawniej osiągać trwałe postępy w kluczowych kwestiach, takich jak: praworządność, reforma wymiaru sprawiedliwości, walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną, bezpieczeństwo, prawa podstawowe, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji publicznej, a także rozwój gospodarczy i konkurencyjność.

Bałkany Zachodnie muszą również poczynić postępy w kwestii pojednania, stosunków dobrosąsiedzkich i współpracy regionalnej, idąc za przykładem historycznego porozumienia między Macedonią Północną a Grecją.

Strategia dla Bałkanów Zachodnich nadaje nowy impuls stosunkom UE-Bałkany Zachodnie. Strategia koncentruje się na obszarach, gdzie potrzebne są dalsze reformy i wysiłki ze strony partnerów z Bałkanów Zachodnich, oraz na zwiększonym wsparciu UE dla regionu, przy pomocy szeregu konkretnych zobowiązań pogrupowanych w sześć inicjatyw przewodnich.

Od czasu przyjęcia wspomnianej strategii UE koncentruje się na realizacji swoich zobowiązań przez zwiększone zaangażowanie polityczne, wzmocnioną współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, zacieśnianie powiązań operacyjnych między Bałkanami Zachodnimi a UE i jej agencjami, zapewnianie szerszego dostępu do finansowania i pomocy technicznej, jak również koncentrację pomocy finansowej UE dla Bałkanów Zachodnich w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA). Pomoc ta w samym tylko 2018 r. wynosiła ponad 1,1 mld EUR rocznie.

Więcej informacji

Komunikat Komisji

Szczegółowe ustalenia i zalecenia dla poszczególnych krajów:

Czarnogóra: NOTATKA PRASOWA; Sprawozdanie

Serbia: NOTATKA PRASOWA; Sprawozdanie

Turcja: NOTATKA PRASOWA; Sprawozdanie

MacedoniaPółnocna: NOTATKA PRASOWA; Sprawozdanie

Albania: NOTATKA PRASOWA; Sprawozdanie

Bośnia i Hercegowina: NOTATKA PRASOWA; Opinia

Kosowo: NOTATKA PRASOWA; Sprawozdanie

 

Więcej informacji ogólnych znajduje się również na stronie:

Wiarygodna perspektywa rozszerzenia dla Bałkanów Zachodnich oraz zwiększone zaangażowanie UE w tym regionie

Zaangażowanie UE w Bałkanach Zachodnich

IP/19/2752

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar